Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1819-115-225-233

Compareerde voor mij Peeter Gerard Molengraaff openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's-Hertogenbosch, Provincie Noord Brabant, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en ondergetekende getuigen.
Jan Baptist van Amelsvoort, wever, wonende te Tilburg wijk Hasselt, dewelke bij dezen tegenwoordige acte onder belofte van vrijwaring van evictie hypotheken en alle andere hindernissen of storingen hoegenaamd, heeft verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Jacobus Norbart van Amelsfoort, droogscheerder, mede wonende te Tilburg, hier bij tegenwoordig en accepterende kooper voor zich zelve zijne erfgenamen en regtverkrijgenden,
Een half huisje aanden noordenkant, scheidende op de middelmuur, tusschen deze en de wederhelft ten zuiden, bestaande in kamer, keuken, goot en schop, met halven hof, mede aan den noordenkant, groot te zamen omtrent dertig roeden, staande en gelegen te Tilburg aan de wijk Hasselt, gequoteerd no. 479, belend oost de straat, zuid Nicolaas Couwenberg met de wederhelft, waarvan de kelder zich uitstrekt onder de opkamer van die wederhelft, van Nicolaas Couwenberg competeerende, zullen de bedstede van voornoemde Couwenberg die op de goot van dit half huisje uitkomt alzo mogen blijven, west Peter Schijvens en noord de straat.
Belast met de helft in acht penningen twee en een halve cent chijns s'jaars, aan den heere van Hogendorp alhier, volgens koopcontract hier na uitgedrukt.
Zoo en in dien staat als gemelde half huisje en hof zich tans bevind, zonder iets daar van uittezonderen of te reserveren, verklarende de kooper het zelve ten zijnen genoegen te kennen er mede tevreeden te zijn, en daarvan geene naauwkeuriger beschrijving of aanduiding te verlangen,
De kooper zal te rekenen van heden, over het bij deze verkogte goed als zijn eigendom te kunnen beschikken, echter daar van niet in het gebruik treden noch de revenuen genieten, dan te rekenen van half april des jaars achttien honderd en twintig.
Het gemelde half huisje en hof was den verkooper aangekomen bij koop van Maria Anna van Beurden weduwe van Norbart van Amelsvoort, volgens koopcontract, gepasseerd voor den ondergetekende notaris, in bijwezen van getuigen den achtsten maart achttien honderd zestien, behoorlijk ...
Zijnde deze verkooping geschied ten aanzien van den kooper onder de navolgende bepalingen waartoe hij zich verplicht 1. om te zullen betalen alle de regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld, 2. om insgelijks te zullen voldoen en betalen de grond, lasten en alle andere impositien van welken aard die zouden mogen wezen, maar mede het bij deze verkogte goed is, of zouden mogen worden belast, te rekenen van eersten januari achttien honderd twintig.
Daar en boven is deze verkooping geschied , om en voor de som van een honderd veertig guldens, welke de verkoper heeft erkend, uit handen van den kooper Jacobus Norbart van Amelsfoort te hebben ontvangen, dus hiervan kwitantie. Tot de uitvoering dezes hebben partijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze stad.
waarvan acte gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris, den negentiende november des jaars achttienhonderd en negentien, in tegenwoordigheid van Adriaan van den Houdt katoendrukker en Antonius van Woerkom messenmaker als getuijgen en beide wonende te Tilburg die deze minute met mij notaris na voorlezing hebben getekend, maar niet de comparanten als hebbende die beide verklaard niet te kunnen schrijven, noch kunnen naamtekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832