Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1819-115-225-111

Op heden den vijfden meij, een duizend achthonderd en negentien, compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris, residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, ten huize en herberge van Andreas van den Enden te Tilburg in tegenwoordigheid van de nagenoemde en ondergetekende getuigen.
Jan Baptist Gerard Reijnen, fabrikant, Michiel Gerard Reijnen, droogscheerder, Geertruida Reijnen weduwe van Augustinus Mol, spinster, Joseph Nooijen timmerman, als in huwelijk hebbende Pitronella Reijnen en dezelve Pitronella Reijnen , door voornoemde haar man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, Jan Baptist Reijnen, cipier, allen wonende te Tilburg, Christiaan Reijnen, veldwagter, wonende te Besoijen voor hun zelven te zaamen mede caverende en zich sterk makende voor de ratificatie dezer verkoping, door Maria Magdalena Reijnen, winkelierster, wonende te Klundert, mitsgaders Arnoldus Bertens, landbouwer, wonende te Tilburg in qualiteit als voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen Norbart Rijnen en Elizabeth Nouwens in leven echte lieden, beide gewoond hebbende en overleden te Tilburg in den jaare achttien honderd zeventien de eerstgemelde op den achttiende meij en laatstgenoemde op den elfden april, met name Theodora en Martina Reijnen; tot dien post benoemd bij de liberatie van den Raad van nabestaanden van voornoemde minderjarigen op den negen en twintigsten maart achttien honderd en negentien onder voorzitting van den heer vrederegter van het kanton Tilburg, gehouden, ingevolge verbaal daar van opgemaakt behoorlijk geregistreerd.
Te kennen gevende dat voornemens zijn, kragtens authorisatie van de regtbank, van eerste aanleg, zitting houdende te s'Hertogenbosch, van dato den zesden april achttien honderd en negentien, waarvan een expeditie behoorlijk geregistreerd te s'Hertogenbosch den zevenden april daar aan volgende, door den ontvanger Rits; ten deze vertoond, gelezen en dadelijk teruggegeven; en ingevolge gedane annonces, door het ministerie van den voornoemden en ondergetekenden notaris, als daar toe bij voornoemde authorisatie benoemd, als nu overtegaan tot de publieke verkooping of toewijzing van het hier na beschreeven vast onroerend goed, hun aangekomen uit de nalatenschap van wijlen hunnen oom en oudoom, respective, Denijs Norbart Reijnen in leven gewoond hebbende en overleden te Tilburg den veertienden april zeventien honderd zes en negentig, waarvan de finale verkoping of toewijzing zal plaats hebben op woensdag den negentienden meij achttien honderd negentien, s'namiddags, ter dezer plaats en uur, en zulks op de navolgende generale en speciale conditien en voorwaarden.

Artikel 1 t/m 16 (niet vertaald).

Omschrijving der te verkoopen goederen.

Eerste koop.
Een parceel teelland, groot omtrent twee en een half lopensen, gelegen te Tilburg, aldaar aan de Hasselt, en belend oost een mistweg, zuid de straat, west en noord Adriaan Verbunt.
Aan te vaarden in gebruik te s'Marten eerstkomende, blijvende de huur of pagt over dit lopende jaar aan de verkoopers.
Trekgeld vijf gulden, armgeld zestig cents.

Tweede koop.
Een parceel weide, groot omtrent een en een half lopensen, gelegen te Tilburg aan de Hoeven, en belend oost de straat, west een waterloop, zuid Wilhelmus Leijten en noord Cornelis Vromans.
Aan te vaarden in gebruik te s'Marten eerstkomende, blijvende de huur of pagt over dit lopende jaar aan de verkoopers.
Trekgeld drie gulden, armgeld dertig cents.

Derde koop.
Een parceel zoo akkerland als weide, groot omtrent een en een vierde lopensen, gelegen te Tilburg aan het Kraaijven, en belend oost en zuid Hendrik van Pelt, west Jan de Kok en noord Arnoldus Bertens.
Aan te vaarden in gebruik te s'Marten eerstkomende, blijvende de huur of pagt over dit lopende jaar aan de verkoopers.
Trekgeld vijf gulden, armgeld zestig cents.

