Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1819-115-225-146

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s' Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en ondergetekende getuigen:
Simon van Loon, kleermaker, wonende te Tilburg, wijk Hasselt, dewelke bij deze tegenwoordige acte, onder alle mogelijke vrijwaring van evictie, hijpotheken, en alle andere hindernissen of storingen hoegenaamd, heeft verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven, aan Peter Nicolaas de Kok, wever, wonende ook te Tilburg aan voorschreve wijk de Hasselt, hier bij tegenwoordig en accepterende, kooper voor zich zelve, zijne erfgenamen en regtverkrijgende,
Een half huisje, aan de noordwesten kant, scheidende tusschen deze en de wederhelft op de graad van den schoorsteen, met den hof en agter, groot te zamen omtrent een lopens, staande en gelegen te Tilburg aan de Hasselt gequoteerd no. 473, strekkende voor aan de straat, van agter aan Huijbert van Groenendaal aan de eene zeide, Francis Geboers en Daniel Swagemakers en aande andere zeide de verkooper, zoo en in dien staat als het zelve zich bevind en gelegen is, zonder iets daarvan uit te zonderen of te reserveeren, verklarende de kooper het zelve ten zijnen genoegen te kennen en desweege tevreeden te zijn,
De voornoemde Peter Nicolaas de Kok, zal over het bij deze verkogte half huisje en toebehoren, als zijn eigendom kunnen beschikken, het gebruik en revenuen daar van genieten, even als de verkooper het regt had om te doen, alles te rekenen van heden af aan, de voornoemde Simon van Loon aangekomen bij koop van Lucia Peijnenborg, volgens transport daar van zijnde gepasseerd voor mij notaris, in bijwezen van getuijgen te Tilburg, den tweeden julij, achttien honderd en achttien, behoorlijk geregistreerd,
Deze verkooping is geschied ten aanzien van den kooper, onder de navolgende bepalingen, waar toe hij zich verbind, 1. om te zullen betalen de regten en kosten, dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld, 2. om insgelijks te zullen voldoen en betalen, de grondlasten en alle andere impositien, waar mede het bij deze verkogte goed is, of zoude mogen worden belast, te rekenen van den eerste januarij 1800 en twintig, daar en boven is deze verkooping geschied, om en voor eene somme van honderd vijftig guldens, dewelke de verkooper heeft erkend, reeds voor dato dezes, uit handen van voornoemde kooper Peter Nicolaas de Kok, te hebben ontvangen, dus hier van kwitantie,
En hebben partheijen tot uitvoering dezes domicilie gekozen ter hunnen woonhuizen binnen deze stad,
Waarvan acte: gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris den vijfden julij achttien honderd negentien in tegenwoordigheid van Jan van Erp, verver en glasmaker, en Adriaan van den Houdt katoendrukker, als getuigen hier toe verzogt, en beide wonende te Tilburg, die deze benevens de voornoemde comparanten en mij notaris, na gedane voorlezing hebben getekend.



Zoeken in website: De Hasselt voor 1832