Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1818-115-224-61

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, Johanna Vermeer weduwe van Francis de Haas, zonder beroep, wonende te Tilburg, aan de wijk Hasselt, dewelke bij deze tegenwoordige acte onder belofte van vrijwaring van evictie hypotheken en alle andere hindernissen en storingen hoegenaamd, heeft verkogt afgestaan opgedragen en overgegeven aan Hendrik Jan Verbunt wever wonende te Tilburg aan de voorschreven wijk Hasselt, hierbij tegenwoordig en accepteerende koper voor zich zelve, zijne erfgenaamen en rechtverkrijgende, een huisje, meestal van leem, met de erve en hof groot veertien roeden of daaromtrent, staande en gelegen te Tilburg, wijk Hasselt, gequoteerd met nummer 543, en belend oost Jacobus Vromans, west de straat, zuid en noord Martinus Kooijen, zoo en in dien staat als al het zelve zich tans bevind, zonder iets daarvan uittezonderen of te reserveeren, verklarende de koper allent zelve wel te kennen, des wegens tevreden te zijn, en daarvan geene nadere omschrijving of aanduiding te begeeren.
De voornoemde koper Hendrik Jan Verbunt zal te rekenen van heden over het bij deze verkogte huisje en toebehoren, als zijn eigendom kunnen beschikken, evenwel zal hij daarvan met in gebruik treden, of de revenuen genieten, dan te rekenen van den vijftienden april eerstkomende, als zullende de koper moeten gestand doen de huur dewelken daarvan mogt zijn aangegaan.
Deze verkoping is geschied ten aanzien van den koper onder de navolgende bepalingen, waartoe hij zich verbind, 1. om te zullen betaalen de regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld, 2. om te zullen betaalen de grondlasten en alle andere impositien hoegenaamd waarmede het bij deze verkogte huisje hof en erve is, of zouden mogen worden belast te rekenen van den eersten januarij 1800 en negentien.
Daar en boven is deze verkoping geschied om en voor eene somme van honderd en zestig gulden, dewelke de koper heeft aangenamen beloofd en zich verbonden, aan de voornoemde weduwe de Haas, te zullen betalen bij gedeeltens of termijnen van veertig gulden te gelijk, ten allen tijde op deze dien eerste aanvraag en requisitie, altoos na een bloote kennisgeving of aanzegging van drie maanden te vooren en dus ieder termijn, prompt op den dag van drie maanden na gedane kennisgeving of aanzegging.
Daar en boven verbind zich de koper om jaarlijks, te rekenen van heden van gemelde koopprijs, intresten te zullen betalen aan gemelde weduwe de Haas of regtverkrijgende vier gulden van het ..., eensmaal heden over een jaar, en daarmede jaarlijks te zullen continueren tot aan de volle voldoening van gemelde koopprijs toe altoos na mate van het restant koper ... en na advenant des tijds.
Tot waarborg der betalingen blijft het bij deze verkogte goed, speciaal geaffecteerd verbonden en gehypothekeerd, volgens privilegie expresselijk van voornoemde verkoperse gereserveerd.
En hebben partheijen tot de uitvoering dezes domicilie gekozen ten hunnen woonhuize binnen deze gemeente.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantoore van mij notaris den elfden maart een duizend achthonderd en achttien in tegenwoordigheid van Antonius van Woerkom messenmaker en Adriaan van den Houdt katoendrukker, beide wonende te Tilburg als getuigen die deze met mij notaris hebben getekend, maar niet de kooper noch de verkoopster, als hebbende beide op onze daartoe gedaane aanvraag verklaard, niet te kunnen schrijven nog hunnen naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832