En hebben voornoemde comparanten verkoopers, aan mij ondergetekende notaris verzogt om op de voormelde conditien, lasten en voorwaarden als nu overtegaan tot de provisioneele verkoping en hebben na gedane voorlezing, getekend, met uitzondering van Geertruida Reijnen, weduwe Augustinus Mol, Joseph Nooijen, Pitronella Reijnen en Arnoldus Bertens, als hebbende allen verklaard, na gedane voorlezing, niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.

Aan welk verzoek voldoende heb ik voornoemde en ondergetekende notaris, ten overstaan van den weledele gestrenge heer en Mr. Johannes Franciscus Josephus Baesten, vrederegter van het kanton Tilburg, in tegenwoordigheid van voornoemde Arnoldus Bertens, als voogd van bovengemelde minderjarigen (de toeziende voogd Jan Baptist Reijnen mede comparant in deze strijdige belangen hebbende) ter presentie van de nagenoemde en ondergetekende getuigen aan de vergaderde persoonen voorgelezen de conditien en voorwaarden dezer verkooping, met de omschrijving der te verkopene goederen en vervolgens heb ik notaris ten overstaan en in bijwezen als voor, overgegaan tot de provisioneele verkooping in maniere als volgd,

Den eersten koop is ingezet op twee honderd gulden door Adriaan Vromans, fabrikant wonende te Tilburg, afgehangen van vijf honderd gulden, gedaald tot op twee honderd vijf gulden, daar voor gemeind bij Jan Baptist van Roessel, landbouwer wonende te Tilburg, die tot verhoging geslagen heeft dertig slagen en heeft na gedane voorlezing getekend.

Den tweeden koop is ingezet op honderd vijf en vijftig gulden, door Andreas van den Enden, herbergier, wonende te Tilburg, afgehangen van drie honderd gulden, gedaald tot op honderd zestig gulden, daar voor gemeind bij Mattijs Konings, fabrikant, wonende te Tilburg, die tot verhoging geslagen heeft twintig slagen en heeft na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven noch zijnen naam tekenen.

Den derden koop is ingezet op honderd twintig gulden door Adriaan Wouter van Iersel, fabrikant wonende te Tilburg, afgehangen van drie honderd gulden, gedaald tot op honderd twintig gulden, zijnde de ingezette som, daar voor gebleven aan den inzetter die tot verhoging geslagen heeft tien slagen, en heeft na gedane voorlezing getekend.

En gemerkt er niemand meer heeft willen hogen of slaan, zoo hebben de voornoemde verkoopers de hiervoor gemelde vaste goederen provisioneel toegewezen aan de laatste slagers, op iederen koop, voorbehoudens de verhogingen of slagen dewelke nog zullen worden gedaan en de finale verkooping hier voor bepaald; zijnde vervolgens aan de gegadigdens op nieuw bekend gemaakt dat de finale verkooping zal geschieden ter dezer plaats en uur, heden over veertien dagen.
Aldus provisiononeel verkogt, gedaan en gepasseerd, te Tilburg, ten voormelde woonhuize van Andreas van den Enden, op dag, maand en jaar als in 't hoofd dezes, in tegenwoordigheid van Jan Davit Ader, deurwaarder en Jan Baptist van Groenendaal, wagenmaker, als getuigen en beide wonende te Tilburg, die deze, met de verkoopers den heere vrederegter zijnen griffier en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend, maar niet Geertruida Reijnen weduwe van Augustinus Mol, Joseph Nooijens, Pitronella Reijnen en Arnoldus Bertens, dewelke als voor hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.

