Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1818-115-224-103

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton arrondissement van s'Hertogenbosch provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Jacobus Francken, koopman wonende te Tilburg, wijk Hasselt, in betrekking als gevolmagtigde van Maria Francken, weduwe van Petrus van Maanendonck, zonder beroep wonende te Antwerpen in de Blauwmoeselstraat no.757, volgens procuratie gepasseerd voor den notaris Johannes Theodorus Antonius Colins te Antwerpen, in dato den tienden april achttien honderd en achttien waar van het origineel brevet behoorlijk geregistreerd en gelegaliseerd, aan deze is geannexeerd, na alvorens door voornoemde gevolmagtigde te zijn voor echt verklaard en getekend in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen.
Dewelke bij deze tegenswoordige acte, heeft verkogt afgestaan opgedragen en overgegeven, en verbindende gezegde weduwe Maanendonck tot vrijwaring van evictie hijpotheken, en alle andere hindernissen of storingen hoegenaamd, aan Johannes van der Mee, broodbakker, laatst gewoond hebbende te s'Hertogenbosch en thans binnen deze stad, hier bij tegenswoordig en accepterende koper voor zich zelve zijne erfgenaamen en regtverkrijgende.
Een half huisje, aan den zuidenkant, scheidende op de middelmuur, tusschen deze, en de wederhelft ten noorden gequoteerd Litt: F no. 475, met de erve en hof daar agter, groot te zaamen twintig roeden of daar omtrent, staande en gelegen te Tilburg wijk Hasselt, belend oost en zuid de straat, west Gerard van Spaandonk, en noord Govert de Bekker met de wederhelft.
Zoo en in dien staat als het zelve zich thans bevind zonder iets daar van uittezonderen, of te reserveeren, verklarende de koper al het zelve ten zijnen genoegen te kennen, deswege te vreede te zijn, en daar van geen nauwkeuriger beschrijving of aanduiding te verlangen.
Om door den koper, voornoemde Johannes van der Mee in eigendom en gebruik te worden aanvaard te rekenen van heden.
De voornoemde weduwe Maanendonck aangekomen bij koop van gedagte Jacobus Francken volgens contract daar van zijnde, gepasseerd voor den ondergetekende notaris en getuigen te Tilburg den twaalfde augustus achttien honderd en zeventien behoorlijk geregistreerd.
Zijnde de tegenswoordige verkoping geschied, ten aanzien van den koper onder de navolgende bepalingen, waar toe hij zich verbind
1. om te zullen betalen alle de rechten en kosten, dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld
2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien, waar mede het bij deze verkogte goed is, of zal worden belast te rekenen van heden af aan.
Daar en boven is deze verkoping geschied, om en voor eene somme van twee honderd en vijftig gulden, dewelke de verkoper heeft erkend, reeds uit handen van den koper te hebben ontvangen, dus hiervan kwitantie.
Tot de uitvoering dezes hebben partheijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuize binnen deze stad.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris den vijftienden meij een duizend achthonderd en achttien, in tegenwoordigheid van Antonius van Woerkom messenmaker en Pieter van Stigt oud commies ontvanger der convoijen en licenten als getuigen hier toe verzogt, en beide wonende te Tilburg die deze benevens de comparanten en mij notaris na gedaane voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832