Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1817-115-223-91

Compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Peter Geboers van beroep wever, als uitoefenende de regten van Johanna Janssens, zijne huisvrouw, en dezelve Johanna Janssens uit eigen hoofde, door voornoemde haar man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, wonende te Tilburg, wijk Hasselt.
Dewelke bij deze tegenswoordige acte, onder belofte van vrijwaring van evictie hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen hoegenaamd, gezamentlijk hebben verkogt, afgestaan opgedragen en overgegeven aan Cornelis Laurens Janssens van beroep schoenmaker, wonende te Tilburg, hierbij tegenwoordig en accepterende koper voor zich zelve zijn erfgenamen en regtverkrijgende.
Een parceel akkerland groot twee en een half lopensen, of daar omtrent, gelegen te Tilburg aan de wijk Hasselt, belend oost de weduwe van wijlen Peter Ockers, west Theodorus Smarius, zuid de koper en noord Jan Baptist Brouwers.
Om door den voornoemden koper, in eigendom en gebruik te worden aanvaard te rekenen van heden af aan, en daar over voortaan na welgevallen te kunnen beschikken, even als de verkopers het regt hadden om te doen.
Zijnde deze verkoping geschied ten aanzien van den koper, onder de navolgende bepalingen, waar toe hij zich verbind,
1. om te zullen betalen de regten en kosten dewelke wegens dit kontrakt zullen worden verschuld,
2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien hoegenaamd, waarmede gemelde parceel is of zoude mogen worden belast te rekenen van heden.
Daar en boven is deze verkoping geschied voor eene somme van honderd en vijftig gulden, dewelke de verkopers hebben erkend, reeds voor het passeeren en tekenen dezes, uit handen van den koper, voornoemde Cornelis Laurens Janssens te hebben ontvangen, dus hiervan kwitantie.
Tot uitvoering dezes, hebben parthijen domicilie gekozen, ten hunnen woonhuizen binnen deze gemeente.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantoore van mij notaris den vier en twintigsten julij een duizend achthonderd en zeventien in tegenwoordigheid van Peter van Stigt oud commies ontvanger en Adriaan vanden Hout katoendrukker, als getuigen en beide wonende te Tilburg die deze met mij notaris, na gedaane voorlezing benevens de comparanten hebben getekend, echter niet Johanna Janssens dewelke op onze daar toe gedaane aanvraage heeft verklaard niet te kunnen schrijven noch haaren naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832