123.
En op heden den negentienden meij, achttienhonderd en negentien, compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, ten huize en herberge van Andreas van den Enden, te Tilburg aan het Kraaijven in tegenwoordigheid van de nagenoemde en ondergetekende getuigen.
Jan Baptist Gerard Reijnen, Michiel Gerard Reijnen, Geertruida Reijnen, weduwe van Augustinus Mol, Joseph Nooijens als in huwelijk hebbende Pitronella Reijnen, en dezelve Pitronella Reijnen, uit eigen hoofde, door voornoemde haar man geassisteerd, en tot het navolgende geauthoriseerd, Jan Baptist Reijnen, Christiaan Reijnen, en Arnoldus Bertens, allen in betrekking zoo als gemeld is, en der zelver beroepen en woonplaatsen opgegeven en uitgedrukt respectivelijk, bij het proces verbaal van provisioneele verkooping, van den vijfden meij hier vooren staande behoorlijk geregistreerd, mitsgaders Maria Magdalena Reijnen, winkelierster, wonende te Klundert, dewelke na kennis genomen en voorlezing gehad te hebben, van het proces verbaal van provisioneele verkoping, met de conditien en voorwaarden der verkooping daar in vervat, heeft verklaard dit alles goed te keuren, te ratificeren en te bekragtigen, toe te stemmen en te bewilligen, dat het deszelvs geheele uitwerking erlange.
Alle welke gezamentlijke comparanten hebben te kennen gegeven dat het heden de bepaalde dag is, tot de finale verkooping, der goederen hier voor omschreeven en waarvan de provisioneele verkooping heeft plaats gehad, bij proces verbaal, hiervoor gemeld, en hebben diensvolgens van mij notaris verzogt, om als nu over te gaan tot den ontvangst der verhogingen, of slagen, dewelke nog zouden mogen worden gedaan, en de finale verkooping derzelve goederen, en hebben na gedane voorlezing getekend met uitzondering van Geertruida Reijnen weduwe van Augustinus Mol, Joseph Nooijens, Pitronella Reijnen en Arnoldus Bertens, dewelke allen hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.

Aan welk verzoek voldoende heb ik voornoemde en ondergetekende notaris, ten overstaan van de weledele gestrenge heer Paulus Vreede, plaatsvervangend vrederegter, van het kanton Tilburg, in tegenwoordigheid van voornoemde Arnoldus Bertens in gemelde zijne kwaliteit ter presentie van de nagenoemde en ondergetekende getuigen, aan de bij een gekomen gegadigdens gevraagd, of nog iemand hunner verkoos te hogen of te slaan, en vervolgens na gedane voorlezing van de conditien en voorwaarden dezer verkooping, met het proces verbaal van provisioneele verkooping hier vooren staande, behoorlijk geregistreerd, tot de finale verkooping, geprocedeerd als volgd:
En gemerkt op iederen koop een waschkaarsje ontstoken en uitgebrand zijnde, zonder dat er door iemand verder gehoogd of geslagen is geworden, zoo hebben de voornoemde verkoopers, de hiervoor gemelde vaste goederen finaal verkogt en toegewezen aan de laatste slagers of verhogers te weeten:
Den eersten koop aan Jan Baptist van Roessel, landbouwer, wonende te Tilburg voor den koopprijs en somme van twee honderd vijf en dertig gulden.
Den tweeden koop aan Mattijs Konings, fabrikant wonende te Tilburg, voor den koopprijs en somme van honderd tachtig gulden.
Den derden koop aan Adriaan Wouter van Iersel, fabrikant, wonende te Tilburg, voor den koopprijs en somme van honderd dertig gulden en heeft voornoemde Adriaan Wouter van Iersel dadelijk verklaard dezen koop gedaan te hebben voor rekening en ten behoeve van Maria Bergmans, huisvrouw van Arnoldus Bertens, landbouwer, wonende te Tilburg, door gezegde haar man geassisteerd, en tot het navolgende geauthoriseerd, ten dien einde ten deze mede compareerende, en verklaarde zulks te accepteren.
Alle welke voornoemde koopers present zijnde, als verkrijgende hebben verklaard ieder voor zoo veel zijn koop aangaande is, zulks te accepteren, belovende en zich verbindende als gerequireerd.
Aldus finaal verkogt gedaan en gepasseerd te Tilburg ten voormelde woonhuize van Andreas van den Enden, op dag maand en jaar als boven, in tegenwoordigheid van Jan Davit Ader, deurwaarder en Arnoldus Ader, metselaar als getuigen en beide wonende te Tilburg die deze, benevens de verkoopers, koopers en de heere Paulus Vreede, als plaatsvervangend vrederegter, zijnen griffier en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend, met uitzondering van Geertruida Reijnen, weduwe van Augustinus Mol, Joseph Nooijens, Pitronella Reijnen en Arnoldus Bertens noch Mattijs Konings, dewelke allen hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832