Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1818-115-224-217

Op heden den negenentwintigsten october achttien honderd en achttien compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, ten huize en herberge van Jan Baptist van Raak te Tilburg wijk Hasselt.
1. Hendrik Brokken, wever, wonende te Tilburg.
2. Laurens Brokken, schoenmaker, wonende te Diessen.
3. Peter Brokken, droogscheerder, wonende te Tilburg.
4. Gijsbert Brokken, schoenmaker, wonende te Tilburg.
5. Jacobus van Beurden, droogscheerder, als in huwelijk hebbende Hendrika Brokken, beide wonende te Tilburg.
6. gemelde Hendrika Brokken, uit eigen hoofde door voornoemde haar man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd; allen meerderjarige kinderen van wijlen Norbart Laurens Brokken, in leven gewoond hebbende en overleden te Tilburg den veertienden julij achttien honderd en vier, in eerste huwelijk verwekt bij wijlen zijn huisvrouw Anna Maria van Hees:
Te kennen gevende: dat voornemens zijn, kragtens authorisatie van de regtbank van eerste aanleg, zitting houdende te s'Hertogenbosch, van dato zesden october achttien honderd en achttien, waar van een expeditie geregistreerd te s'Hertogenbosch den twaalfden october achttien honderd en achttien deel acht folie honderd en achttien vak vijf, ontvangen voor regt van vonnis, eene gulden en een en veertig en een halve cents, voor expeditie vijf guldens een en dertig en een halve cents en voor de verhogingen eene gulden negen en zestig cents getekend Rits, ten deze vertoond, gelezen en dadelijk teruggegeven, en ingevolge gedane annonces door het ministerie van voornoemde en ondergetekende notaris als daar toe bij de voormelde authorisatie benoemd, als nu over te gaan tot den publieken verkoop of toewijzing van het hier na omschreeven vast en onroerend goed, aan de comparanten door het overlijden van voornoemde Norbart Laurens Brokken aangekomen en in onverdeelden eigendom, bezeten wordende te zamen met
1. de drie minderjarige kinderen van wijlen Anna Maria Brokken in echt verwekt bij wijlen Gerard van Loon, welke gemelde Anna Maria Brokken eene dochter was van wijlen Norbart Laurens Brokken in zijn eerste huwelijk verwekt bij wijlen Anna Maria van Hees, en
2. de twee minderjarige kinderen van wijlen voornoemde Norbart Laurens Brokken in zijn tweede huwelijk verwekt bij zijn nog in leven zijnde huisvrouw, Anna Maria van Aal, zonder beroep wonende te Tilburg, met namen Johannes en Maria Brokken, waarvan de finale verkoop of toewijzing zal plaats hebben op donderdag den twaalfden november 1800 en achttien, des namiddags om drie uuren ter dezer plaats en zulks op de navolgende generale en speciale conditie en voorwaarden.

Art 1 t/m 16 (niet vertaald).
...
Omschrijving der te verkoopene goederen.
Eerste koop.
Een huis, schop, hof en erve, groot te zaamen omtrent een en een half lopensen, staande en gelegen te Tilburg wijk Hasselt, gequoteerd no. 470, en belend oost de straat, west de heer graaf van Hogendorp, zuid Leonard van Tulder, en noord Hendrik Staps.
Belast, en zal hier uit jaarlijks moeten worden vergelden
1. negen en een half vaten rog aan een der weeshuizen te s'Hertogenbosch,
2. een stuiver St Stevenschijns aan den graaff van Hogendorp beide blijkens deeling gepasseerd voor schepenen van Tilburg en Goirle den zeven en twintigsten januarij achttien honderd.
Aantevaarden in gebruik te halff april des jaars achttien honderd en twintig, waartegen de kooper trekken en genieten zal de huurpenningen of revenuen die zullen ingaan den vijftienden januarij achttien honderd en negentien, intevorderen ten lasten en periculen van de kooper, zullende de hier voorgemelde rogpacht aan 't weeshuis te s'Hertogenbosch tot St Andries eerstkomende worden geleverd.
Trekgeld vijf gulden.
Armgeld dertig cents.

Tweede koop.
Een parceel akkerland, groot omtrent drie lopensen, gelegen te Tilburg aan de wijk Hasselt, en belend oost en zuid Gerardina Peijnenborg, west van Tulder en noord de graaff van Hogendorp.
Aan te vaarden in gebruik, te gelijk met den eigendom, echter met uitzondering van 't gedeelte tans door Nicolaas van der Schoot gebruikt wordende, dat niet zal kunnen worden aanvaard dan te oogst eerstkomende, van dewelke de kooper huur of pagt over het jaar achttien honderd en negentien zal genieten, in te vorderen ten lasten en periculen van den kooper.
Trekgeld vijf gulden.
Armgeld dertig cents.

