Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1816-115-222-350

Compareerde voor mij Peeter Gerard Molengraaff openbaar notaris residerende te Tilburg, Hoofdplaats van het Kanton, Arrondissement van 's-Hertogenbosch, Provincie Noord Brabant, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, Maria Anna van Beurden weduwe van wijlen Norbart van Amelsvoort, zonder beroep, wonende te Tilburg, wijk Hasselt.

Dewelke bij dezen tegenwoordige acte onder belofte van vrijwaring van evictie, hypotheken en alle andere hindernissen of storingen, hoegenaamd, heeft verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Jan Baptist van Amelsfoort, haar zoon, wever van beroep, mede wonende te Tilburg, aan voorschreven wijk, ten dezen present en accepterende kooper voor zich zelve, zijne erfgenamen en regtverkrijgenden.

Een half huis, aan de noordenkant, scheidende op de middelmuur, tusschen dezen en de wederhelft ten zuiden, bestaande in kamer, keuken, goot en schop, met halven hof, mede aan den noordenkant, groot dertig roeden ofte daaromtrend, staande en gelegen alhier te Tilburg ter plaatse genaamd de Hasselt, gequoteerd no. 479, belend oost de straat, zuid Nicolaas Couwenberg met de wederhelft, waarvan de kelder zich uitstrekt onder de opkamer van die wederhelft, aan Nicolaas Couwenberg competerende, zullende bedstede van voornoemde Couwenberg die op de goot van dit half huis uitkomt, alzo mogen blijven, west Peter Schijvens en noord de straat,

Belast met de helft in acht penningen chijns s'jaars, aan den Heer van Tilburg, volgens vest en opdragt hier na uitgedrukt, zoo en in dien staat als gemelde half huis en hof zich thans bevind, zonder iets daar van uittezonderen of te reserveren, verklarende de kooper het zelve ten zijnen genoegen te kennen, er mede tevreeden te zijn, en daarvan geen naauwkeuriger beschrijving te verlangen.

De koper zal van stonden aan, over het voormelde half huis, hof en toebehoren, als zijn eigendom te kunnen beschikken, echter daar van niet in het gebruik noch genot kunnen treeden, dan te half april eerst komende.

De voornoemde verkoperse is eigenaresse geworden van 't bij deze verkogte half huis en hof, bij koop met de wederhelft van Cornelis van Amelsvoort cum suis, volgens vest en opdracht daar van zijnde, gepasseerd voor Heeren schepenen van Tilburg en Goirle, in dato agtsten Januari zeventien honderd tachtig.

Zijnde deze verkoping geschied ten aanzien van den kooper onder de navolgende bepalingen, waartoe hij zich verbind 1. om te zullen betalen de regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld, 2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien van welken aard die zouden mogen wezen, maar mede het bij deze verkogte goed is, of zal worden belast, te rekenen van heden af.

Daar en boven is deze verkooping geschied, om en voor eene somme van een honderd vijftig guldens, welke somme de koper beloofd en zich verbind aan de verkoperse of regtverkrijgende, te zullen voldoen en betalen op der zelver eerste requisitie, ten allen tijden, mits daar van zes maanden te vooren waarschouwing doende, en om van gemelde koopsomme van een honderd vijftig guldens aan de verkoperse of regtverkrijgende jaarlijks, te rekenen van heden af, intresten te zullen betalen, tot vier guldens van het honderd, en daar mede jaarlijkse te zullen continueren tot de vollen en effectueelen voldoening van voorschreven kapitaale somme toe.

Tot waarborg en zekerheid van betalingen zoo van het kapitaal als intresten van dien, blijft het bij dezen verkogten half huis, hof en toebehoren, speciaal geaffecteerd, verbonden en verhypothekeerd, ingevolge privileges expresselijk aan de verkoperse gereserveerd.

En zijn ten dezen mede gecompareerd Jacobus van Amelsvoort, droogscheerder en Franciscus van Amelsvoort, wever, beide wonende te Tilburg, zoonen van de voornoemde verkoperse en broeders van den kooper in dezen dewelken voor zoo veel des noods hebben verklaard dat dezen verkoping met hun consent en toestemming is geschied.

En hebben partheijen tot de executie dezes, domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze gemeente.

Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris, den agtsten maart een duizend acht honderd en zestien, in tegenwoordigheid van Adriaan van den Houdt, katoendrukker en Jan Hegh lakenverver als getuigen hier toe verzogt en wonende beide te Tilburg, die deze benevens Francis van Amelsvoort en mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend, maar niet de overigen comparanten dewelke op onze daartoe gedaane aanvraag hebben verklaard, niet te kunnen schrijven, noch kunnen naamtekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832