Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1819-115-225-257

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch provincie Noord Braband; in tegenwoordigheid van de nagenoemde en ondergetekende getuigen.
Theodorus van Beek, landbouwer, als in huwelijk hebbende Anna Maria Willemsen, en de zelve Anna Maria Willemsen uit eigen hoofde door voornoemde haar man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, wonende te Loon op Zant.
Dewelke bij deze tegenswoordige acte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hypotheken en alle andere hindernissen of storingen hoegenaamd, hebben verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Francis Willemsen, droogscheerder, wonende te Tilburg, hier bij tegenwoordig en accepterende kooper voor zich zelve, zijne erfgenamen en regtverkrijgende.
Een huisje hof en erve, groot omtrent veertig roeden, gequoteerd No. 642, staande en gelegen te Tilburg wijk Stokhasselt, belendende oost de straat, west de erve van Spaandonck zuid de straat en noord de weduwe Wouterus Mutzaerts.
Zoo als gemelde huisje, hof en erve zich thans bevind, zonder iets daar van uittezonderen of te reserveren, verklarende de kooper al het zelve wel te kennen daar mede tevreden te zijn, en er geen naauwkeuriger beschrijving of aanduiding van te verlangen.
De voornoemde kooper zal over het bij deze verkogte huisje hof en erve, als zijn eigendom kunnen beschikken te rekenen van heden, echter daar van niet in het gebruik treden noch de revenuen genieten dan te rekenen van half april des jaars achttien honderd een en twintig.
De voornoemde verkooperse Anna Maria Willemsen huisvrouw van Theodorus van Beek aangekomen uit de nalatenschap van wijlen haare ouders Justinus Willemsen en Maria Jacobs, volgens deeling daar van gepasseerd voor mij notaris in dato den vijfden november achttien honderd negentien, behoorlijk geregistreerd.
Zijnde de tegenswoordige verkooping geschied ten aanzien van den kooper onder de navolgende bepalingen waar toe hij zich verbind 1. om te zullen betalen alle de regten en kosten, dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld, 2. om insgelijks te zullen voldoen en betalen de grondlasten en alle andere impositien hoegenaamd, waar mede het gezegde huisje en toebehoren is, of zoude mogen worden belast te rekenen van den eersten januarij achttien honderd twee en twintig.
Daar en boven is deze verkooping geschied, om en voor eene som van een honderd guldens, dewelke de verkoopers hebben erkend reeds voor het passeeren dezes uit handen van den kooper voornoemde Francis Willemsen te hebben ontvangen, dus hiervan kwitantie.
Tot de uitvoering dezes hebben partheijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen de gemeentens hier boven uitgedrukt.
Waarvan acte:
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris, den een en twintigsten december des jaars achttien honderd en negentien, in tegenwoordigheid van Adriaan van den Houdt, katoendrukker, en Antonius van Woerkom, messenmaker, als getuigen en wonende beide te Tilburg, die deze minute met mij notaris na voorlezing hebben getekend, maar niet de comparanten als hebben deze, om te tekenen verzogt zijnde, verklaard, niet te kunnen schrijven, noch kunnen naam tekenen.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832