En hebben voornoemde comparanten mij notaris gerequireerd om op de voormelde conditien lasten en voorwaarden, en onder de reserve daarbij gedaan, als nu, ten overstaan van
1. de heere vrederegter van het kanton Tilburg,
2. van Anna Maria van Aal, weduwe van Norbart Laurens Brokken zonder beroep, ook comparante, moeder en voogdesse over haare hier voor genoemde minderjarige kinderen in echt verwekt aan gezegde Norbart Laurens Brokken,
3. van Simon van Loon, kleermaker, wonende te Tilburg, toeziende voogd over de voornoemde drie minderjarige kinderen wijlen Gerard van Loon en Anna Maria Brokken,
over te gaan tot de provisioneele verkoop, of toewijzing, en hebben na gedane voorlezing getekend, met uitzondering van Gijsbert Brokken, Jacobus van Beurden, Hendrica Brokken en Anna Maria van Aal weduwe Brokken, dewelke allen hebben verklaard niet te kunnen schrijven nog hunnen naam tekenen.

Aan welk requisitoir voldoende, zoo heb ik voornoemde en ondergetekende notaris overgegaan tot de voorlezing of bekendmaking van de lasten en conditien van de verkooping, en vervolgens tot de provisioneele toewijzing, als ten overstaan van den heere vreederegter van 't kanton, weduwe Brokken, moeder en voogdesse en toeziende voogd hier voor gemeld respective, in voege en maniere als volgd:

De eerste koop ingezet op twee honderd negentig gulden bij Hendrik Brokken, linnenwever, wonende te Tilburg, afgehangen van zes honderd gulden, gedaald tot op drie honderd gulden daarvoor gemijnd bij de inzetter die tot verhoging geslagen heeft twintig slagen en heeft na gedane voorlezing getekend.

De tweeden koop ingezet op drie honderd vijftien gulden bij Norbart Johannes Pessers, katoendrukker, wonende te Tilburg, afgehangen van zes honderd gulden gedaald tot op drie honderd vijftien gulden zijnde de ingezette som, daar voor gebleven aan den inzetter die tot verhoging geslagen heeft tien slagen en heeft na gedane voorlezing getekend.

En gemerkt er niemand meer gehoogd of geslagen heeft, zoo hebben de voornoemde comparanten verkoopers de hier voor gemelde goederen provisioneel toegewezen aan de laatste slagers op iederen koop, voor behoudens de verhogingen of slagen dewelke nog zullen worden gedaan, en de finale verkooping hier voor bepaald; zijnde vervolgens aan de gegadigdens op nieuw bekend gemaakt, dat de finaale verkooping zal geschieden ter dezer plaats en uur heden over veertien dagen.
Aldus provisioneel verkogt gedaan en gepasseerd te Tilburg, op dag uur en plaats als in 't hoofd dezes, in tegenwoordigheid van Jan Davit Ader deurwaarder en Thomas Dams, zonder beroep, wonende beiden te Tilburg, als getuigen hier toe verzogt, dewelke deze met de voornoemde verkoopers, den heere vrederegter, zijnen griffier toeziende voogd en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend, maar niet Gijsbert Brokken, Jacobus van Beurden, zijne huisvrouw Hendrica Brokken, noch Anna Maria van Aal weduwe Brokken, dewelke allen op onze daar toe gedane aanvraag hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.

En op heden den twaalfden november achttien honderd en achttien, compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, ten huize en herberge van Jan Baptist van Raak te Tilburg wijk Hasselt.
Hendrik Brokken, Laurens Brokken, Peter Brokken, Gijsbert Brokken, Jacobus van Beurden en Hendrica Brokken zijne huisvrouw, mitsgaders Anna Maria van Aal, weduwe van Norbart Laurens Brokken, van allen welke voornoemde comparanten de respective betrekkingen, beroepen en woonplaatzen, behoorlijk zijn opgegeven en vermeld bij het voorenstaande proces verbaal van provisioneele verkooping van dato negen en twintigsten october achttien honderd en achttien behoorlijk geregistreerd.
Te kennen gevende: dat het heden de bepaalde dag is, tot de finale verkooping der onroerende goederen hier voor omschreven, waar van de provisionele verkooping heeft plaats gehad, bij proces verbaal hiervoor gemeld, en hebben diensvolgens van mij notaris verzogt om als nu overtegaan tot den ontvangst der verhogingen of slagen dewelke noch zoude mogen worden gedaan, en de finale verkooping der zelve goederen, en hebben na gedaane voorlezing getekend, met uitzondering van Gijsbert Brokken, Jacobus van Beurden, Hendrika Brokken en Anna Maria van Aal, weduwe Brokken, dewelke allen hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.

