Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1815-115-221-290

Voor Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Compareerde Johanna Maria Jacobus van Groenendaal, meerderjarig ongehuwde dochter, zonder beroep, wonende te Tilburg aan de Hasselt,
Dewelke bij deze tegenswoordige acte, onder vrijwaring van evictie hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen, hoe genaamd, heeft verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Adriaan Wouter van Iersel, fabrikant, mede wonende aan de Hasselt, ten deze present en accepterende verkrijger voor hem zelf, zijne erfgenaamen en regtverkrijgende.
Een parceel akkerland, groot omtrent drie quart lopensen, of zoo groot en klein als het zelve gelegen is te Tilburg aan de Hasselt voorschreeve, aldaar belend oost de weduwe Francis de Haas, west Martinus Jan Smulders en de koper, zuid de verkoperse en noord de koper.
Om door den koper van stonden aan in eigendom en gebruik te worden aanvaard.
De verkoperse aangekomen uit de nalatenschap van wijlen Jacobus Huibert van Groenendaal en Cornelia Jan Vermeer, haaren ouders, volgens acte van scheiding en deeling der goederen dier nalatenschap, daarvan gepasseerd voor schepenen van Tilburg en Goirle, in dato een en twintig november achttien honderd en vijf.
Zijnde deze verkoping geschied ten aanzien van den koper, onder de navolgende bepalingen, waartoe hij zich verbind,
1. om te zullen betalen de regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld,
2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien van welken aard die zouden mogen wezen, waarmede het bij deze verkogte parceel is, of zal worden belast, te rekenen van heden af.
Daar en boven is deze verkoping geschied om en voor de somme van honderd guldens, dewelke de verkoperse erkend reeds van den koper ontvangen te hebben, hem daar voor, zonder eenige reserve quiterende bij deze.
Waar van acte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantoore van den ondergetekende notaris, den dertigsten december een duizend agt honderd en vijftien, in tegenwoordigheid van Martinus Smulders, landbouwer en Jan Hegh, lakenverwer, als getuigen hier toe verzogt en wonende beide te Tilburg die deze benevens de comparanten en mij notaris na gedaane voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832