Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1816-115-222-28

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s' Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Cornelis Norbart Leenhouwers, wever, wonende te Lier, zoo voor zich zelve, als mede in naam van, en zich sterk makende, 1. voor Maria Hoosemans, zijne huisvrouw, en 2. voor Marinus Hoosemans, zijn zwager, wever mede wonende te Lier, voor welkers ratificatie dezer acte hij zich verbind, de voornoemde zijne huisvrouw daartoe onherroepelijk authoriserende bij deze.
De welke bij deze tegenswoordige acte, onder solidaire vrijwaring en dus ieder van hun, alleen voor 't geheel, van evictie, hypotheken en alle andere hindernissen, of storingen hoegenaamd, heeft verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Adriaan de Cock, droogscheerder van beroep wonende te Tilburg, wijk Hasselt, ten deze present en accepterende, koper voor zich zelve, zijne erfgenaamen en regtverkrijgenden.
Een half huisje aan den westenkant, scheidende op de graad van de schoorsteen, tusschen deze en de wederhelft ten oosten, met schop en hof, groot dertig roeden of daaromtrend, staande en gelegen te Tilburg aan de wijk Hasselt, gequoteerd no. 499 belend, oost Peter de Groot met de wederhelft, west Dionisius van Spaandonk, zuid de straat en noord Martinus Smulders.
Zoo en in dien staat, als gemelde half huisje en toebehoren zich thans bevind, zonder iets daar van uittezonderen ofte reserveeren, verklaarde de koper al het zelve ten zijnen genoegen te kennen, des wegens te vreeden te zijn en daar van geen naauwkeuriger beschrijving of aanduiding te verlangen.
De voornoemde koper Adriaan de Cock zal het bij deze verkogte goed van stonden aan in eigendom aanvaarden, mitsgaders de revenuen, daar van genieten te rekenen van heden af, echter niet in 't gebruik kunnen treden, dan te half april agtien honderd en zeventien, als moetende de huur tot die tijd toe dewelke de tegenwoordige bewooner daar aan heeft worden gestand gedaan.
Zijnde deze verkoping geschied ten aanzien van den koper onder de navolgende bepalingen waar toe hij zich verbind, 1. om te betalen de regten en kosten, dewelcx wegens dit contract zullen worden verschuld, 2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien hoegenaamd waar mede het vermelde half huisje en toebehoren, is of zal worden belast, te rekenen van den eersten januarij agtien hondert en zeventien.
Daar en boven is deze verkoping geschied om en voor eene somme van honderd en dertig gulden, dewelke de verkoper Cornelis Norbart Leenhouwers erkend reeds voor het passeren dezes uit handen van den koper te hebben ontvangen hem deswegens ten vollen en zonder eenige reserve quiterende bij deze.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris, den tienden julij een duizend agt honderd en zestien, in tegenwoordigheid van Pieter van Stigt commies? ontvanger en Adriaan van den Houdt katoendrukker, als getuigen en wonende te Tilburg, die deze benevens de koper en mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend maar niet de verkoper Cornelis Norbart Leenhouwers, als hebbende op onze daar toe gedaane aanvraag, verklaard niet te kunnen schrijven noch zijner naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832