Aan welk verzoek voldoende: heb ik voornoemde en ondergetekende notaris, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen ten overstaan
1. van den weledele gestrenge heer en Mr. Johannes Franciscus Josephus Baesten, vrederegter van 't kanton Tilburg,
2. van voornoemde Anna Maria van Aal, weduwe van Norbart Laurens Brokken, moeder en voogdesse over haar hier voor gemelde minderjarige kinderen, en
3. van Simon van Loon voornoemd, toeziende voogd over de drie minderjarige kinderen van wijlen Gerard van Loon en Anna Maria Brokken hiervoor genoemd,
aan de bijeengekomen gegadigdens gevraagd, of nog een hunner verkoos te hogen of te slaan, en vervolgens na gedane voorlezing van de conditien en voorwaarden dezer verkooping hier met het proces verbaal van provisioneele verkooping hier vooren staande behoorlijk geregistreerd, tot de finale verkooping geprocedeerd in maniere als volgd:
En is dadelijk nog gecompareerd Geerdina Peijnenborg zonder beroep wonende te Tilburg, die tot verhoging van den tweeden koop heeft geslagen twee slagen, en heeft na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven noch haar naam tekenen.
En gemerkt op iederen koop een waschkaarsje ontstoken en uitgebrand zijnde, zonder dat er door iemand verder gehoogd of geslagen is geworden, hebben de voornoemde verkopers de hier voor gemelde vaste goederen finaal verkogt en toegewezen aan de laatste slagers of verhoogers te weeten:
Den eersten koop aan Hendrik Brokken, wever, wonende te Tilburg voor den koopprijs en somme van drie honderd en twintig gulden, boven en behalven de onkosten dezes, en heeft voornoemde Hendrik Brokken, dadelijk verklaard, dezen koop gedaan te hebben voor de eene helft voor rekening en ten behoeve van Maria Catharina Kouwenberg zijne huisvrouw hier bij tegenwoordig en door hem Brokken geassisteerd en geauthoriseerd dewelke heeft verklaard zulks te accepteeren, en voor de wederhelft voor rekening en ten behoeve van Gijsbert Brokken, hier voor genoemd en ten deze present, en verklaarde zulks mede te accepteeren, hun verbindende de hiervoor gemelde koopsomme van drie honderd twintig gulden, binnen den gestipuleerden tijd te voldoen, en voords tot de geheele en prompte voldoening der conditien en voorwaarden dezer verkooping.
Den tweeden koop aan Geerdina Peijnenborg hier voor genoemd, voor den koopprijs en somme van drie honderd en twintig gulden, boven en behalven de onkosten dezes. Hetgeen door de voornoemde Geerdina Peijnenborg, kooperse voor haar zelve hare erfgenaamen en regtverkrijgende heeft geaccepteerd, belovende en zich verbindende als gerequireerd.
Deze verkooping alzoo afgeloopen zijnde, zoo verklaaren de verkoopers onder belofte van de getrouwe nakoming van de conditien en voorwaarden dezer verkooping, de koopers te stellen in alle de regten van eigendom der thans verkogte vaste goederen, daar van afstand doende ten behoeve van de koopers.
Tot nakoming dezes verkiezen partheijen domicilie ten hunnen woonhuizen binnen deze gemeente.
Aldus finaal verkogt gedaan en gepasseerd te Tilburg op dag, maand, jaar en plaats als boven, in tegenwoordigheid van Jan Davit Ader, deurwaarder, en Jan Baptist van Raak, herbergier, als getuigen en beide wonende te Tilburg, die deze met de voornoemde verkoopers, koopers, den heere vrederegter, zijnen griffier, toeziend voogd en mij notaris na gedaane voorlezing hebben getekend, maar niet Gijsbert Brokken, Jacobus van Beurden, zijne huisvrouw Hendrica Brokken, Anna Maria van Aal weduwe Brokken, nog Geerdina Peijnenborg en Maria Catharina Kouwenberg, dewelke allen op onze daartoe gedane aanvraag hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832