Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1816-115-169-45

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het canton, arrondissement van 's Hertogenbosch provincie Noord Braband in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuijgen Peter Horvers bouwman wonende te Tilburg wijk Hoeven,
dewelke bij deze tegenwoordige acte heeft verkogt, afgestaan en overgedragen, met vrijwaring van allen kommer, evictien, substituten, hypothequen, en andere hoegenaamde beletzelen aan Cornelis van Helvert wever mede te Tilburg woonachtig aan de wijk Hasselt aldaar in de Langstraat, hierbij tegenwoordig en accepterende koper voor zichzelve zijne erfgenamen of rechtverkrijgende,
Een huis met hof of erve groot omtrent een en een half lopenzaat gestaan en gelegen te Tilburg aan de wijk Hasselt L F No. 533 en belend oost en west Johanna Maria Maas, zuid de straat en noord de kinderen Ignatius Kleijsen, zoo als gemelde huis met hof of erve zich bevind gestaan en gelegen is, en zonder daarvan iets uit te zonderen ofte te reserveren dan alleen het mede gebruik van den kuil welke zich op of tegens het verkogte bevind en zulks ten behoeve van de bewoonders in der tijt van eene stede aldaar gelegen gequoteerd L F No. 531 en aan den comparant verkoper competerende, zoo lange namentlijk die gemelde stede aan hem Peter Horvers desselves kinderen of erfgenamen in eigendom behoren zal en langer niet als zullen de gemelde regt door overgang aan andere komen te cesseren: Verklarende den koper het gekogte wel te kennen daarmede tevreden te zijn en daarvan geene nadere aanduiding of omschrijving te verlangen, om door gemelde verkrijger daarmede te kunnen doen en handelen als met goed hem in vollen eigendom toebehorende met in agtneming nogthans van het bij deze gereserveerde te rekenen van heden zijnde deeze verkoping geschied onder de verpligting van gezegde Cornelis van Helvert die zich verbind,
1. om zo lange de stede als hiervoor gemeld gelegen aan de wijk Hasselt in de Langstraat gequoteerd L F No. 531 aan Peter Horvers, zijne kinderen of erfgenamen in eigendom zal behoren, de kuil op of tegens de gekogte erve te laten zoo als den zelven thans is bevindende en te gedogen dat de gebruikers in der tijt van gezegde stede daarvan het mede genot of gebruik hebben,
2. om te voldoen en betalen alle kosten en regten waartoe deeze verkoop aanleiding zal moge geven,
3, om insgelijks te voldoen en betalen te rekenen van den eersten januarij agtien hondert zeventien de grond en andere lasten waarmede het verkogte huis met hof of erve belast is of zoude moge worden en bovendien voor de somme van een hondert guldens welke somme den verkoper verklaard en erkend bereids voor het passeren dezer van den koper te hebben ontvangen, dus doorvoor is kwiterende,
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den vierden junij agtien hondert zestien in tegenwoordigheid van Hendrik Smulders touwslager en Arnoldus Vincken koperslager beide wonende te Tilburg als getuigens hiertoe verzogt die deze na gedane verklaring van den comparant koper dat niet kan schijven of tekenen daartoe door mij gerequireerd zijnde met den comparant verkoper en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekent.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832