Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1817-115-223-92

Compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Francis Laurens Janssens, van beroep, fabrikant, wonende te Tilburg, wijk Westheijkant,
dewelke bij deze tegenswoordige acte onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen hoegenaamd, heeft verkogt afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Gerard van Spaendonck, van beroep wever wonende te Tilburg aan de wijk Hasselt, hier bij tegenwoordig en accepterende koper voor zich zelve zijne erfgenaamen en regtverkrijgende.
Een parceel zoo akkerland als weide met houtwasch aan 't einde, groot omtrent drie lopensen twaalf roeden gelegen te Tilburg, wijk Hasselt, belend oost Geerdina Janssens, west de weduwe Peter Ockers, zuid een weg en noord Martinus Smulders.
Om door voornoemden koper in eigendom en gebruik te worden aanvaard te rekenen van heden, en daarover voortaan na welgevallen te kunnen beschikken, even als de verkoper het regt had om te doen.
Zijnde deze verkoping geschied ten aanzien van den koper onder de navolgende bepalingen waar toe hij zich verbind:
1. om te zullen betalen de regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld,
2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien waarmede gemelde parceel is of zoude mogen worden belast, te rekenen van heden.
En is daar en boven deze verkoping geschied om en voor eene somme van honderd en vijftig guldens, welke somme de verkoper heeft erkend, reeds voor het passeren en tekenen dezes, uit handen van de koper te hebben ontvangen, dus hiervan kwitantie.
Tot uitvoering dezes hebben partheijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze gemeente.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantoore van mij notaris den vier en twintigsten julij een duizend achthonderd en zeventien, in tegenwoordigheid van Pieter van Stigt, oud commies ontvanger en Adriaan van den Hout katoendrukker, als getuigen en beide wonende te Tilburg, die deze benevens de comparanten en mij notaris na gedaane voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832