Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1817-115-223-104

Op heden den twaalfden augustus een duizend agt honderd en zeventien, s'namiddags om vier uuren.
Compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, ten huize en herberge van Cornelis Geerts te Tilburg wijk Veldhoven, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
De heeren Gijsbert Janssens, gewezen fabrikant thans geen vast beroep uitoeffenende, en Cornelis Geerts, herbergier, beide wonende te Tilburg, voor en in naam, en als gevolmagtigden van Adriana Maria Maas, meerderjarige ongehuwde dochter zonder beroep wonende te Tilburg, volgens acte van procuratie, gepasseerd voor mij notaris en getuigen te Tilburg, in dato twaalfden november een duizend agt honderd en veertien, en waar van een afschrift makende vermelding van de registratie der minuten, is geannexeerd aan een verbaal van provisioneele verkoping van vast goederen, ter requisiten van de voornoemde comparanten gehouden voor mij notaris en getuigen te Tilburg, in dato een en twintigsten junij een duizend agt honderd en vijftien, behoorlijk geregistreerd.
Te kennen gevende: dat zij voornemens zijn, om op heden, ingevolge onderscheidene bekendmakingen en affixtien van billetten, daar van op de gewone wijze en ter ordinaire plaatsen, binnen deze gemeente gedaan, door het ministerie van den ondergetekende notaris, ten voormelde woonhuize van Cornelis Geerts, publiek en voor alle man provisioneel te doen verkopen, de hier nabeschreeven vaste onroerende goederen, zullende de finaale verkoping, zoo dezelve plaats heeft, daar van geschieden bij kaarsuitbranding op dinsdag den zes en twintigsten augustus een duizend agt honderd en zeventien, s'namiddags om vier uuren, ter zelver plaatse, en zulks op de navolgende generaale en speciaale conditien en voorwaarden,

Artikel 1 t/m 18 (niet vertaald).

Omschrijving der te verkopene goederen

Eerste koop
Een huis, stal, schuur, hof en erven, groot twee lopensen of daar omtrend, staande en gelegen te Tilburg wijk Hasselt, aldaar aan de Langstraat, gequoteerd no. 534 belend oost Thomas Dams, zuid Adriana Maria Maas voornoemd, scheidende aldaar op de helft van 't straatje, west de straat en noord Cornelis van Helvoirt.
De koper zal dezen koop in gebruik aanvaarden te half april des jaars agtien honderd en negentien, en zal genieten de huur of pagt tot vier en dertig guldens s'jaars te rekenen van half october eerstkomende, intevorderen ten zijnen lasten en periculen.
Zijnde deze, mitsgaders den tweeden, derden en vijfden koop, voornoemde Adriana Maria Maas aangekomen bij successie van wijlen Jan Baptist Jan Maas, haar broeder, veele jaaren geleden te Tilburg overleden.
Trekgeld vijf guldens. Armgeld zestig cents.

Tweede koop.
Een parceel zoo bouwland als weide, groot vijf lopensen of daar omtrend, gelegen te Tilburg wijk Hasselt, aldaar aande Langstraat, belend oost voornoemde Adriana Maria Maas, west de straat, zuid Cornelis van Helvoirt en noord Huijbert van Groenendaal.
De koper zal dit parceel in gebruik aanvaarden, te weeten het bouwland ter oigst des jaars agttien honderd en negentien, bloot aande stoppelen, en de weide te Sint Marten agttien honderd agttien, en zal genieten de huur of pagt tot twee en twintig guldens en vijf vaten rog s'jaars, te rekenen het geld van half october eerstkomende en den rog eerstmaal over den oigst des jaars agttien honderd agttien, intevorderen ten lasten en periculen van den koper.
Trekgeld vijf guldens. Armgeld zestig cents.

Derde koop.
Een parceel weide genaamd de Venneweide, groot omtrent vijf lopensen, gelegen te Tilburg wijk Hasselt aldaar aan de Langstraat, belend oost Joseph Nouwens, zuid Adriana Maria Maas voornoemd, scheidende aldaar op de helft van 't straatje, west Thomas Dams en noord Peter Horvers.
De koper zal dit perceel in gebruik aanvaarden te Sint Marten agttien honderd en agttien, en zal genieten de huur of pagt tot twee en twintig guldens s'jaars, te rekenen vijftienden october eerstkomende, door hem intevorderen ten zijnen lasten en periculen.
Trekgeld vijf guldens. Armgeld zestig cents.

