Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1818-115-224-227

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Johannes Godefridus Mutsaers, wever, wonende te Tilburg, wijk Hasselt.
Dewelke bij deze tegenswoordige acte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen, heeft verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Arnoldus Cornelis Bertens, landbouwer wonende te Tilburg, hier bij tegenwoordig en accepterende koper voor zich zelve, zijne erfgenamen en regtverkrijgende,
Een parceeltje akkerland groot omtrent een lopense, gelegen te Tilburg ter plaatse genaamd het Kraaijven, en belend oost Jan Baptist van Riel, west Godefridus Vermeer, zuid Adriaan van Hest en noord Jan Baptist van Riel, zoo als gemeld parceeltje akkerland zich bevind en gelegen is, zonder iets daarvan uittezonderen of te reserveren, verklarende de koper hetzelve wel te kennen, daar mede tevreden te zijn, en er geene nadere omschrijving of aanduiding van te verlangen.
De verkoper aangekomen bij successie van wijlen Godefridus Theodorus Mutsaers en Lucia de Jong, zijne ouders, volgens onderhandse deeling van dato achttienden junij achttien honderd en tien, overlegt ten kantoore van wijlen den notaris Izaac Bles te Tilburg, en geregistreerd ter secretarije van Tilburg en Goirle in't registratieboek van acten van overgang van eigendom den derden julij 1800 tien.
Om door den voornoemde koper, daar mede te kunnen doen en handelen, als met goed hem in eigendom en genot toebehorende te rekenen van heden af aan.
De tegenswoordige verkoping is geschied, onder verpligting van den voornoemde Arnoldus Cornelis Bertens waar toe hij zich verbind.
1. om te voldoen en betalen alle de onkosten en regten, dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld.
2. om insgelijks te voldoen en betalen, te rekenen van den eersten januarij 1800 en negentien de grond en andere lasten waarmede voorschreven parceel is of zoude mogen worden belast.
Daar en boven is deze verkoping geschied, om en voor eene somme van zestig gulden, dewelke voornoemde Johannes Godefridus Mutsaers, heeft erkend, reeds bevorens uit handen van den koper te hebben ontvangen, dus hiervan kwitantie.
Tot uitvoering dezes hebben partheijen domicilie gekozen, ten hunnen woonhuizen binnen deze stad.
Waarvan acte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantoore van mij notaris den veertienden november achttienhonderd achttien in tegenwoordigheid van Pieter van Stigt oud commies ontvanger, en Adriaan van den Houdt, katoendrukker, als getuigen en beide wonende te Tilburg, die deze met mij notaris na voorlezing hebben getekend, maar niet de koper noch verkoper dewelke beide hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832