Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1816-115-222-78

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de vier nagenoemde en ondergetekende getuigen.
Mejuffrouw Johanna Maria Swagemakers, zijnde meederjarig, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Tilburg, aan de wijk genaamd de Hasselt, met haar broeder Daniel Swagemakers, aldaar in het huis gequoteerd no. 474 zijnde de comparante gezond van lichaam haar verstand, memorie en zinnen wel hebbende zo als aan ons notaris en getuigen is gebleeken.
Dewelke aan mij ondergetekende notaris in tegenwoordigheid van de vier nagenoemde getuigen, haar testament heeft opgegeven en voorgezegt zoo als volgd.
Ik Johanna Maria Swagemakers, beveele mijn ziel aan God, en mijn lichaam aan de aarde met een ordentelijke begraaffenisse.
Ik benoem en stelle tot mijne eenige universeele erfgenaam, Daniel Swagemakers mijn broeder met wien ik ben tezaamen wonende, ingeval ik mogt koomen te overleiden, voor voornoemde mijne broeder Daniel Swagemakers, en dat in alle mijne goederen, zoo roerende als onroerende, in schulden, regten en actien niets uitgezonderd, in al het geen aan mij op het tijdstip van mijn overleiden zal toebeboren. Dan ingeval gedagte mijn broeder voor mij mogt koomen te sterven, stelle en benoem ik tot mijne eenige en algeheele erfgenaamen, in al het geen voorschreeven, de wettige kinderen van Cornelis Hendrik Swagemakers en van Johannes Hendrik Swagemakers, mijne broeders, ieder dier kinderen voor een gelijk gedeelte, hoofdsgewijs, en bij vooroverleiden van een of meer van hun, wettige descendenten nalatende, die descendenten bij representatie van de overledene vader of moeder.
Dit testament is alzoo voor den testatrice aan mij ondergetekende notaris opgegeven en voorgezegt in tegenwoordigheid van de vier getuigen, en geschreven door mij notaris, staande gemelde opgaave, en vervolgens in tegenwoordigheid der getuigen, door mij ondergetekende notaris voorgelezen aan den testatrice die gezegt heeft den geheelen inhoud wel te verstaan daar bij te volharden en dat het haaren wil inhield.
Aldus gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris den dertienden september een duizend agthonderd en zestien in tegenwoordigheid van de heeren Pieter van Stigt commies ontvanger der convoijen en licenten, Adriaan van den Houdt, katoendrukker, Antonius van Woerkom, messenmaker en Josephus Ludovicus Verbunt, bierbrouwer, als getuigen daartoe verzogt, en wonende alle vier te Tilburg, hebbende den ouderdom en de kwaliteiten bij de wet gevorderd, en heeft de testatrice benevens de getuigen en notaris getekend na gedaane voorlezing van alles in tegenwoordigheid der getuigen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832