Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1815-115-221-232

Op heden den vier en twintigsten october een duizend acht honderd en vijftien, compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s' Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, ten huize van Andreas van den Eijnden, herbergier te Tilburg aan 't Kraaijven,
Peter Peters, spinner, Adriana Maria Bergmans, huisvrouw van Jan Nicolaas de Cocq, landbouwer, door voornoemde haar man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, Margaretha Donders, zonder beroep, alle wonende te Tilburg, mitsgaders Johannes van Poppel, wever, weduwnaar van wijlen Maria Donders, wonende als voor, zich sterk makende voor Cornelis van Poppel, Pitronella van Poppel en Barbara van Poppel, alle drie zonder beroep mede te Tilburg woonachtig, en hem verbindende om deze verkoping door dezelven te doen ratificeren.
Te kennen gevende : dat zij voornemens zijn, om op heden, ingevolge onderscheidene bekendmakingen en ... van billetten, daar van op de gewoone wijze en ter ordinaire plaats binnen deze gemeente gedaan, door den ondergetekende notaris, ten voormelden woonhuize van Andreas van den Eijnden, publiek en voor alle man, provisioneel te doen verkopen, de hier nabeschreven vaste en onroerende goederen, zullende op finaale toewijzing, zoo dezelve plaats heeft, geschieden op dinsdag den zevenden november een duizend acht honderd en vijftien, s' namiddags om zes uuren, ter zelver plaatse en zulks op de navolgende generaalen en speciaale conditien en voorwaarden.
Art. 1. enz....

Beschrijving van de te verkopen goederen:
Eersten koop.
Een half huis aan den westenkant, bestaande in twee kamertjes, kelder en opkamer, scheidende tusschen deze en de wederhelft of tweeden koop ten oosten, op de graat van de schoorsteen, met den halve hof, voor en achter het huis, scheidende op den middelpad, in die rigting, zoo als is afgereend, groot te zaamen tien roeden of daaromtrend. staande en gelegen te Tilburg, wijk Hasselt, gequoteerd letter F no. 505, belend oost de wederhelft, of tweede koop, west Martinus Smulders, zuid den derden koop, en noord de gemeenten, met de helft in den eigendom, gebruik en onderhoud van de put, gelijk mede tusschen deze en de volgende koop, zoo in eigendom, gebruik als genot, gemeen zal zijn het plakje weiden, groes of bleekveld voor het huis liggende.
Belast met twee penningen chijns s'jaars, aan de gezworens van Tilburg,
Item omtrent de helft van een parceel teelland, zijnde hof aan den zuidenkant, scheidende in 't midden door, zoo als thans is afgebakend, groot veertig roeden of daaromtrend, gelegen als voor ter plaatse voorschreven, belend oost een akkerweg, zuid Jan Baptist Brouwers, west Martinus Smulders en noord volgende koop.
Dan zij geweten dat de verkopers expresselijk aan hun reserveeren alle de boomen, zoo fruitbomen, populieren als willigen, op en aan de erven van deze en volgende koop staande ten einde die afzonderlijk te verkopen, om geruimt te worden voor primo maart achttien honderd zestien.
Aantevaarden in gebruik te half april achttien honderd en zestien, uitgenomen een kamertje en gedeelte hof door Johanna Brouwers bewoond en gebruikt wordende, dat niet in gebruik kan worden aanvaard, dan te half april des jaars achttien honderd zeventien, met de revenuen ingaande half april achttien honderd en zestien.
Trekgeld vijf guldens vier stuivers.
Armgeld twaalf stuivers.

Tweeden koop.
Een half huis, aan den oostenkant, bestaande in keuken, kamer, goot en schop, scheidende tusschen deze en de wederhelft of eersten koop, ten westen, op de graat van de schoorsteen, met den halve hof, voor en achter het huis, scheidende op de middelpad in de rigting, zoo als is afgereend, groot te zaamen twintig roeden of daaromtrend, staande en gelegen te Tilburg aan de wijk Hasselt, letter F niet afzonderlijk genummert, maar begreepen onder de nummer van den eersten koop, belend oost Adriaan van Iersel, zuid den derden koop, west de wederhelft of eersten koop, en noord de waterloop, met de helft in den eigendom, gebruik en onderhoud van de put, blijvende mede tusschen deze en eerste koop, zoo in eigendom, gebruik als genot, gemeen het plakje weide, groes of bleekveld, voor het huis liggende,
Item omtrent de helft van een parceeltjen teelland, zijnde hof, aan den noordenkant, scheidende in 't midden door, zoo als thans is afgebakend, groot dertig roeden of daaromtrend, gelegen als voor, ter plaatse voorschreven, belend oost een akkerweg, zuid vorigen koop, west Martinus Smulders en noord de waterloop.
Aantevaarden in gebruik te half april achttien honderd en zeventien, met de revenuen die zullen ingaan te half april achttien honderd en zestien.
Terkgeld vijf guldens en vier stuivers.
Armgeld twaalf stuivers.

Derden koop.
Een parceel akkerland, groot een lopens of daaromtrend, gelegen te Tilburg aan de wijk Hasselt, belend oost Anna Maria van Groenendaal, zuid Johannes Vromans, west Jan Baptist Brouwers en noord vorigen koop.
Aantevaarden in gebruik te Sint Marten eerstkomende, of zoo veel later als de vrugten er van zullen zijn geruimt.
Trekgeld twee guldens tien stuivers.
Armgeld twaalf stuivers.

