Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1816-115-222-77

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de vier nagenoemde en ondergetekende getuigen.
De heer Daniel Swagemakers, fabrikant wonende te Tilburg aan de wijk genaamd Hasselt, aldaar in het huis gequoteerd met nummer 474 zijnde de comparant gezond van lichaam zijn verstand, memorie en zinnen wel hebbende, zoo als aan ons notaris en getuigen is gebleken.
Dewelke aan mij ondergetekende notaris in tegenwoordigheid van de vier nagenoemde getuigen, zijn testament heeft opgegeven en voorgezegt zoo als volgd.
Ik Daniel Swagemakers, beveele mijn ziel aan God, en mijn lichaam aan de aarde met een ordentelijke begraavenis.
Ik benoem en stelle tot mijne eenige universeele erfgenaame, Johanna Maria Swagemakers mijn zuster, wonende bij mij, ingeval ik mogt koomen te overleiden voor voornoemde mijne zuster Johanna Maria Swagemakers, en dat in alle mijne goederen, zoo roerende als onroerende, in schulden, regten en actien niets uitgezonderd, in al het geen aan mij op het tijdstip van mijn overleiden zal toebeboren. Dan ingeval gedagte mijn zuster voor mij mogt koomen te sterven, stelle en benoem ik tot mijn eenige en algeheele erfgenaamen in al het geen voorschreeven, de wettige kinderen van Cornelis Hendrik Swagemakers en van Johannes Hendrik Swagemakers mijne broeders, ieder dier kinderen voor een gelijk gedeelte, hoofdsgewijs, en bij vooroverleiden van een of meer van hun, wettige descendenten nalatende, die descendenten bij representatie van de overledene vader of moeder.
Dit testament is alzoo voor den testateur aan mij ondergetekende notaris opgegeven en voorgezegt in tegenwoordigheid van de vier getuigen, en geschreeven door mij notaris staande gemelde opgaave, en vervolgens in tegenwoordigheid der getuigen, door mij ondergetekende notaris, voorgelezen aan den testateur die gezegt heeft den geheelen inhoud wel te verstaan, daar bij te volharden en dat het zijnen wil inhield.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantoore van mij notaris den dertienden september een duizend agthonderd en zestien, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter van Stigt commies ontvanger der convoijen en licenten, Adriaan van den Houdt katoendrukker, Antonius van Woerkom, messenmaker en Josephus Ludovicus Verbunt, bierbrouwer, als getuigen daartoe verzogt, en wonende alle vier te Tilburg, hebbende den ouderdom en de kwaliteiten, bij de wet gevorderd, en heeft de testateur benevens de getuigen en notaris getekend na gedaane voorlezing van alles in tegenwoordigheid der getuigen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832