Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1815-115-221-289

Voor Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, compareerden Jan Baptist van Riel, landbouwer en Godefridus Vermeer, landbouwer, zoo uit eigen hoofde als namens zijnen huisvrouw Johanna Maria van Riel, die mede compareerde, geadsisteerd met gemelde haar man, en door hem tot het passeeren dezes geauthoriseerd, alle wonende te Tilburg, te kennen gevende dat zij willende verdeelen de nagenoemde onroerende goederen, dewelke zij ieder voor de helft gedeeltelijk hebben geerfd en hun zijn aangekomen uit de nalatenschap van wijlen Adam van Riel en Anna Catharina Verbunt, ouders van de eerste en derde comparante, zijnde gemelde Anna Catharina Verbunt, de langstlevende van hun beide geweest, overleden te Tilburg in den jaare zeventienhonderd vijf en negentig, en dus voor de invoering der thans plaats hebbende wet nopens de belasting op het regt van successies, en hun gedeeltelijk zijn aangekomen bij koop van Jan Francis van Iersel, volgens acte van transport gepasseerd voor mij ondergetekende notaris, den zeventiende november achttien honderd en vijftien, behoorlijk geregistreerd, dat zij zelven, in der minne en met onderling genoegen hebben gedaan de schatting der goederen, artikel voor artikel, alvorens zij, mede met onderling genoegen daar van hebben gemaakt de twee portien of loten, hier na gemeld, te weten:

Eerste lot,
1. Een half huis, aan den zuidenkant, scheidende op de graad van de schoorsteen, tusschen deze en de wederhelft te noorden, gequoteerd letter F no. 566, met schuur, stal, hof en aangelegen akkerland en weiden, groot te samen twaalf lopensen, of daaromtrent, staande en gelegen alhier onder Tilburg, aldaar aan de wijk Hasselt, belend oost Francis van de Knikker, zuid en noord Arnoldus Bertens en west de straat, getauxeerd op agt honderd guldens,
2. Een huisje, gequoteerd letter F no. 568, met bakhuis, schuur, hof en aangelegen akkerland en weiden, groot te samen vier lopensen of daaromtrent, staande en gelegen te Tilburg aan de voorschreven wijk, belend oost Jacobus Pijnenborg, zuid Arnoldus Bertens, west de straat en noord Cornelis Coolen, getauxeerd op drie honderd guldens,
3. Een parceel akkerland, groot twee en een half lopensen of daaromtrent, gelegen te Tilburg aan de Hasselt, belend oost Martinus Cooijen, zuid Norbart Pessers, west Cornelis Coolen en noord Arnoldus Witlox, getauxeerd op honderd en vijftig guldens,
4. Een parceel weide, groot twee en een half lopensen of daaromtrent, gelegen als voor aan de Hasselt, belend oost de straat, zuid een parceel van het tweede lot, west Joseph Nouwens en noord Adriaan Voskens, getauxeerd twee honderd guldens,
5. Een parceel akkerland en weiden, groot vijf lopensen, of daaromtrent, gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, belend oost de straat, zuid Adriaan Voskens, west een parceel van het tweede lot en noord Gijsbert Jansen, getauxeerd op drie honderd guldens,
6. Een parceel akkerland, groot omtrent een lopensen, gelegen als voor aan de Hasselt, belend oost Jan de Kok, zuid Christiaan Mommers, west Adriaan van Hest en noord Peter van Geloven, getauxeerd op vijftig guldens,
7. Een parceel akkerland, groot twee lopensen of daaromtrend, gelegen te Tilburg ter plaatse voorschreeven, aldaar aan de Heijde, belend oost Adriaan Voskens, zuid Nobart Pessers, west de gemeente en noord Arnoldus Bertens, getauxeerd op honderd guldens,
