Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1816-115-222-342

Compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen,
Johanna Maria Witlokx, meerderjarig ongehuwd, zonder beroep, wonende te Tilburg aan den Westen Heijkant, Adriaan Witlokx, brouwer wonende te Haaren, kanton Oisterwijk en Johanna Witlokx, weduwe van Adriaan van Liemd, zonder beroep, wonende te Tilburg, wijk Oerle, op 't Heiken, dewelke, bij deze tegenwoordige acte, onder beloften van solidaire vrijwaring tusschen hun en dus ieder hunner alleen voor 't geheel van evictie, hypotheken en alle andere hindernissen of storingen, hoegenaamd, gezamentlijk hebben verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven, aan Francis Norbert van Amelsvoort, droogscheerder, wonende te Tilburg wijk Hasselt, ten deze present en accepterende koper voor zich zelven, zijne erfgenamen en regtverkrijgenden, een woning, zijnde een gedeelte van een huis aan de westenkant, bestaande in een keuken, kamertje en gedeelten in 't schop, scheijdende deze woning tusschen dezen en 't ander gedeelte van 't huis, aan Dingena van Aal toebehorende, op de graad van de schoorsteen, staande te Tilburg, wijk Hasselt, gequoteerd no. 468, met den hof daar bij gelegen, groot omtrent zestien roeden, belend oost Dingena van Aal voornoemd, west de straat, zuid de kinderen Hendrik van Seumeren en noord Christiaan de Jong, zoo en in dien staat als het zelve zich thans bevind, zonder iets daar van uittezonderen ofte reserveren, verklarende de koper al het zelve ten zijnen genoegen te kennen, er mede tevreden te zijn en hier van geen nauwkeuriger beschrijving te verlangen, om door de gemelde koper daar mede te kunnen doen en handelen als met goed hem in vollen eigendom toebehorende, te rekenen van heden, evenwel niet in 't gebruik te treden dan te half april dezes jaars achttien honderd en zestien, zullende te ... daar van, te rekenen van den eersten januarij des selven jaars achttien honderd en zestien, zijn ten voordeel van den koper.
De verkopers zijn van gemelde woning en hof eigenaaren geworden, van tocht in eigendom respective, de welke gemelde Johanna Maria Witlokx van de tocht en Adriaan Witlokx en Johanna Witlokx ten aanzien van den eigendom, bij successie van wijlen Gerard Arnoldus Witlokx, overleden te Tilburg den drie en twintigsten januarij achttien honderd en acht, van wiens boedel en nalatenschap de belasting op het regt van successie behoorlijk is voldaan en de toeeigening daarvan gepermitteerd, volgens permissie billet van een ... tot de directie over de invordering van voorschreeven belasting te Tilburg en Goirle, van dato Tilburg den vijfden meij achttien honderd en acht, geteekend P.G. Molengraaff, zijnde deze verkoping geschied ten aanzien van den koper onder de navolgende bepalingen, waartoe hij zich verbind, 1. om te zullen betalen de regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld, 2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien van welken aard die zouden mogen wezen, maar mede het bij deze verkogte goed is of sal worden belast, te rekenen van den eersten januarij achttien honderd en zestien,
Daar en boven is deze verkoping geschied om en voor eenen somme van een honderd en zeventig guldens, de welke de verkopers erkennen reeds voor data dezes, van den koper te hebben ontvangen, hem daar voor ten vollen quiterende bij deze.
Partheijen verkiezen tot de executie dezes domicilie, ten hunner woonhuijzen binnen de gemeente hier boven uitgedrukt,
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris, den negen en twintigsten februarij een duizend acht honderd zestien, in tegenwoordigheid van Jan Hegh lakenwever en Pieter van Stigt, commies ontvanger der convoijen en licenten als getuigen hier toe verzogt en wonende beide binnen de gemeente van Tilburg, die deze benevens de comparanten en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832