Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1817-115-223-65

Compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Jan Laurens Janssens, fabrikant wonende te Tilburg, ter eenre, en Cornelis Laurens Janssens, schoenmaker, mede wonende te Tilburg, ter andere zijde,
De welke, onder wederzeidsche belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen hoegenaamd, met elkander hebben aangegaan de navolgende ruiling, te weeten:
Voornoemde Jan Laurens Janssens, heeft bij deze tegenswoordige acte bij ruiling, afgestaan opgedragen en overgegeven aan gezegde Cornelis Laurens Janssens, die zulks accepteerd, als verkrijger voor hem zelve, zijne erfgenaamen en regtverkrijgende.
Een parceel weide, groot omtrent twee en een vierde lopensen, gelegen te Tilburg wijk Hasselt, belend oost de weduwe Peter Ockers, west Cornelis Bertens, zuid de voornoemde Cornelis Laurens Janssens en noord Johanna Janssens getrouwd met Peter Geboers; zijnde niet verhuurd, maar door partheijen waardig geschat twee honderd en veertig guldens, en dat het zelve in huur zoude kunnen doen twaalf guldens s'jaars, zonder aftrek van lasten; de voornoemde Jan Laurens Janssens aangekomen bij successie van wijlen Maria Haans weduwe Laurens Janssens, zijne moeder volgens deeling, gepasseerd voor mij notaris en getuigen te Tilburg, den vier en twintigsten meij agttien honderd zeventien, behoorlijk geregistreerd.
Waartegens Cornelis Laurens Janssens, bij ruiling heeft afgestaan, opgedragen en overgegeven aan den comparant ter eenre Jan Laurens Janssens, die zulks accepteerd, als verkrijger voor hem zelve, zijne erfgenaamen en regtverkrijgende,
Een woning, zijnde een gedeelte van een huisje aan den oostenkant, scheidende op de graad van de schoorsteen, met den hof groot omtrent acht en twintig roeden, staande en gelegen te Tilburg aan de Groote Hasselt aan 't Hondseind, gequoteerd no. 587, belend oost Dionisius van Spaandonk, west Jan Laurens Janssens voornoemd, zuid de straat en noord Martinus Smulders, zijnde volgens declaratie van partheijen mede niet verhuurd, maar door hun waardig geschat gelijk aan t voorgaande parceel, en dus twee honderd en veertig guldens, tegens een jaarlijks revenu van twaalf guldens, zonder aftrek van lasten.
Zoo en in dien staat als het zelve zich thans bevind, Cornelis Laurens Janssens aangekomen bij koop van Peter Nooijens, volgens opdragt gepasseerd voor schepenen van Tilburg en Goirle dato eersten augustus agtien honderd en drie.
Wederzeidsche partheijen zullen van heden af aan, ieder over zijn bij deze in ruiling ontvangen goed respectivelijk als zijn eigendom kunnen beschikken en het genot of gebruik daar van hebben, zoo als ieder der zelve het regt had om te doen, mits voortaan de daarop staande belastingen betalende.
En hebben partheijen tot de uitvoering dezes domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze gemeente.
Waar van acte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris, den vijf en twintigsten junij een duizend agt honderd en zeventien, in tegenwoordigheid van Piter van Stigt, oud commies ontvanger en Adriaan van den Houdt katoendrukker, als getuigen en wonende te Tilburg, die deze benevens de comparanten en mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832