Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1816-115-222-114

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Adriaan Jan Mutsaers, wever, wonende te Tilburg aan de wijk Rijt.
Dewelke bij deze tegenswoordige acte, onder vrijwaring van evictie, hypotheken en alle andere hindernissen of storingen hoegnaamd, heeft verkogt, afgestaan opgedragen en overgegeven aan Cornelis Peter Donders, mede wever van beroep, wonende te Tilburg aan de wijk Oostheijkant, die ook compareerde, en verklaarde voor hem, zijne erfgenaamen en regtverkrijgende, in koop te accepteeren:
Een huisje, hof en erve, groot een lopensen of daaromtrend, staande en gelegen alhier te Tilburg aan de Postelstraat, gequoteerd no. 631, belend oost Justinus Willemsen en Jan Baptist van Riel, zuid en west Francis Vermeer en noord de straat.
Zoo en in dien staat als het zelve zich thans bevind, verklarende de koper het gemelde huisje, hof en toebehoren wel te kennen, er mede te vreeden te zijn, en daar van geen naauwkeuriger beschrijving of aanduiding te verlangen.
Om door den voornoemde koper van stonden aan in eigendom te worden aanvaard, echter daar van niet in 't gebruik te treden, noch de revenuen genieten, dan te rekenen van den vijftienden april des jaars agttien honderd en zeventien.
De verkoper aangekomen bij koop, van de kinderen en erfgenaamen van wijlen Wouter Cornelis Verschueren, volgens vest of erfbrief daar van zijnde, gepasseerd voor schepenen van Tilburg en Goirle, in dato den negen en twintigsten augustus zeventien honderd vijf en negentig.
Deze verkoping is geschied ten aanzien van den koper onder de navolgende bepalingen, waartoe hij zich verbind 1. Om te zullen betalen het regt van registratie zegels en salaris dezes, mitsgaders ingeval van transcrijptie de kosten des wegens en alle andere zonder onderscheid op het koopcontract te rijzen, 2. Om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien hoegenaamd, waarmede het voormelde bij deze verkogte huisje, hof en erve is, of zal worden belast, te rekenen van den eersten januarij agtien honderd en zeventien.
Daar en boven is deze verkoping geschied, om en voor eene somme van twee honderd gulden, welke somme de verkoper erkend, reeds voor dato dezes, uit handen van den koper Cornelis Peter Donders te hebben ontvangen, hem des wegens ten vollen quiterende bij deze.
Partheijen verkiezen tot de uitvoering dezes, domicilie ten hunnen woonhuizen binnen deze gemeente.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij ondergetekende notaris, den twee en twintigsten november een duizend agt honderd en zestien, in tegenwoordigheid van Hendrik Pessers en Augustinus Meijnaars, beide fabrikanten, wonende te Tilburg, als getuigen hier toe verzogt, die deze benevens de verkoper en mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend, maar niet den koper Cornelis Peter Donders, als hebbende op onze daartoe gedaane aanvraag verklaard, niet te kunnen schrijven, noch zijnen naam tekenen.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832