Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1816-115-169-27

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het canton arrondissement van 's Hertogenbosch provincie Noord-Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen,
Johanna Francis van Hest weduwe van Daniel Augustinus Mutsaers, winkelierster wonende te Tilburg aan de wijk Hasselt,
Dewelke bij deze tegenwoordige acte, onder vrijwaring van alle kommer evictien substitutien hypothequen en andere hoegenaamde beletzelen heeft verkogt afgestaan en overgedragen aan Adriaan Heiliger van Hest fabrikant wonende te Tilburg wijk Kerk, hier bij tegenwoordig en accepterende koper voor zich zijne erfgenamen of regt verkrijgende.
Een huis met daarbij gehorende hof groot omtrent een en een vierde lopenzaad, staande en gelegen te Tilburg aan de wijk Hasselt, en belend oost Godefrides Vermeer, west de straat, zuid Arnoldus Bertens en noord Adriaan van Hest, gequoteerd no. 565,
zoo als gemelde huis en hof zich bevind en gelegen is, zonder daarvan iets uittezonderen of te reserveren, verklarende den verkrijger hetzelve wel te kennen, daarmede tevreden te zijn, en daarvan geene nadere aanduiding of omschrijving te verlangen,
Om door gemelde verkrijger daar mede te kunnen doen en handelen als met goed hem in vollen eigendom en genot toebehorende te rekenen van heden.
Zijnde deze verkoping geschied voor eene somme van twee hondert vijf en zeventig guldens, welke den kooper aanneemt en zich verbind te zullen betalen aan de verkooperze, of haar erfgenamen binnen zes maanden na dat zulks zullen requireeren,
Parthijen verkiezen voor de uitvoering dezer domicilie ten hunne gemelde woonhuize.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den twintigsten april achttien hondert zestien in tegenwoordigheid van Hendrikus Mombers thans zonder beroep en Christiaan Vinken koperslager beide wonende te Tilburg als getuigens hiertoe verzogt, die deze na gedane verklaring van de komparante verkoopster dat niet kan schrijven of teekenen daartoe gerequireerd zijnde met den komparant koper en mij notaris na gedane voorlezinge hebben onderteekent.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832