Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1816-115-222-384

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Jacobus Francken negociant wonende te Tilburg wijk Hasselt,
Dewelke bij deze tegenswoordige acte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen, of storingen, hoe genaamd, heeft verkogt afgestaan opgedragen en overgegeven aan Govert Martinus de Bekker, thans zonder beroep, mede wonende te Tilburg aan voorschreeve wijk, in het huis gequoteerd no. 476, hier bij tegenwoordig en accepterende, koper voor zich zelve, zijne erfgenaamen en regtverkrijgende,
Een parceeltje erve, zijnde hofland, groot vijftien roeden, of daar omtrend, gelegen alhier te Tilburg aan de Hasselt voorschreeve, belend oost de verkoper, scheidende aldaar tusschen dit verkogt parceeltje en erve van verkoper, op de bakens aldaar gesteld, in welke rigting de paalen zullen worden gelegt, west Gerard van Spaandonck, zuid en noord de koper.
Om door den voornoemde koper Govert Martinus de Bekker van stonden aan in eigendom en gebruik te worden aanvaard.
De verkoper aangekomen bij koop, onder een grooter parceel, van Francis Norbart van Amelsvoort, volgens contract daar van zijnde gepasseerd voor mij notaris en getuigen te Tilburg, in dato zeventienden februarij een duizend acht honderd en zestien, behoorlijk geregistreerd.
Zijnde deze verkoping geschied, ten aanzien van den koper, onder de navolgende bepalingen, waartoe hij zich verbind,
1. om te zullen betalen de regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld,
2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien, hoegenaamd, waar mede het voormelde bij deze verkogte parceeltje erve, is of zal worden belast, te rekenen van den eersten januarij agttien honderd en zeventien.
Daar en boven is deze verkoping geschied, om en voor eene somme van veertig gulden, dewelke de verkoper erkend, reeds uit handen van den koper te hebben ontvangen, hem daar voor, zonder eenige reserve quiterende bij deze.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris, den tweeden meij een duizend agt honderd en zestien, in tegenwoordigheid van Pieter van Stigt, commies ontvanger der convoijen en licenten en Adriaan van den Houdt katoendrukker, als getuigen en wonende beide te Tilburg, die deze, benevens de comparanten en mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832