Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1816-115-222-328

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, Francis Norbart van Amelsvoort, droogscheerder, wonende te Tilburg wijk Hasselt, de welke bij deze tegenwoordige acte, onder vrijwaring van evicties, hypotheken en alle andere hindernissen of storingen hoegenaamd, heeft verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Jacobus Francken, negociant, wonende te Tilburg aan de wijk Hoeve, ten deze present en accepterende koper voor zich zelve, zijne erfgenaamen en regtverkrijgende, een half huis, aan de zuidenkant, scheidende op de middelmuur, tusschen deze, en de wederhelft ten noorden, gequoteerd letter F no. 475, met den hof daar agter, groot te zamen veertig roeien, of daaromtrend, staande en gelegen te Tilburg aan de wijk Hasselt, belend oost en zuid de straat, west Gerard van Spaandonk en noord Govert de Bekker met de wederhelft, zoo, en in dien staat als het zelve half huis, hof en toebehoren zich thans bevind, zonder iets daar van uit te zonderen, of te reserveeren, verklarende den koper al het zelve ten zijnen genoegen te kennen, er mede te vreeden te zijn en daar van geen naauwkeuriger beschrijving te verlangen, om voor den voornoemde koper van stonden aan in eigendom te worden aanvaard en in gebruik te half april eerst komende,
De verkoper aangekomen bij koop van de heer Joseph Nouwens te Tilburg, als last en procuratie hebbende van Maria Cornelia Vervoort huisvrouw van Hendrik Hebink, met authorisatie van voornoemde haar man, wonende te Nieuwe Veen, departement van de Maas, volgens contract daar van zijnde, gepasseerd te Tilburg voor den notaris Adriaan Jacob Sem, residerende te Dongen, in dato elfden december achttien honderd en elf, behoorlijk geregistreerd.
Zijnde deze verkoping geschied ten aanzien van den koper, onder de navolgende bepalingen, waar toe hij zich verbind, 1. om te zullen betalende regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld, 2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien van welke aard die zouden mogen wezen, waar mede het voormelde bij deze verkogte half huisje en hof, is of zal worden belast, te rekenen van den vijftienden april deze jaars achttien honderd en zestien,
Daar en boven is deze verkoping geschied, om en voor eene somme van vier honderd guldens, dewelke de verkoper erkend, op heden van den koper ontvangen te hebben, hem deswegens ten vollen quiterende bij deze.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris den zeventienden februarij een duizend acht honderd en zestien, in tegenwoordigheid van Jan Hegh lakenverver en Adriaan van den Houdt, katoendrukker, als getuigen hiertoe verzogt, en wonende beide alhier te Tilburg, die dezen, benevens de voornoemde comparanten en mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832