Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1817-115-223-147

Op heden den tienden januarij een duizend agt honderd en zeventien, compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, ten huize en herberge van Andreas van den Enden te Tilburg aan't Kraaijven, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Josephus van Dooremaal, schoenmaker, Cornelis van Dooremaal, wever van beroep, Johanna Maria van Dooremaal huisvrouw van Hendrik van Pelt, broodbakker, door voornoemde haar man geassisteerd en tot het navolgende geauthorisserd, en Maria Anna van Dooremaal, huisvrouw van Johannes Kolijns, metselaar, door voornoemde haar man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, zijnde de comparanten alle te Tilburg woonagtig.
Te kennen gevende: dat zij voornemens zijn, om op heden, ingevolge bekendmaking en affixtien van biljetten, daar van op de gewoone wijze en ter ordinaire plaatse binnen deze gemeente gedaan, door den ondergetekende notaris ten gemelde woonhuize van Andreas van den Enden, publiek en voor alle man provisioneel te doen verkopen, het hier nabeschreven huis en hof, zullende de finaale toewijzing, zo dezelve plaats heeft; geschieden op vrijdag den vier en twintigsten januarij een duizend agt hondert en zeventien, s'avonds om zes uuren, ten huize voorschreeve, en zulks op de navolgende generale en speciaale conditien en voorwaarden.

Art 1 t/m 17 (niet vertaald).

Beschrijving van het te verkopene goed.

Een huisje met hof, erve en toebehoren, groot vijf en twintig roeden of daaromtrent, staande en gelegen te Tilburg wijk Hoeven, gequoteerd Letter E No. 455, belend oost de weduwe Willem Oomen, west de straat, zuid de zelve weduwe Oomen en noord Cornelis van Dooremaal, zijnde dit huisje of woning het middelste gedeelte van een grooter gebouw, scheidende ten zuiden op de graad van de schoorsteen, tusschen deze ende woning van de weduwe Willem Oomen, en ten noorden tusschen deze en de woning van Cornelis van Dooremaal, op de middelmuuren van twee kamers, zijnde den hof, agter gedagte huizinge gelegen rondsom in een beuken hage, belend oost Cornelis van Dooremaal west een voetpad, zuid de weduwe Ludovicus Verriel en noord de erve van Jacob van Groenendaal, alles zoo en in dier voege als het zelve laatst door den overledene Jan Baptist van Dooremaal, is bewoond en gebruikt geweest; Zullende de koper gehouden worden, zijn gekogte goed wel te kennen, daar van geen nadere beschrijving of aanduiding te begeren, en daar mede volkomen te vreeden te zijn.
De verkopers zijn eigenaaren van gemelde huisje hof en erve bij successie van wijlen voornoemde Jan Baptist van Dooremaal hun broeder, ab intestato overleden te Tilburg den agsten december agttien honderd en zestien, van wiens boedel en nalatenschap de belasting op het regt van successie is kwijtgescholden en de verdeeling daarvan gepermitteerd, volgens permissie billet van den regalateur van gemelde belasting, zijnde van dato Tilburg twintigsten december agtienen zestien, getekend aan mij notaris op heden vertoond.
Trekgeld vijf gulden
Armgeld eene gulden
En hebben de voornoemde comparanten van mij ondergetekende notaris gevorderd, om op voorgemelde conditien, lasten en voorwaarden en onder den daarbij uitgedrukte reserve over te gaan tot de provisioneele verkoping of adjudicatie, en hebben na gedaane voorlezing getekend met uitzondering van Johannes Kolijn en Johanna Maria van Dooremaal, als hebbende op onze daartoe gedaane aanvraag verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.

Aan welke vordering voldoende zoo heb ik notaris in tegenwoordigheid van nagenoemde en ondergetekende getuigen het tegenwoordig proces verbaal met de conditien van verkoping daar in vervat, aan de vergaderde persoonen voorgelezen, en vervolgens overgegaan tot de provisioneele verkoping of toewijzing als volgd:
Het voorschreeve huisje, hof en erve en toebehoren is ingezet op vier honderd en vijf gulden bij Josephus van Dooremaal, schoenmaker, wonende te Tilburg, afgehangen van zes honderd gulden, gedaald tot op vier honderd en vijftig gulden, waar voor het is gemeint bij Peter Nicolaas de Kok, wever, wonende te Tilburg aan wijk Hoeven die tot verhoging geslagen heeft vijftig slagen en heeft na gedaane voorlezing getekend.

