Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1816-115-222-349

Compareerde voor mij Peeter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, Hoofdplaats van het Kanton, Arrondissement van 's-Hertogenbosch, Provincie Noord Brabant, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen,
Maria Anna van Beurden weduwe van wijlen Norbart van Amelsvoort, zonder beroep, wonende te Tilburg aan de wijk Hasselt,
Dewelken bij dezen tegenwoordige acte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hypotheken en alle andere hindernissen of storingen, hoegenaamd, heeft verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Nicolaas Couwenberg, wever van beroep, wonende te Tilburg, aan voorschreven wijk, ten dezen present en accepterende koper voor zich zelven, zijnen erfgenaamen en egtverkrijgenden,
Een half huis, aan de zuidenkant, scheidende op de middelmuur, tusschen deze en de wederhelft ten noorden, bestaande in kamer, keuken, kelder, opkamer met schop en halven hof, mede aan den zuidenkant, groot dertig roeden, of daaromtrend, staande en gelegen te Tilburg aan de wijk Hasselt, gequoteerd no. 479, belend oost de straat, zuid Johannes Smulders, west de erven Willem Jacobs en noord Jan Baptist van Amelsvoort met de wederhelft, behorende de kelder onder voormelde opkamer niet aan dezen maar aan de wederhelft,
Belast met de helft van agt penningen chijns s'jaars, aan den heer van Tilburg, volgens vestbrief hier na uitgedrukt,
Zoo en in deez staat als gemelde half huis en hof zich thans bevind, zonder iets daar van uittezonderen of te reserveren, verklarende de koper het zelven ten zijnen genoegen te kennen, er mede tevreeden te zijn en daar van geen naauwkeuriger beschrijving te verlangen,
De koper zal van stonden aan, over het voormelde half huis en hof als zijn eigendom kunnen beschikken echter daar van niet in het gebruik noch genot kunnen treden dan half april eerstkomende,
De voornoemde Maria Anna van Beurden, weduwe van Norbart van Amelsvoort, is eigenaresse geworden van 't bij dezen verkogte half huis en hof, bij koop met de wederhelft, van Cornelis van Amelsvoort cum sui, volgens vest en toedragt daar van zijnde gepasseerd voor schepenen van Tilburg en Goirle, in acte agtsten januari zeventien hondert en tachtig,
Zijnde dezen verkoping geschied ten aanzien van den koper onder de navolgende bepalingen waartoe hij zich verbind 1. om te zullen betalen de regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld 2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien van welke aard die zouden mogen wezen waarmee het bij deze verkogte goed zal worden belast, als rekening van hier af,
Daar en boven is deze verkoping geschied om en voor de somme van een honderd en seventig guldens, welke somme de verkopers erkend deze van den koper te hebben ontvangen, hem daar voor zonder eenigen ... bij dezen,
Gedaan en gepasserd te Tilburg, ten kantore van mij notaris, den agsten maart een duizent acht honderd en zestien, in tegenwoordigheid van Adriaan van den Houdt katoendrukker en Jan Hegh lakenverver als getuigen hier te verzogt en wonende te Tilburg bij dezen benevens de koper en mij notaris na gedaane voorlezing hebben getekend, maar niet de verkoper dewelken op onzen daar toe gedaane aanvraag heeft verklaart niet te kunnen schrijven, noch haaren naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832