Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1819-115-225-221

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris, residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband; in tegenwoordigheid van de nagenoemde en ondergetekende getuigen.
Hendrik Willemsen, landbouwer, Anna Maria Willemsen, huisvrouw van Theodorus van Beek, landbouwer, door voornoemde haar man ook comparant geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd; Johanna Willemsen huisvrouw van Johannes de Koning, landbouwer, door voornoemde haar man ook comparant geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, Francis Willemsen, droogscheerder en Barbara Willemsen, huisvrouw van Pieter de Bekker, wever, door voornoemde haar man ook comparant geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd; zijnde voornoemde comparanten allen te Tilburg woonagtig, met uitzondering van Theodorus van Beek en Anna Maria Willemsen, zijne huisvrouw, te Loon op Zant.
Te kennen gevende: dat zij willen verdelen, de onroerende goederen hun aangekomen ieder voor een vijfde gedeelte, bij successie van wijlen Justinus Willemsen en Maria Jacobs hunne ouders, waarvan voornoemde Justinus Willemsen hun vader de langstlevende is geweest, zijnde deze overleden te Tilburg den vijftienden april achttien honderd negentien.
Diensvolgens hebben partheijen zelve inder minne en met onderling genoegen gedaan de schatting dier goederen, alvoorens zij mede met onderling genoegen en toestemming daar van hebben gemaakt vijf portien of loten, hier na beschreeven volgende, te weeten:

Eerste lot.
1. Een huisje, hof en erve groot te zamen omtrent drie lopensen, gequoteerd No. 881 staande en gelegen te Tilburg aldaar aan den Oosten Heikant, belendende oost en noord een waterlaat, west de straat, en zuid mejuffrouw Vissers getauxeerd op twee honderd vijf en twintig gulden, zegge ... f 225-00.
2. Een parceel schaarbosch, gelegen te Tilburg aan de Stokhasselt, groot omtrent vijf lopensen, belend oost den Armen, west de gemeente, zuid de erve Wouterus Mutzaerts en noord Jan Baptist van Riel, getauxeerd op honderd vijftig gulden. Zegge ... f 150-00.
3. Een parceel turfveld, groot omtrent twee lopensen, gelegen te Tilburg aan de Oude Leij die er in't midden door loopt, strekkende ten zuijden en noorden aan de gemeente, getauxeerd op vijf en twintig gulden zegge ... f 25-00.
Totaal van het eerste lot vier honderd guldens, zegge ... f 400-00.

Tweede lot.
Een huis, hof en erve met weide groot vier lopensen of daaromtrent, staande en gelegen te Tilburg wijk Stokhasselt gequoteerd No. 642, belend oost de straat, west de erve Adriaan van Spaandonk, zuid de straat en noord de weduwe Wouterus Mutzaerts, getauxeerd op vier honderd gulden, zijnde het totaal van t tweede lot, zegge ... f 400-00.

Derde lot.
Een parceel akkkerland, groot omtrent vijf lopensen gelegen te Tilburg wijk Stokhasselt, aldaar aan de Postelstraat, belendende oost en zuid Jan Baptist van Riel, west de straat en noord Godefridus Vermeer, getauxeerd op vier honderd gulden, zijnde het totaal van het derde lot, zegge ... f 400-00.

Vierde lot.
1. Een parceel akkerland, groot omtrent twee en een half lopensen, gelegen te Tilburg aan de Postelstraat, belendende oost en noord de weduwe Adriaan Voskens, west de straat en zuid Jan Baptist van Riel, getauxeerd op twee honderd vijftig gulden dus ... f 250-00.
2. Een parceel akkerland, groot omtrent een en een half lopensen, gelgen als voor ter plaatse voorschreeven, belend oost Christiaan Mommers, west de kinderen Jan Baptist Vermeer, zuid Godefridus Vermeer en noord de straat; getauxeerd op honderd vijf en veertig gulden, dus ... f 145-00.
en 3. Een parceeltje heide of turfveld, groot omtrent een half lopensen, gelegen onder Tilburg in Jacobshoek, strekkende aan de eene zijde aan Jan Mijnaars, aan't een einde de Leij en aan het andere einde de Landscheiding, getauxeerd op vijf gulden, dus ... f 5-00.
Totaal van het vierde lot, vier honderd guldens, zegge ... f 400-00.

Vijfde lot.
Een parceel zoo teel als weiland, groot omtrent vijff lopensen, gelegen te Tilburg aan de Postelstraat, belend oost Lambert van Haaren, west en zuid de straat en noord de erve Wouterus Mutzaerts, getauxeerd op vier honderd gulden, zijnde het totaal van het vijfde lot, zegge f 400-00.

De loten of aandelen aldus gemaakt zijnde, zijn partheijen onderling overeengekomen, dat Hendrik Willemsen, voor zijn aandeel zal hebben, de goederen begreepen in het eerste lot.
Anna Maria Willemsen, huisvrouw van Theodorus van Beek, de goederen begreepen in het tweede lot.
Johanna Willemsen, huisvrouw van Johannes de Koning, de goederen begrepen in het derde lot.
Francis Willemsen, de goederen begrepen in het vierde lot. en
Barbara Willemsen, huisvrouw van Pieter de Bekker, de goederen begrepen in het vijfde lot.
En zullen voornoemde deelgenoten voortaan, over de goederen hun bij dezen toe en aanbedeeld na welgevallen kunnen beschikken, als van goed hun in vollen eigendom toebehorende, evenwel zal ieder van zijne portie afzonderlijk, niet in het gebruik treden, noch de revenuen genieten dan te rekenen als volgd, te weeten; ten aanzien der huizen, hoven en aangelagen van half april des jaars achttien honderd een en twintig der akkerlanden van oogst des zelven jaars en van de weide te St. Marten te vooren, en dus niet dan na verloop van den tijd, waarvoor de verdeelde goederen tans in huur en gebruik zijnde, zullende de revenuen tot die tijd toe onderling worden verdeeld en genoten; de grond en andere lasten daar op staande door hun gezamentlijk worden gedragen en betaald, tot en met het jaar achttien honderd een en twintig in cluijs, en voords ieder van het zijne; hebbende den mede deelgenoot Hendrik Willemsen, dewelke gemelde gronden tans in gebruik heeft, aangenomen en beloofd, dezelve op gemelde tijde in goeden staat te zullen verlaten en geene weide tot teelland of teelland tot weide te zullen maken, noch door vlaggen of anderzins schade daar aan toe te brengen.
Voords hebben zij elkander weerkerig gevrijwaard en hun verantwoordelijk gesteld, wegens de evictie, die iemand hunner in zijn aanbedeelde zoude kunnen ondervinden, mits dezelve niet voortspruite uit een oorzaak dewelke na de tegenswoordige deeling is opgekomen.
Waarvan acte: Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris, den vijfden november des jaars een duizend achthonderd en negentien in tegenwoordigheid van Adriaan van den Houdt, katoendrukker en Antonius van Woerkom messenmaker, als getuigen en wonende beide te Tilburg, die deze minute benevens Peter de Bekker en mij notaris na voorlezing hebben getekend, maar niet de overige comparanten, dewelke allen heben verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832