8. Een parceel akkerland en houtgewas, groot een en een half lopensen of daaromtrend, gelegen als voor aan de Hasselt, aldaar aan de Heijde, belend oost Adriaan Voskens, zuid Arnoldus Bertens, west de gemeente en noord een parceel van het tweede lot, getauxeerd op honderd guldens,
9. Een parceel schaarbosch, groot vijf lopensen of daaromtrend, gelegen te Tilburg, ter plaatse voorschreeven, aldaar oost Christiaan Mommers, zuid een parceel van het tweede lot, west de gemeente en noord Cornelis Smits, getauxeerd op twee honderd guldens,
10. Een parceel turfveld, groot omtrent twee lopensen, gelegen te Tilburg, ter plaatse genaamd Jacobshoek, belend oost Hendrik van Roesel, zuid de Landscheiding, west Jan van Venrooij en noord de Leij, getauxeerd op tien guldens,
11. Een parceel turfveld, groot zes lopensenof daaromtrend, gelegen onder Loon op Zand, ter plaatse aan het Loons Leijken, belend oost onbekende eigenaar, zuid Norbart Mutsaers, west Lambert van Haaren en noord Jan Baptist Mutsaers, getauxeerd op vijf guldens,
12. Een parceel akkerland, groot drie lopensen of daaromtrend, gelegen te Tilburg, ter plaatse de Postelstraat, belend oost Arnoldus Witlox, zuid Francis Vermeer, west Adriaan Mutsaers en noord Augustinus Willemse, getauxeerd op honderd vijftig guldens,
13. Een parceel akkerland, groot twee lopensen of daaromtrend, gelegen als voor, aan de Postelstraat, belend oost, zuid en west Adriaan Voskens en noord Francis Vermeer, getauxeerd op vijf en zeventig vijftig guldens,
14. Een parceel schaarbosch, groot drie lopensen of daaromtrend, gelegen als voor, ter plaatse voorschreven, aldaar aan de Heijde, belend oost de kinderen Ignatius Kleijsen, zuid Augustinus Willemse, west en noord de gemeente,getauxeerd op vijf en zeventig vijftig guldens,
En zal de verkrijger van dit eerste lot, moeten gedoogen dat de verkrijger van het volgende lot, ten eeuwigen dagen zal hebben het mede gebruik van den bakoven, in het huisje hiervoor onder nummer twee beschreven mits gemelde oven voor de helft mede onderhoudende,
Totaal van het eerste lot, twee duizend vijf honderd en vijftig guldens.


Tweede lot.
1. Een huis, gequoteerd letter F no. 570, met schuur, schop, hof en aangelegen akkerland en weide, groot te zaamen zestien, lopensen of daaromtrend, staande en gelegen alhier onder Tilburg, ter plaatse genaamd het Kraaijven, belend oost de straat, zuid Arnoldus Bertens, west Cornelis Vermeer en noord een parceel van het eerste lot, getauxeerd op duizend guldens,
2. Een parceel akkerland, groot zes lopensen of daaromtrend, gelegen te Tilburg, aan het Kraaijven, belend oost en zuid Cornelis Coolen, west de straat en noord den Heiligen Geest Armen van Tilburg, getauxeerd op vier honderd guldens,
3. Een parceel akkerland, genaamd Molengraafs Akker groot zes lopensen of daaromtrend, gelegen als voor aan het Kraaijven, belend oost de weduwe Wouterus Mutsaers, zuid een parceel van het eerste lot, west het volgend parceel en noord de kinderen Jan Baptist Vermeer, getauxeerd op drie honderd guldens,
4. Een parceel akkerland en bosch, groot vijf lopensen of daaromtrend, gelegen als voor, ter plaatse voorschreven, belend oost een parceel van het eerste lot, zuid Joseph Nouwens, west Jan de Kok en noord een volgend parceel, getauxeerd op twee honderd guldens,
5. Een parceel akkerland, groot twee lopensen, of daaromtrend, gelegen te Tilburg, ter plaatse voorschreven, belend oost een vorig parceel van dit lot, zuid Adriaan Voskens, west de gemeente en noord den Heiligen Geest Armen van Tilburg, getauxeerd op tachtig guldens,
6. Een parceel akkerland, groot omtrent twee lopensen, gelegen te Tilburg, aan de Hasselt, belend oost de kinderen Johannes de Beer, zuid Cornelis Jacobs, west Jan Couwenberg en noord de straat, getauxeerd op honderd en tien guldens,
