Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1817-115-223-42

Compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie van Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen,
Cornelis Laurens Janssens, schoenmaker, Jan Laurens Janssens, fabrikant, Peter Geboers, wever, als uitoefenende de regten van Johanna Janssens, zijn huijsvrouw, en dezelve Johanna Janssens uit eigen hoofde, door voornoemde haar man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, Gerard van Spaandonck, van beroep wever, als uitoefenende de regten van Geerdina Janssens, zijne huisvouw, en dezelve Geerdina Janssens, uit eigen hoofde, door voornoemde man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, Francis Janssens, fabrikant, Petronella Janssens meerderjarige ongehuwde dochter, zonder beroep, alle wonende te Tilburg, mitsgaders Jan Jacobs, landbouwer wonende als voor, in kwaliteit als toeziende voogd, over de minderjarige kinderen van wijlen Peter Scheijvens en Anna Maria Janssens, met naamen Adriana Maria, Cornelia, Martinus en Johanna Scheijvens, alle vier zonder beroep wonende te Tilburg, zijnde de voogd voornoemde Jan Laurens Janssens, te zaamen erfgenamen ab intestato, van wijlen hunne moeder en grootmoeder Maria Haans weduwe van Laurens Janssens, onlangs te Tilburg overleden, te welken voornoemde Cornelis Laurens Janssens, Jan Laurens Janssens, Johanna Laurens Janssens, Geerdina Janssens, Francis Janssens en Pitronella Janssens, ieder voor een zevende part, mitsgaders de voornoemde vier minderjarige kinderen van Peter Scheijvens, bij representatie van wijlen Anna Maria Janssens, hunne moeder voor het overige zevende part,
te kennen gevende dat zij willende verdeelen de roerende en onroerende goederen, dewelke zij hebben geerft van gedagte Maria Haans weduwe van Laurens Janssens, en aangezegde partijen ieder voor een zevende part toebehorende, en zulks ingevolge de wet van den twaalfden junij achtienhonderd zestien, ten overstaan van den weledelen gestrengen heer Johannes Franciscus Josephus Baasten, vrederegter van het kanton Tilburg, dienvolgens hebben partijen zelve inder minne en met onderling genoegen, gedaan de schatting der goederen, hierna bij ieder artikel der massa uitgedrukt om te ... tot basis der verdeling,

Massa der te verdelen goederen.

