Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1818-115-224-143

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton arrondissement van s'Hertogenbosch provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Francis van de Knikker, winkelier en koopman, wonende te Tilburg wijk Kerk in het huis gequoteerd litt: M. no. 1294, Jan Baptist Janssens, tans zonder vast beroep, wonende te Breda, ter uitoefening der regten van zijn huisvrouw Cornelia Johanna van de Knikker, wonende te Tilburg ten huize van de eerstgenoemde comparant haar vader, en dezelve Cornelia Johanna van de Knikker, uit eigen hoofden door voornoemde haar man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd.
Dewelke bij deze tegenswoordige acte onder solidaire vrijwaring tusschen hun, en dus, ieder van hun alleen, voor het geheel, van evictie hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen hoegenaamd, gezamentlijk hebben verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Arnoldus Cornelis Bertens, landbouwer, wonende te Tilburg aan 't Kraaijven, hier bij tegenswoordig en accepterende kooper voor zich zelve, zijne erfgenamen en regtverkrijgende.
1. Een parceel teelland groot een en drie vierde lopensen of daaromtrent gelegen te Tilburg aan het Kraaijven, en belend oost en noord Godefridus Vermeer, zuid Cornelis Vromans en west Jan Nicolaas de Cocq.
2. Een parceel teelland groot omtrent een en drie vierde lopensen, gelegen als voor te Tilburg aan 't Kraaijven, belendende oost Godefridus Vermeer, zuid het volgend parceel, west en noord Jan Baptist van Riel.
3. Een parceel teelland, groot twee en een half lopensen of daar omtrend, gelegen als voor te Tilburg aan 't Kraaijven, en belend oost Jan Nicolaas de Cocq, west Jan Baptist van Riel, zuid Johanna van Gestel en noord vorig parceel.
De voornoemde kooper Arnoldus Cornelis Bertens zal te rekenen van heden over de bij deze verkogte parceelen als zijn eigendom kunnen beschikken, evenwel zal hij daar van niet in 't gebruik treden dan te oogst eerstkomende bloot aan de stoppelen.
De verkoper Francis van de Knikker, en Cornelia Johanna van de Knikker, zijn eigenaren dezer parceelen, als hun zijnde aangekomen zoo zij verklaarden, bij successien van onderscheidene bloetverwanten bij gedeeltens onverdeeld respectivelijk.
Deze verkooping is geschied ten aanzien van den kooper, onder de navolgende bepalingen waar toe hij zich verbind,
1. om te zullen betalen de regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld,
2. om insgelijks te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien waar mede het bij deze verkogte goed is of zal worden belast, te rekenen van den eersten januarij achttien honderd en negentien.
Daar en boven is deze verkooping geschied om en voor een som van vier honderd vijftig gulden, dewelke de verkopers hebben erkend reeds voor dato dezes uit handen van den kooper Arnoldus Cornelis Bertens te hebben ontvangen, dus hier van kwitantie.
Tot uitvoering dezes hebben partheijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen, binnen de gemeentens hier boven uitgedrukt.
Waarvan acte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris den vijftiende julij agttien honderd agttien in tegenwoordigheid van Jan Norbart van Groenendaal, horlogemaker, en Johannes Strikkers, kleermaker, als getuigen hier toe verzogt en wonende beide te Tilburg, die deze, benevens de verkoopers en mij notaris na gedaane voorlezing hebben getekend, maar niet de kooper als hebbende op onze daartoe gedaane aanvraag verklaard niet te kunnen schrijven noch zijn naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832