Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1817-115-223-180

Compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van ´s Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, Adriaan Jan de Beer, landbouwer, Wilhelmus Jan de Beer, landbouwer, Johanna Maria de Beer, huisvrouw van Jan Baptist van Groenendaal, wagemaker, door gezegde haar man, ook comparant, geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, allen wonende te Tilburg aan de wijk Hasselt, te zaamen erfgenaamen, ab intestato, van zaliger Johannes de Beer en Johanna Maria van de Put, hunne ouders, waarvan geagte Johanna Maria van de Put, hunne moeder, die de langstlevende is geweest, is overleden te Tilburg in de maand januarij van het jaar agtien honderd en veertien, Te kennen gevende dat zij willende verdeelen de onroerende goederen, dewelke zij als voormeld hebben geerfd en aan hun ieder voor een derdepart toebehoren, en tot nu toe gemeen en onverdeeld zijn bezeten geweest, dat zij zelven in der minnen en met onderling genoegen hebben gedaan de schatting der goederen, artikel voor artikel, alvorens zij, mede met wederzeidsche toestemming daar van hebben gemaakt, drie portien of loten, te weten:

Eerste lot
1. Een huis, met aangelegen hof en erven, groot te zaamen omtrent vier lopensen, staande en gelegen te Tiburg aan de wijk Hasselt, gequoteerd het huis no. 537, en belend oost Theodorus Smarien, zuid de straat, west Matthijs de Koning en noord een waterlaat, getauxeerd op drie honderd en zeventig guldens, dus f 370 - 00,
2. Een parceel schaarbosch, groot twee en een half lopensen of daaromtrend, gelegen als voor te Tilburg aan de Hasselt, ter plaatse genaamd het Ven, belend oost Cornelis de Rooij en Peter Leijten, zuid Francis Staps, west de heide en noord Cornelis Vermeer, getaxeerd op tagtig guldens, dus f 80 - 00,
3. Een parceel schaarbosch, groot omtrent twee en een half lopensen, gelegen als voor aanden Bosman, belend oost Theodorus Smarius, zuid en west de heide en noord de weduwe Norbart van Beurden, getaxeerd op zeventig guldens, dus f 70 - 00,
4. Een parceel akkerland, genaamd den Nieuwen Akker, gelegen als voor aande Hasselt, groot vier en een half lopensen of daaromtrend, belend oost Jan Baptist Brouwers, zuid Cornelis Jacobs, west de straat en noord Cornelis Jacobs voornoemd, getauxeerd op honderd en dertig guldens, dus f 130 - 00,
5. Een parceel akkerland, groot twee en een half lopensen of daaromtrend, gelegen als voor, belend oost een mistweg, zuid Cornelis Jacobs, west Hendrik van Pelt, en noord Geerdina Peijnenburg, getauxeerd op negentig guldens, dus f 90 - 00,
6. Een parceel akkerland, groot omtrent twee lopensen, gelegen als voor aande Hasselt aldaar aan de Langstraat, belend oost Adriaan van de Pas, zuid de straat, west Anna Maria Maas en noord Theodurus Smarius, getauxeerd op zeventig guldens, dus f 70 - 00,
7. Een parceel akkerland, groot omtrent twee en een vierde lopensen, gelegen als voor aan de Hasselt, aldaar aan de Venpad, belend oost en west Adriaan van Hest, zuid de waterlaat en noord Godefridus Vermeer, getauxeerd op vijf en zeventig guldens, dus f 75 - 00,
8. Een parceel putten of uitgeturfd veld, gelegen te Tilburg, ter plaatse genaamd de Oude Leij, groot omtrent drie lopensen, belend oost de weduwe de Noot, zuid de heide, west Georgen van Dijk en noord de Oude Leij, getauxeerd op vijf en twintig guldens, dus f 25 - 00,
9. Een parceel dito, dito, groot drie lopensen, gelegen te Tilburg, ter plaatse in de Elf Buunder belend oost de weduwe Norbart van Beurden, zuid de erven Justinus Kleijzen, west de kinderen Vermeer en noord Jan Beeris, getauxeerd op twintig guldens, dus f 20 - 00,
10. Een parceel heide of turfveld, groot omtrent vier lopensen gelegen onder Tilburg aan de Bloodbeemden, belend oost en noord de heide, zuijd de leij en west onbekende eigenaar, getauxeerd op tien guldens, dus f 10 - 00,
en 11. Een parceel turfveld, groot ontrent drielopensen, gelegen onder de gemeente van Loon op Zant, genaamd de Rouwbossen, getauxeerd op tien guldens, dus f 10 - 00,
Totaal van het eerste lot, negen honderd vijftig guldens, zegge f 950- 00.