Art. 1. Een huijsje hof en erve, groot omtrent een half lopense, staande en gelegen te Tilburg, wijk Hasselt, gequoteerd no. 491, belend oost de weduwe Peter Ockers, zuid de straat, west Adriaan Brouwers en noord een perceel weide onder art. 3. gebragt. Belast met eene rente of chijns van vijff stuivers s'jaars aan den graaf van Hogendorp, volgens deling der vaste goederen herkomstig, van wijlen Cornelis Janssens en Anneke Laurens van Dooremaal der overledene weduwe ouders, gepasseerd voor schepenen van Tilburg en Goirle van dato zes en twintigsten januarij 1700 vier en zeventig, getauxeerd op twee honderd vijf en negentig gulden, dus f 295 - 00,
Art. 2. Een parceel uitgeturfd veld of putten groot omtrent een en een half lopense gelegen onder Tiborg ter plaatse genaamd de Hondjes, belend oost Martinus Smulders, west Norbart Haans, zuid Cornelis Vermeer en noord de Landscheijding, getauxeerd op vijf gulden, dus f 5 - 00,
Art. 3. Een parceel weide groot twee en een kwart lopens, gelegen te Tilborg, wijk Hasselt, belend oost de weduwe Peter Ockers, west Cornelis Bertens, zuid het parceel onder artikel een gemeld en noord volgend parceel onder artikel zes gebragt, getauxeerd op twee honderd veertig guldens, dus f 240 - 00,
Art. 4. Een parceel uitgeturfd veld of putten groot omtrent een lopense, gelegen te Tilborg inden Dalem, belend oost Jan Maas, zuid een sloot, west Gerard van Spaandonk en noord Antonij Verbunt, getauxeerd op dertig gulden, dus f 30 - 00,
Art. 5. Een parceel dito, groot een lopense of daar omtrent gelegen te Tilborg aan de oude Leij, belend oost Jan Maas, west de weduwe Adriaan Franken, zuijd de Leij en noord de Gemeente, getauxeerd op dertig gulden, dus f 30 - 00,
Art. 6. Een parceel akkerland groot twee en een half lopensen of daar omtrent gelegen te Tilburg, wijk Hasselt, belend oost de weduwe Peter Ockers, west Theodorus Smarius, zuid vorig parceel onder artikel drie, en noord Jan Baptist Brouwers, getauxeerd op drie honderd guldens, dus f 300 - 00,
Art. 7. Een parceel akkerland, weide en houtgewas aan een einde, groot omtrent drie lopensen twaalff roeden, gelegen te Tilburg, wijk Hasselt, belend oost Huibert van Groenendaal, west volgend parceel, zuid een weg en noord Martinus Smulders, getauxeerd op drie honderd gulden, dus f 300 - 00,
Art. 8. Een parceel zoo akkerland als weide met houtwasch aand einde, groot omtrent drie lopensen twaalff roeden, gelegen te Tilburg, wijk Hasselt, belend oost het voorgaand parceel, west de weduwe Peter Ockers, zuid een weg en noord Martinus Smulders, zijnde dit met het voorgaande, voorheen een parceel begrepen geweest, getauxeerd op driehonderd gulden, dus f 300 - 00,
Art. 9. Eene pretensie ten lasten van wijlen Peter Scheijvens en Anna Maria Janssens, vader en moeder van de vier hier voorgenoemde minderjarige kinderen, wegens hun geleend geld inden jaare achttien honderd en elf, wanneer hun het ongeluk was overkomen, dat hun woonhuis was afgebrand, en tot wederopbouwing vant zelve, door hun geemployeerd, groot drie honderd vier en zeventig gulden, dus f 374 - 00,
Art. 10. Eene somme van twee honderd en zes en twintig gulden aan contante penningen, dus f 226 - 00,
Totaal van de massa der te verdelene goederen, twee duizend een honderd gulden, dus f 2100 - 00. Waarvan een zevende part bedraagd drie honderd gulden.
De massa der te verdelene goederen, aldus geformeerd in de tauxatie der goederen gedaan zijnde, zijn parthijen onderling overeen gekomen dat Cornelis Laurens Janssens, voor zijne portie of aandeel zal hebben 1. het huisje, hof en erve gelegen te Tilburg aan de Hasselt no. 491 onder art. 1 van de massa gebragt, getauxeerd op twee honderd vijf en negentig gulden, dus f 295 - 00,
2. Een parceel uitgeturfd veld of putten gelegen te Tilburg in de Hondjes, onder artikel twee vande massa gebragt, getauxeerd vijf gulden, dus f 5 - 00,
Bedragende te zaamen drie honderd gulden en dus gelijk aant geen hem competeerd, zegge f 300 - 00.
Dat Jan Laurens Janssens voor zijne portie of aandeel zal hebben,
1. Een parceel weide groot twee en een half lopensen, onder artikel drie van de massa gebragt getauxeerd op twee honder veertig guldens, zegge f 240 - 00,
2. Een parceel uitgeturfd veld, onder artikel vier van de massa gebragt, getauxeerd dertig gulden, dus f 30 - 00, en
3. Een parceel dito, onder artikel vijf van de massa gebragt, getauxeerd dertig gulden, dus f 30 - 00,
bedragende zamen drie honderd gulden , en dus even zo veel als hem competeerd, zegge f 300 - 0.
Dat Johanna Janssens, huisvrouw van Peter Geboers, voor haare portie of aandeel zal hebben, een parceel akkerland onder artikel zes van de massa gebragt, getauxeerd op drie honderd gulden, zijnde het gelijk bedrag van het geen aan haar competeerd, dus f 300 - 00,
Dat Geerdina Janssens, huisvrouw van Gerard van Spaandonck, voor haare portie of aandeel zal hebben, een parceel zoo akkerland als weide met houtwas, onder artikel zeven van de massa gebragt, getauxeerd op drie honderd gulden, en alzoo mede gelijk van het geen aan haar competeerd, dus f 300 - 00,
Dat Francis Laurens Janssens voor zijne portie of aandeel zal hebben, een parceel zoo weide als akkerland met houtwasch, onder artikel acht van de massa gebragt, getauxeerd op drie honderd gulden,en dus gelijk aan hetgeen hem competeerd, dus f 300 - 00,
Dat de minderjarige kinderen van wijlen Peter Schijvens, en Anna Maria Janssens, met naame Adriana Maria, Cornelia, Martinus en Johanna Schijvens voor hunne portie of aandeel zullen hebben, de pretentie onder artikel negen van de massa gebragt, groot drie honderd vier en zeventig gulden, dan zullen gehouden zijn in vergelijk van deeling daarvan uit te keeren en te betalen aan Petronella Laurens Janssens, vier en zeventig gulden, dewelke van de gezegde drie honderd vier en zeventig gulden, afgetrokken, derhalve verkrijgen drie honderd gulden en dus gelijk aan het hun competerende, zegge f 300 - 00,
Dat Petronella Laurens Janssens, voor haare portie of aandeel zal hebben: 1. de contante penningen onder artikel tien van de massa gemeld, de somme van twee honderd zes en twintig gulden, dus f 226 - 00,
2. Eene somme van vier en zeventig gulden, bij uitkering van de vier voornoemde minderjarige kinderen van Peter Scheijvens en Anna Maria Janssens, zegge f 74 - 00,
Bedragende te zaamen drie honderd gulden en dus gelijk aan het geen haar competeerd, dus f 300 - 00.
Voorts zij geweeten dat de weinige meubelen en kleeren dezes boedels, door de condividenten in natura uit de hand zijn verdeeld geworden, en waarvan de minderjaarige kinderen, hunne portie aan kleeren hebben genoten. Memorie.
En zullen voornoemde deelgenoten voortaan over de goederen, hun bij deze aanbedeeld, na welgevallen kunnen beschikken en het genot daarvan hebben, mits betalende de daarop staande belastingen te rekenen van heden af, voords hebben zij elkander weederkerig gevrijwaard en hun verantwoordelijk gesteld, wegens de evictie, die iemand van hun in het hem of haar aanbedeelde zoude kunnen of mogen ondervinden, mits dezelve niet voortspruijte uit eene oorzaak na de tegenswoordige deeling opgekomen. Waarvan acte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantoore van mij notaris den vier en twintigsten meij een duizend acht honderd en zeventien in tegenwoordigheid van Antonie van Woerkom messemaker en Adriaan van den Hout, katoendrukker, als getuigen, en beide wonende te Tilburg wijk Heuvel die deze, benevens de comparanten den heere vreede regter zijnen griffier en mij notaris na gedaane voorlezing hebben getekend, maar niet Geerdina Janssens noch Johanna Janssens, als hebbende beide op onze daartoe gedaane aanvraag verklaard niet te kunnen schrijven noch haaren naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832