Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1817-115-223-164

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband in tegenwoordigheid van de nagenoemde en ondergetekende getuigen.
Justinus Willemsen, van beroep landbouwer weduwenaar van wijlen Maria Jacobs, Anna Maria Willemsen, huisvrouw van Theodorus van Beek, landbouwer door voornoemden haar man ook comparant geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, Johanna Willemsen, huisvrouw van Johannes de Koning, landbouwer door voornoemde haar man ook comparant geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd. Francis Willemsen, droogscheerder, Peter de Bekker, wever, als uitoeffenende de regten van zijne huisvrouw Barbara Willemsen ,voor welkers ratificatie, dezes voor zoo veel des noods, hij zich sterk maakt en haar authoriseerd bij deze, alle wonende te Tilburg. Zijnde de voornoemde, Anna Maria, Johanna, Francis en Barbara Willemsen, kinderen van eerstgenoemde comparant uit zijn huwelijk met voornoemde nu wijlen Maria Jacobs.
Dewelke bij deze tegenswoordige acte onder vrijwaring als na regten gezamentlijk verkogt, aan Hendrik Willemsen, landbouwer wonende te Tilburg wijk Stokhasselt, zijnde mede een zoon van eerstgenoemde comparant uit zijn gedagt huwelijk met voornoemde Maria Jacobs, ten deze present en in koop accepterende.
Drie koijen, een os, een varken, een hoogkar een aardkar, een ploeg, een eegd, en verder landbouwers gereedschap, hooij, strooij, gedorsen en ongedorsen graanen en andere vrugten, de huismeubelen en andere roerende goederen hoegenaamd hoewel ten deze niet afzonderlijk genoemd noch beschreven, dewelke zich tans bevinden, in het huis, schuer, stal en op de erve, door eestgenoemde comparant bewoond wordende, staande en gelegen te Tilburg wijk Stokhasselt No. 842, mitsgaders de reeds gezaaijde rogge en andere vruchten op de gronden tot zijne boerderije behorende en gebruikt wordende, niets uitgezonderd dan de kleeren van den eersten comparant, een bed met toebehoren, zes beddelakens, een kast of blok en een armstoel. Zijnde de gedagte goederen verkogt zodanig en indien staat als dezelve zich tans bevinden zonder er verder iets van uit te zonderen of te reserveren, verklarende de koper, dezelve wel te kenne daarmede te vreden te zijn en dezelve reeds in possessie te hebben, als mede bewonende en gebruikende het huis, schuur, stal en erven waar in en waarop dezelve zich bevinden, zullende de koper over de gedagte goederen als zijn eigendom kunnen beschikken en het genot daarvan hebben te rekenen van heden, ten welken einde de verkopers aan voornoemden koper Hendrik Willemsen cederen en afstaan alle de regten van eigendom en anderen, dewelke aan hun op de gedagte goederen eenigzins zouden kunnen of mogen competeeren, van welke bij deze verkogte goederen door het ab intestato overleiden van wijlen meergenoemde Maria Jacobs de voornoemde verkopers en koper, deenige eigenaaren en geinteresseerdens van eigendom en vruchtgebruik zijnde, met onderling consent en bewilliging, daar van gezamentlijk de voorschreeven koop en verkoop hebben aangegaan.
Deze verkoping is geschied ten aanzien vanden koper onder de navolgende verplichting waartoe hij zich verbind, te weeten om te zullen betalen de rechten en kosten, dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld; en voords om en voor eene somme van vier honderd gulden, dewelke de koper voornoemde Hendrik Willemsen, heeft aangenomen en beloofd en zich verbonden aan den eerstgenoemde comparant Justinus Willemsen of rechtverkrijgende, te zellen voldoen en betalen, op deszelfs eerste aanvraage en requisitie, behoudens nogtans om daar van zes maanden te vooren op of aanzegging te doen, en om aan denzelve of regtverkrijgende daarvan jaarlijks intressen te zullen betalen, vier gulden van het honderd, eerstmaal heden over een jaar en zoo voords jaarlijks daarmede te zullen continueeren tot aande wezenlijke en dadelijke voldoening van de voormelden koopprijs toe.
En hebben partheijen tot de uitvoering dezes domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze gemeente.
Waarvan akte:
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris den tienden december een duizend agt honderd en zeventien, in tegenwoordigheid van Joseph van Dooremaal schoenmaker en Cornelis de Bont landbouwer, als getuigen en wonende beide te Tilburg, die deze benevens Justinus Willemsen, Peter de Bekker en mij notaris na gedaane voorlezing hebben getekend, maar niet de overige comparanten, als hebbende op onze daartoe gedaane aanvraag verklaard, niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832