Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1818-115-224-144

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton arrondissement van s'Hertogenbosch provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Francis van de Knikker, winkelier en koopman, wonende te Tilburg wijk Kerk in 't huis gequoteerd litt: M. no. 1294, Jan Baptist Janssens, tans zonder vast beroep, wonende te Breda, ter uitoefening der regten van zijn huisvrouw Cornelia Johanna van de Knikker, wonende te Tilburg ten huize van de eerstgenoemde comparant haar vader, en dezelve Cornelia Johanna van de Knikker, uit eigen hoofden door voornoemde haar man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd.
Dewelke bij deze tegenswoordige acte onder solidaire vrijwaring tusschen hun, en dus, ieder van hun alleen, voor het geheel, van evictie hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen hoegenaamd, gezamentlijk hebben verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Jan Nicolaas de Cocq, landbouwer wonende te Tilburg aan 't Kraaijven, hier bij tegenwoordig en accepterende kooper voor zich zelve, zijne erfgenamen en regtverkrijgende.
1. Een parceel teelland groot vier lopensen of daaromtrent gelegen onder Tilburg, aldaar ter plaatse genaamd het Kraaijven, en belend oost Hendrik van Pelt, west en zuid de kooper en noord Godefridus Vermeer.
2. Een parceel teelland groot omtrent twee lopensen of daar omtrent, gelegen als voor te Tilburg aan het Kraaijven, belend oost Jan Baptist van Riel, west Arnoldus Cornelis Bertens, zuid Johanna van Gestel en noord Godefridus Vermeer.
De voornoemde kooper Jan Nicolaas de Cocq, zal te rekenen van heden, over de bij deze verkogte parceelen als zijn eigendom kunnen beschikken, evenwel zal hij daar van niet in 't gebruik treden dan te oogst eerstkomende bloot aan de stoppelen.
De verkoper Francis van de Knikker en Cornelia Johanna van de Knikker, zijn eigenaren dezer parceelen, als hun zijnde aangekomen zo zij verklaarden, bij successien van onderscheidene bloedverwanten, bij gedeeltens onverdeeld respectivelijk.
Deze verkooping is geschied ten aanzien van den kooper, onder de navolgende bepalingen waar toe hij zich verplicht,
1. om te zullen betalen de regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld,
2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien waar mede het bij deze verkogte parceelen zijn of zullen worden belast, te rekenen van den eersten januarij agtien honderd en negentien.
Daar en boven is deze verkooping geschied om en voor een som van vier honderd vijftig guldens, dewelke de verkoopers hebben erkend reeds voor dato dezes uit handen van den voornoemde kooper Jan Nicolaas de Cocq te hebben ontvangen, dus hier van kwitantie.
Tot uitvoering dezes hebben partheijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen, binnen de gemeentens hier boven uitgedrukt.
Waarvan acte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris den vijftiende julij agttien honderd agttien in tegenwoordigheid van Jan Norbart van Groenendaal horlogemaker, en Johannes Strikkers, kleermaker, als getuigen, en wonende beide te Tilburg, die deze, benevens de verkoopers en mij notaris na gedaane voorlezing hebben getekend, maar niet de kooper als hebbende op onze daartoe gedaane aanvraag verklaard niet te kunnen schrijven noch zijn naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832