Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1818-115-224-137

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s' Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:
Lucia Peijnenborg, weduwe van Martinus Noijens, zonder beroep, wonende te Tilburg wijk Hasselt, dewelke bij deze tegenwoordige acte, onder alle mogelijke vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen hoegenaamd heeft verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Simon van Loon, kleermaker, wonende ook te Tilburg, aan voorschreve wijk de Hasselt, hier bij tegenwoordig en accepterende kooper voor zich zelve, zijne erfgenamen en regtverkrijgende,
Een leemen huisje met erve, en twee hoven of tuintjes daar agter, staande en gelegen te Tilburg, wijk Hasselt, gequoteerd no. 473, en belend oost de straat, west Hendrik Staps, zuid de heer van Hogendorp en noord de heer Daniel Swagemakers en Francis Geboers, zoo en in dien staat als het zelve zich thans bevind, zonder iets daar van uit te zonderen of te reserveren, verklarende de kooper het zelve ter zijnen genoegen te kennen, en deswege tevreden te zijn en daar van geene nauwkeurige beschrijving of aanduiding te verlangen,
De voornoemde Lucia Peijnenborg aangekomen bij erfenis van gezegde haar man, uit kragte van zijn testament gepasseerd voor mij notaris en getuigen, te Tilburg den dertigsten october achttien honderd dertien, behoorlijk geregistreerd,
Deze verkooping is geschied ten aanzien van den kooper, onder de navolgende bepalingen, waar toe hij zich verbind, 1. om te zullen betalen de regten en kosten, dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld, 2. om te zullen betalen, de grondlasten en alle andere impositien, waar mede het bij deze verkogte goed is, of zal worden belast, te rekenen van heden af, daar en boven is deze verkooping geschied, om en voor eene somme van drie honderd en twintig gulden, dewelke de verkoperse erkend, reeds voor dato dezes, uit handen van voornoemde kooper Simon van Loon, te hebben ontvangen, dus hier van kwitantie,
Tot uitvoering dezes hebben partheijen domicilie gekozen ter hunnen woonhuize binnen deze gemeente,
Waarvan acte:
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris den tweeden julij een duizend acht honderd achttien, in tegenwoordigheid van Daniel Swagemakers, fabricant, en Adriaan van den Houdt katoendrukker, als getuigen hier toe verzogt, en wonende beide te Tilburg, die deze benevens de koper en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend, maar niet de verkoperse, als hebbende op onze daar toe gedane aanvraag verklaard niet te kunnen schrijven, noch haar naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832