Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1817-115-223-102

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Jacobus Francken, koopman, wonende te Tilburg, wijk Hasselt.
Dewelke bij deze tegenswoordige acte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen hoegenaamd heeft verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Maria Francken weduwe van Petrus Maanendonck zonder beroep, wonende te Antwerpen ten deze present en accepterende koperse voor zich zelve, haare erfgenamen en regtverkrijgende.
Een half huisje aan den zuidenkant, scheidende op den middelmuur, tusschen deze en de wederhelft ten noorden, gequoteerd Lett F no. 475, met de erve, en hofje daar agter, groot te zaamen twintig roeden, of daar omtrent, staande en gelegen te Tilburg aan de wijk Hasselt, belend oost en zuid de straat, west Gerard van Spaandonk en noord Govert de Bekker met de wederhelft. Zoo en in dien staat als hetzelve zich tans bevind, zonder iets daar van uittezonderen of te reserveeren verklarende de koperse al hetzelve ten haaren genoegen te kennen, deswege te vrede te zijn, en daar van geen naauwkeuriger omschrijving of aanduiding te verlangen.
Om door de kooperse voornoemde weduwe Maanendonck, daarmede te kunnen doen en handelen als met goed haar in vollen vrijen eigendom toebehorende, te rekenen van heden.
De verkoper aangekomen, bij koop van Francis Norbart van Amelsvoort, (met een grooter parceel hofland, daarvan reeds bevorens verkogt) volgens contract daarvan zijnde gepasseerd voor mij notaris en getuigen te Tilburg, in dato den zeventienden februarij agttien honderd en zestien, behoorlijk geregistreerd.
Zijnde deze verkoping geschied, ten aanzien van de kooperse onder de navolgende bepalingen, waar toe zij zich verbind,
1. om te zullen betalen alle de regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld,
2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien, waarmede het bij deze verkogte goed is, of zoude mogen worden belast, te rekenen van heden af aan.
Daar en boven is deze verkoping geschied, voor eene somme van twee honderd gulden, dewelke, de verkoper heeft erkend, reeds bevorens uit handen van de koopster, te hebben ontvangen, haar deswege ten vollen quiterende bij deze.
Tot de uitvoering dezes hebben partijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen de gemeentens hier boven uitgedrukt.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris den twaalfden augustus een duizend achthonderd en zeventien in tegenwoordigheid van Pieter van Stigt oud commies ontvanger en Adriaan van den Hout katoendrukker, beide wonende alhier als getuigen, die deze benevens de comparanten en mij notaris na gedaane voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832