Tweede lot
1. Een parceel akkerland, genaamd den Biezakker, groot zes lopensen of daaromtrend, gelegen te Tilburg aan den Westenheijkant op het Goirken, belend oost en noord Peter van Heukelom, west de waterlaat en noord voornoemde van Heukelom, getauxeerd op twee honderd guldens, dus f 200 - 00,
2. De helft gemeen en onverdeeld in een parceel schaarbosch, gelegen te Tilburg op de Rouwbraken, groot int geheel negen lopensen, of daaromtrend, belend oost de waterlaat, west en zuid Adriaan Witlokx en noord de weduwe Adriaan van Gils, getauxeerd op honderd vijftig guldens, dus f 150 - 00,
3. Een parceel akkerland, groot vier en een half lopensen of daaromtrend, gelegen te Tilburg aan de Hasselt, aldaar aande Langstraat, belend oost de weduwe Norbart van Beurden, west Jan Couwenberg, zuid Corelis Jacobs en noord de straat, getauxeerd op honderd vijftig guldens, dus f 150 - 00,
4. Een parceel akkerland, groot omtrent vijf lopensen, gelegen als voor, aande Langstraat, belend oost Joseph Nouwens, zuid Jan van Beurden, west Norbart Pessers en noord de straat, getauxeerd op honderd zestig guldens, dus f 160 - 00,
5. Een parceel akkerland, groot omtrent drie en een half lopensen, gelegen als voor aande Langstraat voorschreven, belend oost Martinus Kooijen, west Adriaan Verbunt, zuid Cornelis Jacobs, en noord de straat, getauxeerd op honderd en twintig guldens, dus f 120 - 00,
6. Een parceel akkerland, genaamd den Bosman, groot omtrent twee en drie vierde lopensen, gelegen als voor, te Tilburg aande Hasselt, belend oost Martinus Smulders, west Jan van Beurden, zuid een mistweg en noord Joseph Nouwens, getauxeerd op negentig guldens, dus f 90 - 00,
7. Een parceel akkerland genaamd het Muiksken, groot omtrent een lopensen, gelegen als voor aande Hasselt, belend oost Cornelis Jacobs, west Peter Horvers, zuid Cornelis Vromans en noord Norbart Haans, getauxeerd op dertig guldens, dus f 30 - 00,
8. Een parceel putten of uitgeturf veld, groot twaalf lopensen of daaromtrend, gelegen onder de gemeente van Gilze ter plaatse genaamd Wolfshoek, belend oost de Landscheijding, west Arnoldus van Groenendaal,zuid Peter van Beurden, en noord Cornelis Vromans, getauxeerd op vijftig guldens, dus f 50 - 00,
Totaal van het tweede lot, negen honderd vijftig guldens, zegge f 950 - 00.

