Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1815-115-221-252

Voor Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Compareerden Jan Francis van Iersel zich ook wel noemende Francis van Iersel, thans zonder beroep, als in huwelijk hebbende Ida van den Brekel en gemelde Ida van den Brekel uit eigen hoofde, door voornoemde haar man tot het navolgende geauthoriseerd, echte lieden, wonende te Tilburg, ter plaatse genaamd het Goirken.
Dewelke bij deze tegenswoordige acte, onder vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen hoe ook genaamd, gezamentlijk hebben verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Jan Baptist van Riel en Godefridus Vermeer, landbouwers, beide wonende te Tilburg aan 't Kraaijven, die ook compareerden, en accepteerden, verkrijgers, ieder voor de helft, voor hun, hunne erfgenaamen en regtverkrijgende.
De helft, onverdeeld van een half huisje, aan den noordenkant, met den hof, groot veertig roeden, of daar omtrend, staande en gelegen te Tilburg, wijk Hoeven Lett. E no. 434, belend oost Jacobus Hoecken, zuid de weduwe Simon van Pelt, west de straat en noord een mistweg,
Item de onverdeelde helft, van een parceel akkerland, groot twee lopensen, of daar omtrend, gelegen te Tilburg aan 't Kraaijven, belend oost Norbert Pessers, zuid Jan Nicolaas de Kok, west de gemeente, en noord Jan Baptist van Riel,
Item de onverdeelde helft, van een parceel akkerland, groot een en een half lopensen, of daar omtrend, gelegen te Tilburg aan de Postelstraat, belend oost Arnoldus Witlox, zuid Augustinus Willemse, west de straat en noord Norbart Pessers,
Item de onverdeelde helft, van een parceel akkerland, groot drie lopensen of daar omtrend, gelegen als voor, aan de Postelstraat, belend oost Arnoldus Witlox, zuid Francis Vermeer, west Adriaan Mutsaers en noord Augustinus Willemse,
Item de onverdeelde helft, van een parceel akkerland, groot omtrent twee lopensen, gelegen als voor, ter plaatse voorschreeven, belend oost, zuid en west Adriaan Voskens en noord Francis Vermeer,
Item de helft onverdeeld, van een parceel schaarbosch groot drie lopensen of daar omtrend, gelegen te Tilburg, ter plaatse voorschreeven, belend oost de kinderen Ignatius Kleijsen, zuid Augustinus Willemse, west en noord de gemeente,
Item en laatstelijk de onverdeelde helft, van een parceel turfveld, groot omtrent twee lopensen, gelegen te Tilburg, in Jacobshoek, belend oost de Leij, zuid de kinderen Peter Haans, west de Limietscheiding en noord Johanna Maria Wijtens.
Zoo en in dien staat als gemelde goederen zich thans bevinden, zonder iets daarvan uittezonderen of te reserveeren, verklarende de kopers, aan wien de onverdeelde wederhelft competeerd, alle dezelve ten hunnen genoegen te kennen, er mede te vreede te zijn en daar van geene naauwkeuriger beschrijving te verlangen.
Om door de kopers van stonden aan in eigendom en gebruik te worden aanvaard, en alzoo voortaan daar over te kunnen beschikken, even als de verkopers het regt hadden om te doen.
De voornoemde Petronella van den Brekel aangekomen bij successie van wijlen Pitronella Laurens Henssen, die weduwe was van Jan Baptist Jan Melis, overleden te Tilburg, veele jaaren voor de introductie der thans vigerende wet op de belasting van het regt van successie, waar mede dezen verkoop, dus ingevolge artikel vijf en veertig dier wet, niets gemeens heeft, als proflueerende uit een sterfgeval voor de introductie der zelve, plaats gehad hebbende.
Deze verkoping is geschied, ten aanzien van de kopers, onder de navolgende bepalingen waartoe zij zich verbinden,
1. om te zullen betalen de regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld,
2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien van welken aard die zouden mogen wezen, waarmede de bij deze verkogte goederen zijn, of zullen worden belast, te rekenen van heden af.
Daar en boven is deze verkoping geschied om en voor eene somme van drie honderd en tien guldens, dewelke de verkopers hebben bekend, reeds voor dato dezes, van de kopers te hebben ontvangen, waar voor zij hun ten vollen quiteeren bij deze.
Waarvan acte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van den ondergetekende notaris, den zeventienden november een duizend acht honderd en vijftien in tegenwoordigheid van Jan Hegh lakenverwer en Pieter van Stigt, commies ontvanger der convoijen en licenten als getuigen hier toe verzogt, en wonende beide alhier te Tilburg, die deze benevens de comparanten en mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend, met uitzondering van Ida van den Brekel, de welke, op onze daartoe gedaane aanvraag heeft verklaard, niet te kunnen schrijven, noch haaren naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832