Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1817-115-170-53

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton arrondissement van 's Hertogenbosch, provintie Noord Braband in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Jan Baptist Lemmens landbouwer en Anna Cornelia Mutsaars zijne huisvrouw door gemelde haren man tot het geent navolgende speciaal geauthoriseerd, wonende de comparanten te Tilburg wijk Hoeven.
Dewelke bij deze tegenwoordige acte met vrijwaring van allen kommer, evictie, substitutien hijpothequen en andere hoegenaamde beletzelen, hebben verkogt afgestaan en overgedragen aan Geerdina Peijnenburg meerderjarige ongehuwde dogter zonder beroep wonende te Tilburg wijk Westheijkant, hierbij tegenwoordig en accepterende koopster voor haar zelve, haare erfgenamen of recht verkrijgende,
Een parceel teulland groot omtrent agt en twintig roeden gelegen te Tilburg aande wijk Hoeven en belend oost Johannes Jan Vromans, west de verkopers, zuid Leonardus Hendrik van Tulder en noord de verkrijgster.
Zoo als gemelde parceel teulland zich bevind en gelegen is, zonder daarvan iets anders uit te zonderen of te bedingen, dan allen dat de verkrijgster gehouden zal zijn dit parceel te wegen of laten wegen over hare eige erve, als blijvende de verkopers daarvan in het vervolg bevrijd en ontheven.
Verklarende de verkrijgster hetzelve
wel te kennen, met al het geene voorschreve genoegen te nemen, en daar van geene nadere aanduiding of omschrijving te verlangen.
Om door gemelde verkrijgster daarmede te kunnen doen en handelen als met goed haar in vollen eigendom toebehorende, te rekenen van heden, edoch daarvan niet in gebruik te treeden, of eenige revenuen te genieten dan te rekenen van St. Andries agtien honderd zeventien.
Anna Cornelia Mutzaars is van voormelde parceel teulland eigenaresse geworden, zoo de comparanten verklaarden, bij successie van hare ouders Jan Cornelis Mutzaars en Johanna Catharina Jan Kleijsen.
Zijnde de tegenwoordige verkoping geschied onder de verpligting van gezegde Geerdina Peijnenburg die zich verbind:
1. Om te voldoen en betalen alle de kosten en regte waartoe dezen verkoop aanleiding zoude mogen geven,
2. Om insgelijks te voldoen en betalen te rekenen van den eersten januarij agtien honderd agtien de grond en andere lasten waarmede gemelde parceel teulland belast is of zoude mogen worden.
En bovendien voor de somme van veertig guldens, welke somme de verkopers erkennen bereids voor het passeeren dezer van de kooppersse te hebben ontvangen, dus haar daarvoor bij deze zijn kwiterende.
Gedaan en gepasseert te Tilburg ten kantore van mij notaris, den zeventiende mei agtien honderd zeventien, in tegenwoordigheid van Arnoldus Adriaan Mutaars winkelier en Christiaan Vinken koperslager, beide wonende te Tilburg als getuigens hiertoe verzogt, die deze met Jan Baptist Lemmens en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekent, hebbende de verdere comparanten zoo verkoopster als koopster daartoe gerequireerd verklaard niet te kunnen schrijven of tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832