Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1815-115-221-222

Voor Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Compareerden Anthonij Gerardus Moonen, landbouwer en Petronella Verriel, zijne huisvrouw, laatsgemelden door voornoemde haar man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, wonende te Tilburg aan de wijk Hasselt.
Dewelke bij deze tegenwoordige acte, onder vrijwaring van evicties, hypotheken en alle andere hindernissen of storingen, hoe ook genaamd, gezamentlijk hebben verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Wilhelmus Hendrik Leijten, landbouwer, mede wonende te Tilburg, aan de wijk Hoeven, ten dezen present en accepterende, verkrijger voor hem, zijne erfgenaamen en regtverkrijgenden,
Een huizinge, met aangelegen erven, groot te zaamen zes lopensen, of daar omtrend, met de over of ondermaat van dien, staande en gelegen alhier te Tilburg aan de Hasselt, gequoteerd Litt F no. 516, belend oost Christiaan Mommers, zuid Cornelis Jacobs, west Laurens de Lelij en noord de straat. Belast met een stuiver twaalf penningen chijns s'jaars, aan den Hoogwelgeboren Heer van Tilburg, volgens vestbrief hier na uitgedrukt.
Een parceel akkerland, groot een en een half lopensen, of daaromtrend, met de over of ondermaat van dien, gelegen te Tilburg aan de Hasselt, aldaar in den Bosman, belend oost Martinus Smulders, west een mistweg, zuid Jan Christiaan van Beurden en noord Cornelis Jacobs, en
Een parceel akkerland, genaamd den Kranenberg, groot vier lopensen of daaromtrend, met de over of onder maat van dien, gelegen als voor aan de Hasselt, aldaar oost Peter Horvers, west de gemeene heijde, zuid de erven van de weduwe Gijsbert Backx en noord den Heiligen Geest Armen van Tilburg.
Zoo en in dien staat als dezelve goederen zich thans bevinden, zonder er iets van uittezonderen of te reserveeren verklarende de koper allen dezelven ten zijnen genoegen te kennen, er mede te vreede te zijn en daar van geen naauwkeuriger beschrijving te verlangen.
De kooper zal den eigendom van de bij deze verkogte goederen aanvaarden van stonden aan, echter daar van niet in het gebruik of genot kunnen treden, dan, ten aanzien der weijden te Sint Marten eerstkomende, van het huis en hof te half april des jaars achttien honderd en zestien en van de akkerlanden te oogst daarvan volgende.
De gemelde goederen zijn de verkopers aangekomen gedeeltelijk bij koop van de erfgenaamen van Anna Maria Gerrit Swagemakers, volgens vestbrief daarvan zijnde, gepasseerd voor schepenen van Tilburg en Goorle, van dato den agt en twintigsten maart zeventien honderd negen en tachtig, en gedeeltelijk bij successie van Johanna de Rooij overleden te Tilburg, veelen jaaren voor de wederinvoering der tegenswoordige wet op de belasting van 't regt van successie.
Deze verkoping is geschied, ten aanzien van den koper onder de navolgende bepalingen, waartoe hij zich verbind, 1. om te zullen betalen de regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld, 2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien van welke aard die zouden mogen wezen, waar mede de voormelde bij dezen verkogten goederen zijn, of zullen worden belast, te rekenen van den eersten januarij achttien honderd en zestien.
Daar en boven is deze verkoping geschied om en voor eenen somme van twaalf honderd guldens dewelke de verkopers erkennen reeds van den koper ontvangen te hebben, hem daar voor, zonder eenigen reserve, quiterende bij deze.
Waarvan acte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van den ondergetekende notaris den twaalfden october een duizend acht honderd en vijftien, in tegenwoordigheid van Jan Anthonij Christiaan van Beurden, wever, en Jan Hegh, lakenwever, als getuigen, en wonende beide te Tilburg, die deze benevens de comparanten en mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend, met uitzondering van Anthonij Gerardus Moonen, dewelke op onze daar toe gedaane aanvraag heeft verklaard niet te kunnen schrijven, noch zijnen naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832