Derde lot
1. Een huis met aangelegen hof en erven, gequoteerd no. 528, groot te zaamen twee en een half lopensen, of daaromtrend, staande en gelegen te Tilburg aan de wijk Hasselt en belend oost Wilhelmus de Haan, west de weduwe Norbart van Beurden, zuid Joseph Nouwens en noord de straat, getauxeerd op twee honderd en vijftig guldens, dus f 250 - 00.
2. De helft, gemeen en onverdeeld, in een parceel schaarbosch, gelegen te Tilburg, op de Rouwbraken, groot in ´t geheel negen lopensen of daaromtrend, belend oost de waterlaat, zuid en west Adriaan Witlokx, en noord de weduwe Adriaan van Gils, getauxeerd op honderd vijftig guldens, dus f 150 - 00,
3. Een parceel akkerland, genaamd de Venpad, groot zeven en een half lopensen, gelegen te Tilburg wijk Hasselt aan ´t Kraaijven, belend oost de straat, zuid Jacobus Vromans, west de waterlaat, en noord Adriaan van Hest, getauxeerd op twee honderd guldens, dus f 200 - 00, 119
4. Een parceel akkerland, genaamd den Roijenberg, gelegen als voor te Tilburg, aande Hasselt, groot omtrent drie lopensen, belend oost Cornelis Jacobs, zuid Adriaan Jan de Beer en Jan Baptist van Groenendaal, west Huijbert van Groenendaal en noord Cornelis de Rooij, getauxeerd op vijf en tagtig guldens, dus f 85 - 00,
5. Een parceel akkerland, genaamd de Smitsakker groot omtrent drie en een vierde lopensen, gelegen als voor aande Hasselt, belend oost en zuid Anna Maria Maas, west Norbart Haans en noord Peter Horvers, getauxeerd op vijf en negentig guldens, dus f 95 - 00,
6. Een parceel weide, genaamd de Groote Weij, groot omtrent drie en een vierde lopensen, gelegen als voor aande Hasselt voorschreven, belend oost de waterlaat, zuid Adriaan van Hest, west Jan Baptist Brouwers en noord een mistweg, getauxeerd op honderd en tien guldens, dus f 110 - 00, 157
7. Een parceel heide of turfveld, groot vijf lopensen of daaromtrend, gelegen onder Tilburg in Jacobshoek, belend oost de Leij, zuid Cornelis de Bont, west de Landscheijding en noord Adriaan Hamers, getauxeerd op vijftig guldens, dus f 50 - 00,
8. Een parceel heijbodem, groot omtrent twee lopensen, gelegen onder de gemeente van Loon op Zant, getauxeerd op tien guldens, dus f 10 - 00,
Totaal van het derde lot, negen honderd vijftig guldens, zegge f 950 - 00.

De loten of aandeelen aldus gemaakt zijnde, zijn de parthijen onderling overeengekomen, dat Adriaan Jan de Beer voor zijn aandeel zal hebben, de goederen begrepen in het eerste lot, Wilhelmus Jan de Beer, de goederen begrepen in het tweede lot en Johanna Maria de Beer huisvrouw van Jan Baptist van Groenendaal, de goederen begrepen in het derde lot, en zullen de voornoemde condividenten voortaan over de goederen hun bijdezen toe en aanbedeeld, na welgevallen kunnen beschikken en het genot daar van hebben, als van goed, hun in vollen vrijen eigendom en genot toebehoren, mits betalend de daar op staande belastingen, te rekenen van den eersten januarij eerstkomende,

Voords hebben zij elkander wederkerig gevrijwaarden en hun verantwoordelijk gesteld, wegens de evicten die iemand hunner, in het hem of haar aanbedeelde zoude kunnen of mogen ondervinden, mits dezelve niet voortspruiten uit een oorzaak, dewelke na de tegenwoordige deeling is opgekomen, gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoor van mij notaris, den een en dertigsten december een duizend agt honderd en zeventien, in tegenwoordigheid van de heeren Peeter van Stigt oud commis ontvanger der convoijen en licenten en Adriaan van den Houdt, katoendrukker, als getuigen hier toe verzogt en wonende beiden te Tilburg, die dezes benevens de comparanten en mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832