7. Een parceel bosch, groot twee lopensen of daaromtrend, gelegen te Tilburg, aldaar op het Zand, belend oost de weduwe Norbart Schoffers, zuid Jan Wouters, west Gerardus Dams en noord Arnoldus van Meurs, getauxeerd op vijftig guldens,
8. Een parceel bosch, groot omtrent een en een half lopensen, gelegen te Tilburg, aan de Vijfhuizen, belend oost de weduwe Andries van Riel, zuid de gemeente, west en noord onbekende eigenaars, getauxeerd op vijftig guldens,
9. Een parceel turfveld, groot vier lopensen, of daaromtrend, gelegen te Tilburg, aldaar in de Oude Nieuwe Velden, belend oost de gemeente, zuid weduwe Adriaan Peijnenborg, west den Langendijk en noord de weduwe Martinus Cornelis van Dooren, getauxeerd op vijf en twintig guldens,
10. Een half huisje, aan den noordenkant, gequoteerd letter E no. 434, met den hof daar aan gelegen, groot een lopensen of daaromtrend, staande en gelegen te Tilburg, aan de wijk Hoeven, belend oost Jacobus Hoeken, zuid de weduwe Simon van Pelt, west de straat en noord een mistweg, getauxeerd op honderd en vijftig guldens,
11. Een parceel akkerland, groot twee lopensen, of daaromtrend, gelegen te Tilburg aan het Kraaijven, belend oost Norbart Pessers, zuid Jan de Kok, west de gemeente en noord een parceel van het eerste lot, getauxeerd op vijf en zeventig guldens,
12. Een parceel akkerland, groot omtrent een en een half lopensen, gelegen als voor, aan de Postelstraat, belend oost Arnoldus Witlox, zuid Augustinus Willemse, west de straat en noord Norbart Pessers, getauxeerd op zeventig guldens,
13. Een parceel turfveld, groot twee lopensen, of daaromtrend, gelegen onder Tilburg, ter plaatse genaamd Jacobshoek, belend oost de Leij, zuid de kinderen Peter Haans, west de Lantscheiding en noord Johanna Maria Wijtens, getauxeerd op vijf guldens,
En zal den verkrijger van dit tweede lot, ten eeuwigen dage hebben, het mede gebruik van den bakoven, staande in het huisje hier voor, onder nummer twee van het vorige eerste lot omschreven, mits vermelde oven voor de helft onderhoudende,
Totaal van het tweede lot, twee duizend vijf honderd en vijftien guldens,

De aandeelen of loten aldus gemaakt zijnde, zijn de partheijen onderling overeengekomen dat Jan Baptist van Riel, voor zijn part en deel zal hebben de goederen begrepen in het eerste lot en Godefridus Vermeer en dezelve huisvrouw Johanna Maria van Riel, de goederen begrepen in het tweede lot,
En zullen de voornoemde condividenten voortaan ieder van hun, over de goederen hun bij deze toe en aanbedeeld, na welgevallen kunnen beschikken en het genot daar van hebben als de goederen hun in vollen vrijen eigendom en genot toebehorende, waar van ieder gehouden is, voortaan de daarop staande lasten te betalen,
Voords hebben zij elkander weerkerig gevrijwaard en verantwoordelijk gesteld, wegensde evictie die iemand hunner in zijn aanbedeelde zoude kunnen ondervinden, mits dezelve niet voortspruiten uit een oorzaak, dewelke na de tegenwoordige deeling is opgekomen,
Waar van acte,
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van den ondergetekende notaris, den zeven en twintigsten december een duizend acht honderd en vijftien, in tegenwoordigheidvan de heren Pieter van Heijst commies ontvanger der convoijen en licenten en Jan Hendrik Lux, gequalificeerde den zelve ontvanger, als getuigen hier toe verzogt en wonende beide te Tilburg, die deze benevens de comparanten en mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832