Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1817-115-170-17

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs, openbaar notaris, residerende te Tilburg hoofdplaats van het canton, arrondissement van s'Hertogenbosch provincie Noord Braband in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Cornelis Peter Donders wever wonende te Tilburg aan de wijk Oostheijkant
Dewelke bij deze tegenwoordige acte, met vrijwaring van allen kommer, evictien substituten hijpothequen en andere hoegenaemde beletzelen, heeft verkogt, afgestaan en overgedragen aan Johannes Christiaan Mommers wever wonende te Tilburg aan de wijk Stokhasselt hier bij tegenwoordig, die verklaarde zoo voor zich zijne erfgenamen of rechtverkrijgende, in koop te accepteeren.
Een huisje met hof en erve groot omtrent een loopenzaad, gestaan en gelegen te Tilburg aan de wijk Stokhasselt aldaar genaamd aan de Postelstraat, gequoteerd L G no. 631 en belend oost Justinus Willemsen en Jan Baptist van Riel, zuid en west Francis Vermeer, en noord de straat.
Zoo als gemelde huisje hof en erve, gestaan en gelegen is, en zich bevind, verklarende de verkrijger het zelve wel te kennen, daar mede te vreden te zijn, en daar van geene naauwkeuriger beschrijving of aanduiding te verlangen.
Om door den voornoemden koper, daar mede te kunnen doen en handelen, als met goed hem in vollen eigendom toebehorende, te rekenen van heden, edoch daar van niet in gebruik te treden of eenige revenuen te genieten, dan te rekenen van den vijftiende april agtien hondert en agtien, kunnende mitsdien de verkoper tot aan gemelde tijdstip beschikken over de vrugten en voortbrengselen van den tuin, dezelve uit doen en vervoeren na zijn believen,
De verkoper is van het bij deze verkogte eigenaar geworden bij koop van Adriaan Jan Mutsaers, in gevolge koopcontract gepasseerd voor den notaris Pieter Gerard Molengraaff en getuigen te Tilburg de twee en twintigste november agtien hondert zestien, behoorlijk geregistreerd.
Deze verkoping is geschied onder de verpligting van den koper, die zich verbind.
1. om te voldoen en betalen alle de kosten en regten, die van transcriptie er onder begrepen, waar toe deze verkoop aanleiding zal mogen geven.
2. om insgelijks te voldoen en betalen te rekenen van den eersten januarij agtien hondert zeventien, de grond en andere lasten en impositien, waar mede gemelde huisje hof en erve belast is of zoude mogen worden.
En bovendien voor eene somma van twee hondert guldens, welke somma de verkoper erkend en verklaard bereids voor het passeeren dezer van den koper te hebben ontvangen, dus hem daar voor bij deze is kwitantie gevende
De verkoper declareerd, dat het bij deze verkogte bij speciaal hijpotheek is geaffecteerd en verbonden tot waarborg en gaurantie van den koopprijs van zeker half huis aan den Westenheijkant, scheidende op de grond van de schouw met den hof groot omtrent een half lopenzaad, gestaan en gelegen te Tilburg aan de wijk Oostheijkant gequoteert L I no. 953 mitsgaders een parceel teulland voorheen weide groot omtrent twee en een half lopenzaad gelegen te Tilburg aan de wijk Oostheijkant, door hem verkogt aan Lambertus Lambertus Elings, voor eene somme van twee hondert vijftig guldens, ingevolge koopcontract gepasseert voor mij notaris den agsten december agtien hondert zestien behoorlijk geregistreerd.
Parthijen verkiezen voor de uitvoering dezes domicilie ten hunne woonhuize binnen deze gemeente.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris, den negende februarij een duizend acht hondert en zeventien in tegenwoordigheid van Antonie Botermans zonder beroep en Christiaan Vinken, koperslager, beide wonende binnen deze stad als getuigens hier toe verzocht, die deze na gedane verklaring van de comparanten verkoper en koper, dat niet kunnen schrijven of tekenen, daar toe gerequireert zijnde, met mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832