Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1817-115-223-172

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Adriaan Cornelis Jansen, schoenmaker van beroep, wonende te Tilburg, wijk Westheijkant.
Dewelke bij deze tegenswoordige acte, onder belofte van vrijwaring van evictie hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen, hoegnaamd, heeft verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Peter Cornelis van Hees, landbouwer, wonende te Tilburg aan de wijk Rijt, hierbij tegenwoordig en accepterende, koper voor zich zelve, zijne erfgenaamen, en regtverkrijgende.
De helft, gemeen en onbedeeld in een parceel schaarbosch, groot in 't geheel twee lopensen, of daar omtrend, gelegen alhier te Tilburg aan de wijk Hasselt, aldaar t'einde de Korte straat, en belend oost een weg, west Cornelis Jacobs, zuid Jacobus Hoeken en noord Wilhelmus de Beer; waar van den koper de wederhelft competeerd.
Zoo en in dien staat, als het zelve zich thans bevind, verklarende de koper het gemelde parceel bosch ten zijnen genoegen te kennen en daar van geen nadere omschrijving of aanduiding te begeren.
De voornoemde koper zal de bij deze verkogte helft in gemelde parceel schaarbosch, van stonden aan in eigendom en gebruik aanvaarden en daarover voortaan na welgevallen kunnen beschikken, even als de verkoper het regt had om te doen.
De verkoper aangekomen bij successie van wijlen zijn vader Cornelis Cornelis Jansen, veele jaaren geleden te Tilburg overleden.
Zijnde deze tegenswoordige verkoping geschied, ten aanzien van den koper, onder de navolgende bepalingen, waar toe hij zich verbind;
1. om te zullen betalen de regten en kosten de welke wegens dit contract zullen worden verschuld,
2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien hoegenaamd, waarmede de bij deze verkogte helft in voorschreeve bosch, is of zoude mogen worden belast, te rekenen van den eersten januarij eerstkomende.
Daar en boven is deze verkoping geschied, om en voor eene somme van zeventig guldens, dewelke de voornoemde verkoper erkend, reeds voor dato dezes, uit handen van den koper Peter Cornelis Van Hees te hebben ontvangen, waarvan kwitantie.
Partheijen verkiezen tot de uitvoering dezes domicilie ten hunnnen woonhuizen binnen deze gemeente.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris, den negentiende december een duizend agt honderd en zeventien, in tegenwoordigheid van Francis Schouten, koopman wonende te Goirle en Adriaan van den Houdt, katoendrukker wonende te Tilburg, beide als getuigen, die deze benevens de verkoper en mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend, maar niet de koper Peter Cornelis van Hees, als hebbende op onze daar toe gedaane aanvraag verklaarde niet te kunnen schrijven noch zijnen naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832