Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1816-115-222-361

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris, residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen,
Cornelis Rijnen wever, als in huwelijk hebbende Martina Kastelijns, en dezelve Martina Kastelijns uit eigen hoofde, door voornoemde hare man geassisteerd en tot het geen volgende geauthoriseerd, Antonetta Kasteijns, dienstbode, zijnde meerderjarig en ongehuwd, en Helena Kastelijns dienstbode, mede meerderjarig en ongehuwd, alle wonende te Tilburg.
Dewelke bij deze tegenswoordige acte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen, hoegenaamd, gezamentlijk hebben verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Nicolaas van Amelsfoort fabrikant, mede wonende te Tilburg, hier bij tegenwoordig en accpterende, koper voor zich zelve, zijne erfgenaamen en regtverkrijgende,
Een huis en erve, met aangelegen hof, groot te zaamen twaalf roeden, of daar omtrend, staande en gelegen te Tilburg, wijk Westheijkant, aldaar op 't Goirken, gequoteerd No.671, belend oost Cornelis van Dijk, west de straat, zuid Gerard Smulders, en noord de waterlaat.
Zoo en in dien staat als het zelve huis en toebehoren, zich thans bevind, zonder iets daar van uittezonderen ofte reserveeren, verklarende de koper al het zelve ten zijnen genoegen te kennen, er mede te vreeden te zijn en daar van geen naauwkeuriger beschrijving of aanduiding te verlangen.
Om door den koper Nicolaas van Amelsfoort van stonden aan, in vollen vrijen eigendom te worden aanvaard en daar over na welgevallen te kunnen beschikken even als de verkopers het regt hadden om te doen, echter niet in 't gebruik te kunnen treden dan te half april eerstkomende.
De verkopers zijn eigenaaren, onverdeeld, ieder voor een derde part, zoo zij verklaarden, van 't voormelde huis, hof en erven, als hun zijnde aangekomen uit de nalatenschap van wijlen Andries Kastelijns, hun vader, overleden te Tilburg veele jaaren voor de weder invoering der tans vigerende wet op 't regt van successie.
Deze verkoping is geschied ten aanzien van den koper, onder de navolgende bepalingen waartoe hij zich verbind 1. Om te zullen betalen de regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld, 2. Om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien hoegenaamd, waarmede het bij deze verkogte huis en toebehoren, is of zal worden belast te rekenen van heden af aan.
Daar en boven is deze verkoping geschied om en voor eene somme van vier honderd guldens, dewelke de verkopers erkennen reeds voor het passeeren dezes, uit handen van den koper te hebben ontvangen, hem deswegens zonder enige reserve quiterende bij deze.
En hebben partheijen tot de executie dezes domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze gemeente.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris, den derden april een duizend agt honderd en zestien, in tegenwoordigheid van Jan Hegh lakenverwer en Adriaan van den Houdt, katoendrukker, als getuigen hier toe verzogt en wonende beide te Tilburg die deze benevens de comparanten en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend, met uitzondering van den eerstgenoemde comparant Cornelis Rijnen, dewelke op onze daartoe gedaane aanvraag heeft verklaard niet te kunnen schrijven, noch zijnen naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832