Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1819-115-225-47

Op heden den negentienden februarij een duizend achthonderd en negentien compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband; in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen, ten huize en herberge van Peter Wolfs, te Tilburg wijk Hasselt.
Dionisius van Tulder, fabrikant, wonende te Tilburg, en Cornelis Johannes Pessers, fabrikant, wonende te s'Hertogenbosch, voor hun zelve, mitsgaders voornoemde Dionisius van Tulder, nog in kwaliteit als gevolmagtigde van Hendrik Leonard van Tulder, winkelier, en Johanna Maria Piggen zijne huisvrouw, laatstgenoemde door, voornoemde haar man geauthoriseerd, Maria Allegonda van Tulder, zonder beroep, Wouterus Josephus Mutzaerts, fabrikant, als in huwelijk hebbende Adriana Maria van Tulder, en dezelve Adriana Maria van Tulder, door voornoemde haar man geauthoriseerd, Cornelis Norbartus van Tulder, broodbakker, Francisca van Tulder, weduwe van Johannes Balthazar van Gemert, winkelierster, allen wonende te Tilburg, de eerwaarde heeren Leonardus van Tulder, prister, wonende te Retij, en Johannes Baptista van Tulder, prister en pastoor, wonende te ..., volgens onderhandsche procuratie, van dato Tilburg den negen en twintigsten januarij, achttien honderd en negentien, aan den voet van dewelke geschreeven staad als volgd, geregistreerd te Tilburg den zestiende februarij achttien honderd negentien deel twee folie honderd drie en tachtig verso, vak vijf en volgende, ontvangen zeven en veertig cents voor regt vier en een halve cents voor de tiende verhoging en zeven cents voor het syndicaat ..., dewelke in originali aan deze is geannexeerd, na alvorens door voornoemde gevolmagtigde te zijn voor echt verklaard, in tegenwoordigheid van ons notaris en getuigen.
Te kennen gevende: dat zij voornemens zijn, om op heden, ingevolge onderscheidene bekend makingen en ... van billetten, door den ondergetekenden notaris ten voormelde woonhuize van Peter Wolfs, publiek en voor alle man provisioneel te doen verkoopen het hier na omschreeven vast en onroerende goed, zullende de finale verkooping, zoo de zelve plaats heeft, daarvan geschieden bij kaarsuitbranding op vrijdag den vijfde maart achttien honderd en negentien, om vijf uuren, ter dezer plaats, en zulks op de navolgende generaale en speciale conditien en voorwaarden.
Artikel 1 t/m 16 (niet vertaald)

Omschrijving der te verkoopen goederen.
Eerste koop.
Een huis, gequoteerd no. 467, met hof en erve, staande en gelegen te Tilburg wijk Hasselt, en belend oost en zuid de volgende koop, west Gijsbert Brokken en Hendrik Brokken en noord de straat, zijnde de scheiding tusschen deze en de volgende koop, op de hage van den hof die gemeen is, voords langts de gevel zoo als is afgereend, in welke rigting de paalen moeten worden gelegt.
De kooper zal de huur of revenuen van dezen koop genieten tot zes en veertig gulden s'jaars, te rekenen van half april des jaars achttien honderd en negentien, intevorderen ten zijnen lasten en periculen, en zal niet in het gebruik daar van kunnen treeden, dan te half april des jaars jaars achttien honderd een en twintig, als moeten de door hem worden gestand gedaan de verhuring, dewelke daar van tot dien tijd mogt zijn aangegaan, of wel zal den kooper deswege met den huurder moeten overeen koomen, zodanig dat de verkoopers ten dien opzigte van alles af zijn en niet worden aangesproken of bemoeijlijkt.
Trek geld zes gulden.
Arm geld zestig cents.
Tweeden koop.
Een parceel weide, groot een en een half lopenze of daar omtrent, gelegen te Tilburg wijk Hasselt, en belend oost en zuid den heer graaff van Hogendorp, west Gijsbert en Hendrik Brokken en vorigen koop, en noord de straat en vorige koop; zijnde de scheiding, tusschen deze en de vorige koop op de hage van den hof, die gemeen is, voords langst de geevel, zoo als die afgereend is, in welke rigting, de palen moeten worden gelegt.
De kooper zal de huur of revenuen van dezer koop genieten tot tien gulden s'jaars te rekenen van half april des jaars achttien honderd en negentien, intevorderen ten zijnen lasten en periculen, en zal in het gebruik daarvan kunnen treden te half april des jaars achttien honderd een en twintig, als moeten de door hem worden gestand gedaan de verhuring dewelke daarvan tot dien tijd mogt zijn aangegaan, of te wel zal den kooper met den huurder moeten overeenkomen, zoodanig dat de verkoopers ten dien opzigte van alles af zijn, en niet worden aangesproken of bemoeijlijkt.
Trek geld drie gulden.
Arm geld dertig cents.
De voornoemde Cornelis Johannes Pessers, met wijlen Roelandus van Tulder, waren eigenaaren dezer voorschreven goederen, in gemeenschap, blijkens acte van naasting van Gerard van Loon, gepasseerd voor schepenen van Tilburg en Goirle in dato twintigsten april achttien honderd en vijf, welke Gerard van Loon hetzelve verkregen had, bij koop van Leonard Dionisius van Tulder volgens vest en opdragt daar van zijnde gepasseerd voor gezegde schepenen den twintigsten maart daar bevorens, en door het overlijden van Roelandus van Tulder, is deze zijne onverdeelde helft daar van vervallen op zijn erfgenaamen, zijnde de in het hoofd dezes gemelde Dionisius van Tulder en zijne committenten.
En hebben voornoemde comparanten verkoopers aan mij ondergetekende notaris gerequireerd, om op de voormelde conditien lasten en voorwaarden, als nu over te gaan tot de provisioneele verkooping, en hebben na gedane voorlezing getekend.