En voords niemand meer zijnde opgekomen om te verhogen of slaan, zoo hebben de voornoemde verkopers, het hier voorgemelde huisje en toebehoren, provisioneel toegewezen aan de voornoemde Peter Nicolaas de Kok, als laatste slager hier voorgemeld, voorbehoudens de verhogingen, of slagen dewelke nog zullen worden gedaan en de finaale adjudicatie hier voor bepaald.
Van al het welk dit proces verbaal is opgemaakt en voorgelezen.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten voormelde woonhuize van Andreas vanden Enden, op dag maand en jaar als boven, in tegenwoordigheid van Adriaen Wouter van Iersel fabrikant en Jan David Ader deurwaarder bij het vreedegeregt, als getuigen hier toe verzogt en wonende beide te Tilburg, die dit proces verbaal benevens de comparanten en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend, met uitzondering echter van Johannes Kolijns en Johanna Maria van Dooremaal, als hebende beide op onze daartoe gedaane aanvraag verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.

No.155
En op heden den vier en twintigsten januarij een duizend agt honderd zeventien, compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff opbenbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, ten huize van Andreas van den Ende, herbergier te Tilburg aan 't Kraaijven, in tegenwoordigheid, van de nagenoemde getuigen:
Josephus van Dooremaal, schoenmaker, Cornelis van Dooremaal, wever van beroep, Johanna Maria van Dooremaal huisvrouw van Hendrik van Pelt, broodbakker, door voornoemde haar man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, en Maria Anna van Dooremaal huisvrouw van Johannes Kolijns, metselaar, door voornoemde haar man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, zijnde de comparanten alle te Tilburg woonagtig.
Te kennen gevende: Dat het heden de bepaalde dag is tot de finaale verkoping van het huijsje hof, erve en toebehoren, omschreven in het voorenstaande proces verbaal van provisioneele verkoping, van dato tiende januarij een duizend agt honderd en zeventien, behoorlijk geregistreerd, en volgens het zelve provisioneel verkogt, en hebben diensvolgens van mij notaris verzogt, om als nu overtegaan tot den ontvangst der verhogingen of slagen dewelke nog zouden mogen worden gedaan, en de finaale toewijzing der zelve goederen, en hebben na gedaane voorlezing getekend met uitzondering van Johanna Maria van Dooremaal en Johannes Kolijns, als hebbende beide op onze daar toe gedaane aanvraag verklaard niet te kunen schrijven noch hunnen naam tekenen.

Aan welke vordering voldoende: zoo heb ik ondergetekende notaris, in tegenwoordigheid der nagenoemde en onder getekende getuigen, overgegaan tot de voorlezing of publicatie van het voorgemelde proces verbaal van provisioneele verkoping, met de conditien, lasten en voorwaarden van verkoping daar in vervat, en vervolgens tot den ontvangst der verhogingen en finaale verkoping of toewijzing als volgd:
En gemerkt op den koop een waschkaarsje ontstoken en uitgebrand is, zonder dat er verder meerder is verhoogd of geslagen geworden, zoo hebben de voornoemde verkopers het hier voor gemelde huisje hof erve en toebehoren finaal verkogt en toegewezen aan voornoemde Peter Nicolaas Nicolaas de Kok, wever wonende te Tilburg, als laatste slager of verhoger hier voorgemeld, en heeft gezegde Peter Nicolaas de Kok present zijnde, dadelijk verklaard dezen koop gedaan te hebben voor rekening en ten behoeve van Geerdina Peters, meerderjarige ongehuwde dogter, zonder beroep wonende te Tilburg aan de wijk Hoeven, ten dien einde hier tegenwoordig, dewelke heeft verklaard deze koop voor de hier boven vermelde somme van vijf honderd gulden met de slagen te accepteren, zich verbindende de hier voorgemelde koopsomme van vijf honderd guldens op den gestipuleerde tijd te voldoen, en voords tot de geheele en prompte voldoening der conditien en voorwaarden dezer verkoping.
Om bij de voornoemde koperse daar mede te kunnen doen en handelen als met goederen haar in vollen vrijen eigendom en genot toebehorende, zoo en gelijk in de conditien en voorwaarden van verkoping is gemeld.
En hebben partheijen tot de uitvoering dezes domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen dezer gemeente.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten voormelde woonhuize van Andreas van den Ende, op dag, maand en jaar als boven, in tegenwoordigheid van Adriaan Wouter van Iersel fabrikant en Johannes Willems Kuiper, als getuigen hier toe verzogt en wonende beide te Tilburg, die deze benevens de verkopers, Peter Nicolaas de Kok en mij notaris na gedaane voorlezing hebben getekende, maar niet de koperse Geerdina Peters, noch Johanna Maria van Dooremaal en Johannes Kolijns, dewelke op onze daartoe gedaane aanvraag hebben verklaard, niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832