Vierden en laatsten koop.
Een parceel heide of turfveld, gelegen onder Tilburg, ter plaatse genaamd de Vosberg, groot een en een half lopensen, of daaromtrend, belend oost de erven van Cornelis Kleijberg, west de kinderen van Laurens Hosemans, zuid en noord de gemeente.
Aantevaarden in gebruik met den eigendom, dadelijk na de finaalen adjudicatie en voldoening van het regt en kosten hier voor bij artikel zes gemeld.
Trekgeld eene gulden.
Armgeld zes stuivers.

De verkopers zijn van de gemelde goederen eigenaars geworden, bij successie van wijlen Adriana de Jong, gewoond hebbende en overleden te Tilburg, volgens testamen, gepasseerd voor wijlen den notaris Izaac Bles, in dato Tilburg vijftienden meij achttien honderd en zes, geregistreerd te Tilburg, den zeventiende februarij achttien honderd en vijftien, vol 4, fol 18, van wiens boedel en nalatenschap de belasting op het regt van successie behoorlijk is voldaan en de toeeigening of verdeeling daar van gepermitteerd, volgens permissie billet van de Regulateur van voorschreven belasting in dato Oisterwijk den tienden april achttien honderd en vijftien getekend N de Lannoij aan mij notaris op heden vertoond.
En hebben voornoemde comparanten van mij ondergetekende notaris gerequireerd, om op voorgemelde conditien, lasten en voorwaarden, en onder de daarbij uitgedrukte reserven, als nu over te gaan tot de provisioneele verkoping of adjudicatie en hebben na gedaane voorlezing alle verklaard, niet te kunnen schrijven, noch hunnen naam tekenen, en zulks op de aanvraag daar toe voor ons gedaan.

Aan welke vordering voldoende zoo heb ik notaris in tegenwoordigheid der nageneomde en ondergetekende getuigen, overgegaan tot de voorlezingen van het tegenwoordig proces verbaal, met voorenstaande conditie, lasten en voorwaarden, en vervolgens tot de provisioneele verkoping of toewijzing als volgt:
Den eersten koop is ingezet op vijf honderd guldens, bij Johannes Cornelis van Poppel, wever, wonende te Tilburg, afgehangen van acht honderd guldens, gedaald op vijfhonderd en vijf guldens, daar voor gemeint bij Adriaan Wouter van Iersel, fabrikant, wonende te Tilburg, die tot verhoging geslagen heeft tien slagen, en heeft na gedaane voorlezing getekend.
Den tweeden koop is ingezet op vier honderd vijf en taggentig guldens, door Augustinus Jan de Rooij, wever, wonende te Tilburg, afgehangen van agt honderd guldens, gedaald op vier honderd vijf en taggentig guldens, daar gebleven aan den inzetter die tot verhoging geslagen heeft twee slaagen, en heeft op onze daar toe gedaane aanvraag verklaard niet te kunnen schrijven noch zijnen naam tekenen.
Den eerste en tweede koop in massa, waar van het trekgeld is bepaald op zeven gulden en zestien stuivers en het armgeld op eene gulden en vier stuivers, is ingezet op negen honderd guldens door Adriaan Wouter van Iersel, fabrikant, wonende te Tilburg, afgehangen van vijftien honderd guldens, gedaald op duizend en dertig guldens, daar voor gemeint bij Martinus Jan Smulders, landbouwer, wonende te Tilburg, die tot verhoging geslagen heeft twintig slaagen, en heeft na gedaane voorlezing getekend.
Den derden koop is ingezet op honderd en veertig guldens, door Adriaan Johannes de Beer, landbouwer, wonende te Tilburg, afgehangen van twee honderd guldens, gedaald op honderd twee en vijftig guldens, daar voor gemeint bij Adriaan Wouter van Iersel, fabrikant, wonende te tilburg, die tot verhoging geslagen heeft zes slaagen, en heeft na gedaane voorlezing getekend.
Den vierden en laatste koop is ingezet op drie guldens en vijf stuivers, bij Johannes Cornelis van Poppel, wever, wonende te Tilburg, afgehangen van twintig guldens, gedaald op drie guldens en vijf stuivers, daar voor gebleven aan den inzetter, die tot verhoging geslagen heeft eene slag, en heeft verklaard niet te kunnen schrijven noch zijnen naam tekenen.
En voords niemand meer zijnde opgekomen om te verhogen of slaan, zoo hebben de voornoemde verkopers, de hier voormelde vaste goederen, echter ten aanzien van den eerste en tweede koop, onder de ... daaromtrent gedaan provisioneel toegeweezen aan de laatste slagers op iederen koop, hier voorgemeld, voorbehouden de verhogingen of slaagen, dewelke nog zullen worden gedaan, en de finaale adjudicatie, hier voor bepaald.
Van al het welk dit proces verbaal is opgemaakt en voorgelezen.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten woonhuize van Andreas van den Eijnden, ten dage, maand en jaar als boven in tegenwoordigheid van Andreas van den Eijnden, herbergier en Jan David ... deurwaarder, als getuigen hier toe verzogt, en woonende beide te Tilburg, die dit proces verbaal, benevens mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend, maar niet de comparanten verkopers, dewelke alle op onzen daartoe gedaane aanvraag hebben verklaard niet te kunnen schrijven, noch hunnen naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832