Vierde koop.
Een perceel teulland, groot een en een half lopensen of daar omtrend, gelegen te Tilburg wijk Hasselt aldaar aan de Langstraat, belend oost Arnoldus de Beer, zuid Joseph Nouwens, west Peter Horvers en noord de weduwe Vermeer.
De voornoemde Adriana Maria Maas aangekomen bij successie van wijlen haar ouders Jan Jan Maas en Pitronella Adriaan de Rooij.
De koper zal dit parceel in gebruik aanvaarden ter oigst des jaars agttien honderd en negentien, bloot aan de stoppelen, en genieten de jaaren huur of pagt tot zes vaten rog ieder, die vervallen zullen ter oigst agttien honderd en agttien en ter oigst agttien honderd negentien.
Trekgeld twee guldens. Armgeld vijftig cents.

Vijfde koop.
Een parceel moer of turfveld, groot vijf lopensen of daar omtrend, genaamd de Werkdot, gelegen te Tilburg ter plaatse Jacobshoek, en belend oost ..., west Joseph Nouwens, zuid de Landscheiding en noord de Leij,
Aan te vaarden in gebruik dadelijk na de voldoening van de koopprijs.
Trekgeld eenen gulden. Armgeld dertig cents.

En hebben de voornoemde comparanten van mij voornoemde en ondergetekende notaris verzogt, om op de voormelde conditien en onder de reserve daar bij gedaan, als nu overtegaan tot de provisioneele verkoping, en hebben na gedaane voorlezing getekend.

Aan welk verzoek voldoende heb ik voornoemde en ondergetekende notaris, aan de bijeengekomen gegadigdens voorgelezen de conditien en voorwaarden dezer verkoping, de omschrijving der te verkopene goederen, en vervolgens heb ik notaris tot de provisioneele verkoping geprocedeerd in maniere als volgd:

Den eerste koop is ingezet door Norbert Janssens fabrikant, wonende te Tilburg, op drie honderd vijf en dertig guldens, afgehangen van agt honderd guldens gedaald tot op de ingezette som, daar voor gebleven aan voornoemde inzetter, dewelke geslagen heeft vijf en twintig slagen en heeft na gedaane voorlezing getekend.

Den tweeden koop is ingezet op drie honderd en vijftig guldens, bij Adriaan Johannes de Beer, landbouwer, wonende te Tilburg, afgehangen van agt honderd guldens, gedaald tot op drie honderd en zestig guldens, daar voor gemeint bij Peter Horvers landbouwer wonende te Tilburg, dewelke geslagen heeft vijftien slagen, en heeft na gedaane voorlezing getekend.

Den derden koop is ingezet op drie honderd en vijftig guldens, bij Adriaan Johannes de Beer landbouwer wonende te Tilburg, afgehangen van agt honderd guldens, gedaald tot op drie honderd en vijftig guldens, zijnde de ingezette som, daar voor gebleven aan voornoemde de Beer, en heeft geslagen twintig slagen en heeft na gedaane voorlezing getekend.

Den vierden koop is ingezet door Cornelis Jacobus Jacobs, landbouwer wonende te Tilburg, op vijf en negentig guldens, afgehangen van twee honderd guldens, gedaald tot vijf en negentig guldens, daar voor gebleven aan den voornoemde inzetter, die geslagen heeft drie slagen, en heeft na gedaane voorlezing getekend.

Den eersten, tweeden, derden en vierden koopen in eene massa, waarvan het trekgeld is bepaald op dertien guldens, en het armgeld op eene gulden twintig cents.
Deze massa is ingezet op elf honderd vijf en twintig guldens, bij Augustinus Cleijsen broodbakker, wonende te Tilburg, afgehangen van twee duizend guldens, gedaald tot op de ingezette som, daar voor gebleven aan de inzetter, die geslagen heeft vijftig slagen, en heeft na gedaane voorlezing getekend.

Den vijfden koop is ingezet op zes en vijftig guldens, bij Jan Nicolaas de Kok landbouwer wonende te Tilburg, afgehangen van honderd en vijftig guldens, gedaald tot op vier en zestig guldens, daar voor gemeint bij Joseph Nouwens, winkelier wonende te Tilburg, die geslagen heeft vijf slagen, en heeft na gedaane voorlezing getekend.

En voords niemand meer zijnde opgekomen om te verhogen of slaan, zoo hebben de voornoemde verkopers de vaste goederen, omschreven bij de hier voorgemelde tweeden, derden en vierden koopen, provisioneel toegewezen aan de laatste slagers of verhogers, voor behoudens de verhogingen of slagen dewelke nog zullen worden gedaan en de finaale toewijzing hier voor bepaald, en ten aanzien van den eersten en vijfden koopen hebben de verkopers tijdig verklaard dezelve op te houden, ingevolge reserve bij artikel agttien van voorenstaande conditien en voorwaarden; zijnde vervolgens aan de gegadigdens op nieuw bekend gemaakt, dat de finaale verkoping der hier voorgemelde provisioneel verkogte parceelen zal geschieden, ter dezer plaats en uur, heden over veertien dagen.
Aldus provisioneel verkogt gedaan en gepasseerd te Tilburg, op dag, uur en plaats als int hoofd dezes, in tegenwoordigheid van Adriaan Moonen negociant en Jan David Ader deurwaarder, als getuigen hier toe verzogt en wonende beide dezer stad, die deze benevens de voornoemde verkopers en mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend.

