Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1819-115-225-149

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en ondergetekende getuigen, Adriaan Maas, wever, Pitronella Maas, meerderjarig zonder beroep, Antonij Moonen, landbouwer, als in huwelijk hebbende Pitronilla van Riel, en dezelve Pitronilla van Riel uit eigen hoofde, door voornoemde haar man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, Cornelis Jacobs, gewezen landbouwer, als in huwelijk hebbende Pitronella Reijnen, en dezelve Pitronella Reijnen, uit eigen hoofde, door voornoemde haar man, geassisteerd en tot hetgeen volgt geauthoriseerd, allen wonende te Tilburg, voornoemde Adriaan Maas, nog in kwaliteit als gevolmagtigde van zijnen broeder Jan Baptist Maas, wever, wonende te Geldrop, volgens procuratie, gepasseerd voor mij notaris in bijwezen van getuigen, den dertigsten maart achtien honderd en negentien, behoorlijk geregistreerd, en waar van de minute ten kantoore van mij notaris is berustende, dewelke bij deze tegenwoordige acte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hypotheken en alle andere hindernissen of storingen hoegenaamd, hebben verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Matthijs de Koning, fabrikant en landbouwer, wonende te Tilburg, hierbij tegenwoordig en accepterende kooper voor zich zelve, zijne erfgenamen en regtverkrijgende,
1. een leemen huisje stal, schuur met aangelegen erve, groot omtrent een en een half lopensen, staande en gelegen te Tilburg aan de Hasselt, gequoteerd no. 534, belend oost de heer Johannes Kleijzen, zuid een akkerweg, west de straat en noord Cornelis van Helvoort,
2. een parceel akkerland, gelegen te Tilburg aan de Hasselt, na bij de heide, genaamd den Hoekakker, groot omtrent drie lopensen, belend oost en zuid Adriaan Cleijsen, west Theresia Backx en noord de straat, belast met drie gulden achtien stuivers rente of pagt s'jaars aan den armen van Tilburg, blijkens renteboek van gemelde armen, waar van onder anderen inschrijving is gedaan en genomen ten kantoore van den bewaarder der hypotheken te 's Hertogenbosch den zevenden april achttien honderd dertien, deel vijfenvijftig, nummer vier en zeventig,
3. een parceel akkerland, groot omtrent een en een half lopensen, gelegen als voor en belend oost eigen erve, zuid Francis Haans, west Wilhelmus Leijten en noord den Heiligen Geest Armen, en
4. een parceeltje dito, groot omtrent een en een half lopensen, gelegen als voor, belend oost de straat, zuid Adriaan Verbunt, west Cornelis Jacobs en noord Adriaan de Beer, zoo en in dien staat als gemelde goederen zich bevinden en gelegen zijn, zonder iets daar van uittezonderen of te reserveren, verklaarde de kooper alle dezelve wel te kennen, er mede te vreeden te zijn, en daarvan geene nadere omschrijving of aanduiding te verlangen,
de voornoemde verkoopers zijn eigenaren van het bij deze verkogte parceelen, als hun zijnde aangekomen bij successie van wijlen Adriana Maria Maas, gewoond hebbende te Tilburg en aldaar overleden den zesentwintigsten maart achtien honderd negentien volgens haar testament, gepasseerd voor den ondergetekende notaris, in bijwezen van vier getuigen te Tilburg, den achtentwintigsten september achtien honderd achttien, geregistreerd te Tilburg den eersten april achttien honderd negentien,
de voornoemde kooper Matthijs de Koning, zal gemelde goederen in eigendom aanvaarden, te rekenen van heden, echter zal hij daarvan niet in het gebruik kunnen treden, te weeten: van het huis, stal, schuur en aangelag, dan te half april des jaars 1800 twintig, en van de overige parceelen dan te oogst eerst komende aan de bloote stoppelen, deze verkoping is geschied onder verplichting van Matthijs de Koning, die zich verbind, 1. om te zullen betalen alle regten en kosten, dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld, 2. om insgelijks te zullen voldoen en betalen de grondlasten en alle andere impositien, waar mede de bij deze verkogte parceelen zijn of zouden worden belast, te rekenen van eersten januarij achtien honderd twintig, daar en boven is deze verkooping geschied om en voor eene som van vier honderd vijftig gulden, dewelke de kooper heeft aangenomen, beloofd en zich verbonden aan de verkopers of regtverkrijgende te zullen betalen, binnen de eerstkomende drie maanden zonder intrest, tot waarborg van welke betaling, het bij deze verkogte goed in 't bijzonder verbonden en verpand, volgens privilege expresselijk aan de verkoopers gereserveerd, en hebben partheijen domicilie gekozen tot de uitvoering dezes, ten hunnen woonhuizen binnen deze stad, Waarvan acte: gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris den vijftienden julij, een duizend acht honderd en negentien, in tegenwoordigheid van Adriaan van den Houdt, katoendrukker, en Antonius van Woerkom, messenmaker, als getuigen en beide wonende te Tilburg die deze, met Adriaan Maas en Pitronella Reijnen huisvrouw van Cornelis Jacobs en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend, maar niet de overige comparanten, dewelke alle hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam te tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832