Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1816-115-222-41

Compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Augustinus Johannes de Rooij, wever van beroep, als in huwelijk hebbende Elizabeth Peters, en gemelde Elizabeth Peters uit eigen hoofde door gezegde haar man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, echte lieden, wonende te Tilburg aan de wijk genaamd Oostheijkant.
Dewelke bij deze tegenswoordige acte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hypotheken, en alle andere hindernissen of storingen, hoegenaamd, gezamentlijk hebben verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Hendrik van Poppel, wever, mede wonende te Tilburg, aan de wijk Stokhasselt, koper voor zich zelve, zijne erfgenaamen en regtverkrijgende, ook comparant en accepterende
De helft, gemeen en onverdeeld, in een huis, schuur, hof, met aangelegen akker en weijland, aan den ander, groot te zaamen zes en een half lopensen of daaromtrend, staande en gelegen te Tilburg aan de voorschreeve wijk de Stokhasselt, aldaar ter plaatse genaamd de Postelstraat, gequoteerd no. 636, belend oost Adriaan Voskens, west de straat, zuid Augustinus Willemsen en noord de straat.
Item, de helft, gemeen en onverdeeld in een parceel teulland, groot twee lopensen of daaromtrend, gelegen als voor, ter plaatse voorschreeve belend oost de straat, zuid Jan de Kok, west de waterlaat en noord de Baan.
Item en laatstelijk de helft, gemeen en onverdeeld in een perceel beemd of turfveld, groot omtrent een lopensen, gelegen te Tilburg in Jacobshoek, belend oost de Leij, west Jan de Kok, zuid de Landscheiding en noord Christiaan Leijten.
Zoo, en in dien staat als gemelde goederen, zich tans bevinden, zonder van de voorzeide onverdeelde helft in de zelve, iets uittezonderen of te reserveeren verklarende de koper dezelve ten zijnen genoegen te kennen, er mede te vreeden te zijn en daar van geen naauwkeuriger beschrijving of aanduiding te verlangen.
De voornoemde koper Hendrik van Poppel, zal van stonden aan, over het bij deze verkogte goed, als zijn eigendom kunnen beschikken en het gebruik, of de revenuen daar van genieten, even als de verkopers het regt hadden om te doen.
De voornoemde Elizabeth Peters huisvrouw van Augustinus Johannes de Rooij, is gedagte onverdeelde helft in gemelde goederen /: waar van aan Adriana Peters huisvrouw van den koper, de wederhelft competeerd :/ aangekomen bij successie van haar vader Peter Adriaan Peters, onlangs te Tilburg overleden, wiens boedel en nalatenschap aan de belastingen op het regt van successie niet was onderworpen, en de verdeling of toeeigening daar van gepermiteerd, volgens permissie billet van den regulateur van voorschreeve belasting in dato Oisterwijk den zes en twintigsten junij agttien honderd zestien, getekend H: de Lannoij, aan mij notaris, op heden vertoond.
Zijnde deze verkoping geschied, ten aanzien van den koper onder de navolgende bepalingen waartoe hij zich verbind, 1. Om te zullen betalen de regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld, 2. Om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien hoegenaamd, waar mede de bij deze verkogte goederen zijn of zullen worden belast, te rekenen van den eersten januarij agtien honderd en zeventien.
Daar en boven is deze verkoping geschied om en voor eene somme van drie honderd gulden, in mindering van welke de verkopers hebben erkend, reeds voor het passeeren dezes, van den koper te hebben ontvangen honderd gulden, hem daar voor, in zoo verre quiteerende bij deze, en ten aanzien van de resterende twee honderd gulden, heeft de koper aangenomen beloofd en zich verbonden, om die aan de verkopers of regtverkrijgende, te zullen betalen ten allen tijden, op derzelver eerste aanvraag en requisitie, behoudens eene vooraf gaande waarschouwing van drie maanden te vooren, en om van de gemelde restant koopprijs van twee honderd gulden, aan de voornoemde verkopers of regtverkrijgende, jaarlijks intressen te zullen betalen vijf van 't honderd, zonder eenige korting, te rekenen van heden af aan, dus eerstmaal heden over een jaar, en daar mede te zullen continueeren tot aan de dadelijke en volle voldoening van gemelde restant koopsomme toe.
Tot zekerheid en waarborg dier betalingen, zoo van 't kapitaal als intressen, blijven de bij deze verkogte goederen, geaffectueerd, verbonden en verpand volgens speciaal previlegie expresselijk aan de verkopers gereserveerd.
En hebben parthijen tot de uitvoering dezes, domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze gemeente.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris den vier en twintigsten julij een duizend agt honderd en zestien; in tegenwoordigheid van Pieter van Stigt commies ontvanger, en Daniel Swagemakers, fabrikant, als getuigen en wonende beide te Tilburg, die deze benevens den notaris na gedaane voorlezing hebben getekend, maar niet de voornoemde comparanten, als hebbende op onze daar toe gedaane aanvraage verklaard, niet te kunnen schrijven, noch hunnen naam tekenen.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832