En op heden den zes en twintigsten augustus, een duizend agt honderd en zeventien, s'namiddags om vier uuren, compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, ten huize en herberge van Cornelis Geerts te Tilburg wijk Veldhoven, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
De heeren Gijsbert Janssens en Cornelis Geerts, beide gekwalificeerde en gedomicilieerde, als gemeld is bij het voorenstaande proces verbaal van provisioneele verkoping van dato twaalfden augustus een duizend agt honderd en zeventien, behoorlijk geregistreerd.
Te kennen gevende dat het heden de bepaalde dag is tot de finaale verkoping der onroerende goederen hier voor omschreeven, waar van de provisioneele verkoping heeft plaats gehad, bij het proces verbaal hier voorgemeld, en hebben diensvolgens van mij notaris verzogt, om als nu overtegaan tot den ontvangst der verhogingen of slagen dewelke nog zouden mogen worden gedaan, en de finaale toewijzing der zelve goederen, en hebben na gedaane voorlezing getekend.

Aan welk verzoek voldoende heb ik notaris in tegenwoordigheid der nagenoemde ondergetekende getuigen, aan de bijeengekomen gegadigdens gevraagd, of nog iemand hunner verkoos te hogen of te slaan, en vervolgens na gedaane voorlezing van de conditien en voorwaarden dezer verkoping en van het proces verbaal van provisioneele toewijzing hier voorenstaande, behoorlijk geregisteerd, tot finaale verkoping geprocedeerd in maniere als volgd:
En gemerkt op ieder koop een waschkaarsje ontstoken en uitgebrand zijnde, zonder dat er verder meerder is gehoogd of geslagen geworden, zoo hebben de voornoemde verkopers de hier voorgemelde parceelen finaal verkogt en toegewezen aan de laatste slagers of verhogers, te weeten:

Den tweeden koop aan Peter Horvers landbouwer wonende te Tilburg, hier bij tegenwoordig en accepterende als koper voor zich zelve, zijnen erfgenaamen en regtverkrijgende, voor de koopprijs en somme van drie honderd vijf en zeventig guldens, buiten en behalve de onkosten dezes, en heeft de voornoemde Peter Horvers, belovende en zich verbindende als gerequireerd en domicilie kiezende ten zijnen woonhuize alhier, getekend na gedaane voorlezing.

Den derden koop aan Adriaan Johannes de Beer, landbouwer wonende te Tilburg, hierbij tegenwoordig en accepterende, voor den koopprijs en somme van drie honderd en zeventig guldens, buiten en behalven de onkosten dezes, en heeft voornoemde de Beer dadelijk verklaard, dezen koop gedaan te hebben, zoo voor hem zelve als mede voor rekening en ten behoeve van Jan Baptist Jacobus van Groenendaal, wagemaker wonende mede te Tilburg, ten dezen present en de voorgeschreeve declaratie accepterende, alzoo beide kopers voor hun zelve, hunne erfgenaamen en regtverkrijgende, belovende en hun verbindende als gerequireerd en domicilie kiezende ten hunnen woonhuizen alhier, en hebben na gedaane voorlezing getekend.

Den vierden koop, aan Cornelis Jacobs lanbouwer wonende te Tilburg, ten deze present en accepterende, als koper voor zich zelve zijne erfgenaamen en regtverkrijgende, voor de koopprijs en somme van agt en negentig guldens, buiten en behalven de onkosten dezes, en heeft voornoemde Cornelis Jacobs, belovende en zich verbindende als gerequireerd, en domicilie kiezende ten zijnen woonhuize alhier, getekend, na gedaane voorlezing.

Deze verkoping alzoo afgelopen zijnde, zoo hebben de verkopers verklaard, onder belofte van de getrouwe nakoming der conditien en voorwaarden van deze verkoping, de kopers te stellen in alle de regten van eigendom der thans verkogte vaste goederen, de welke aan hunne voornoemde commitenten waaren competerende, daar van afstand doende ten behoeve van de kopers.
Tot nakoming dezes, verkiezen de verkopers qq. domicilie ten hunnen woonhuizen binnen deze gemeente.
Aldus finaal verkogt gedaan en gepasseerd te Tilburg, op dag, maand, jaar, uur en plaats als in 't hoofd dezes, in tegenwoordigheid van Adriaan Moonen winkelier en Jan David Ader, deurwaarder bij het vreedegeregt, als getuigen hiertoe verzogt en wonende beide binnen deze stad, die deze benevens de voornoemde verkopers en mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832