Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1819-115-225-258

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch provincie Noord Braband; in tegenwoordigheid van de nagenoemde en ondergetekende getuigen.
Theodorus van Beek, landbouwer, als in huwelijk hebbende Anna Maria Willemsen, en de zelve Anna Maria Willemsen uit eigen hoofde, door voornoemde haar man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, wonende te Loon op Zant.
Dewelke bij deze tegenswoordige acte onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen hoegenaamd, hebben verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan mejuffrouw Cornelia van Boven, weduwe van wijlen Wouterus Mutzaerts, zonder beroep, wonende te Tilburg, hier bij tegenwoordig en accepterende kooperse voor haar zelve, haare erfgenaamen en regtverkrijgende.
Een parceel weide, groot omtrent drie lopensen, gelegen te Tilburg aande Stokhasselt en belend oost en zuid de straat west de kooperse en noord de weduwe Adriaan Voskens.
Zoo en in dien staat als gemelde parceel weide zich tans bevind, zonder iets daar van uittezonderen of te reserveren, verklarende de kooperse het zelve wel te kennen er mede te vreeden te zijn en daar van geene naauwkeuriger beschrijving of aanduiding te verlangen.
De voornoemde kooperse zal over het bij deze verkogte parceel als haar eigendom kunnen beschikken te rekenen van heden, echter daar van niet in het gebruik kunnen treden noch de revenuen genieten dan te rekenen van St. Marten des jaars achttien honderd en twintig.
Zijnde deze tegenswoordige verkooping geschied ten aanzien van de kooperse onder de navolgende bepalingen waar toe zij zich verbind, 1. om te zullen betalen de regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld, 2. om insgelijks te zullen voldoen en betalen de grondlasten en alle andere impositien hoegenaamd, waar mede het gezegde parceel weide is of zoude mogen worden belast te rekenen van den eersten januarij, achttien honderd twee en twintig.
Daar en boven is deze verkooping geschied om en voor de som van drie honderd vijf en vijftig gulden, dewelke de verkoopers erkennen reeds voor dato dezes uit handen van de kooperse te hebben ontvangen, dus hier van kwitantie.
De voornoemde verkooperse Anna Maria Willemsen, huisvrouw van Theodorus van Beek, aangekomen, uit de nalatenschap van wijlen haare ouders Justinus Willemsen en Maria Jacobs, volgens deeling daar van gepasseerd voor mij notaris in dato den vijfden november achttien honderd negentien behoorlijk geregistreerd.
Tot de uitvoering dezes hebben partheijen domicilie gekozen, ten hunnen woonhuizen binnen deze gemeentens hier boven uitgedrukt
Waarvan akte:
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantoore van mij notaris den een en twintigsten december des jaars achttienhonderd en negentien in tegenwoordigheid van Adriaan van den Houdt, katoendrukker en Antonius van Woerkom, messenmaker als getuigen, en wonende beide te Tilburg, die deze minute met de voornoemde koperse en mij notaris na voorlezing hebben getekend, maar niet de verkopers dewelke hebben verklaard niet te kunnen schrijven, noch hunnen naam tekenen.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832