Aan welk requisitoir voldoende: heb ik voornoemde en ondergetekende notaris in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, aan de bij een gekomen gegadigdens voorgelezen de conditien en voorwaarden dezer verkooping, met de omschrijving der te verkopene goederen, en vervolgens tot de provisioneele verkooping geprocedeerd in maniere als volgd.
Den eersten koop is ingezet op drie honderd gulden, bij Cornelis Kleijzen, schoenmaker, wonende te Tilburg, afgehangen van zeven honderd gulden, gedaald tot op drie honderd gulden, zijnde de ingezette som, daar voor gebleven aan den inzetter die tot verhoging geslagen heeft tien slagen, en heeft na voorlezing getekend.
Den tweeden koop is ingezet op honderd tachtig gulden bij Gerard van Spaandonk, wever, wonende te Tilburg, afgehangen van drie honderd vijftig gulden, gedaald tot op twee honderd tien gulden, daarvoor gemijnt bij den inzetter, die tot verhoging geslagen heeft, dertig slagen, en heeft na gedane voorlezing getekend.
De massa, waarvan het trek geld bepaald is op negen gulden en het arm geld op een gulden vijftig cents, is ingezet op vijf honderd vijf gulden, bij Adriaan Wouter van Iersel, fabrikant, wonende te Tilburg, afgehangen van duizend gulden, gedaald tot op zes honderd twintig gulden, daar voor gemeind bij den inzetter die tot verhoging geslagen heeft vijftig slagen, en heeft na gedane voorlezing getekend.

En gemerkt er niemand meer gehoogd of geslagen heeft, zoo hebben de voornoemde verkoopers de hier voorgemelde vaste goederen, provisioneel toe gewezen aan de laatste slagers op iederen koop, voorbehoudens de verhogingen of slagen dewelke noch zullen worden gedaan en de finale verkooping hiervoor bepaald, zijnde vervolgens aan de gegadigdens op nieuw bekend gemaakt dat de finale verkooping zal geschieden ter dezer plaats en uur heden over veertien dagen.
Aldus provisioneel verkogt gedaan en gepasseerd te Tilburg, op dag, uur en plaats, als in het hoofd dezes, in tegenwoordigheid van den heer Cornelis van Dijk, fabrikant, en Jan Davit Ader, deurwaarder, als getuigen en beide wonende te Tilburg, die deze, met voornoemde verkoopers en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend.

48.
En op heden de twintigsten februarij een duizend achthonderd en negentien compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen. Adriaan Wouter van Iersel, fabrikant wonende te Tilburg, dewelke na alnog kennis genomen te hebben, van het proces verbaal van provisioneele verkooping van dato den negentienden februarij een duizend achthonderd en negentien, met de conditien en voorwaarden der verkooping daar in vervat, heeft verklaard de voorschreven twee koopen in massa, te verhogen met veertig slagen.
Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van mij notaris ten dage, maand en jaar als boven, in tegenwoordigheid van Adriaan van den Houdt, kantoondrukker en Antonius van Woerkom, messenmaker als getuigen en wonende beide te Tilburg, die deze met den comparant en mij notaris na voorlezing hebben getekend.

62.
En op heden den vijfden maart, achttien honderd en negentien, compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofplaats van het kanton arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband; in tegenwoordigheid van de nagenoemde en ondergetekende getuigen, ten huize en herberge van Peter Wolfs te Tilburg, wijk Hasselt.
Dionisius van Tulder en Cornelis Johannes Pessers, welkers beide respective betrekkingen, beroep, en woonplaatzen, behoorlijk zijn opgegeven en vermeld, bij het voorenstaande proces verbaal van provisioneele verkooping, van dato den negentienden februarij, achttien honderd en negentien, behoorlijk geregistreerd.
Te kennen gevende: dat het heden de bepaalde dag is, tot de finale verkooping, der hier voor omschreven vaste en onroerende goederen, waarvan de provisioneele verkooping heeft plaats gehad, bij proces verbaal hier voor gemeld, en hebben diens volgens aan mij notaris verzogt, om als nu over te gaan tot den ontvangst der verhogingen of slagen, dewelke nog zoude mogen worden gedaan en de finale verkooping der zelve goederen; en hebben na gedaane voorlezing getekend.
Aan welk verzoek voldoende: heb ik voornoemde en ondergetekende notaris, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, aan de bij een gekomen gegadigdens gevraagd of nog iemand hunner verkoos te hogen of te slaan, en vervolgens na gedane voorlezing van de conditien en voorwaarden dezer verkooping, met het proces verbaal van provisioneele verkooping hier vooren staande behoorlijk geregistreerd, tot de finale verkooping geprocedeerd in maniere als volgd:
En gemerkt op iederen koop een waschkaarsje ontstoken en uitgebrand is, zonder dat er door iemand verder gehoogd of geslagen is geworden, zoo hebben de voornoemde verkoopers den eersten en tweeden koop in een massa finaal verkogt en toegewezen, aan Adriaan Wouter van Iersel, fabrikant, wonende te Tilburg, voor den koopprijs en somme van zeven honderd en tien guldens, buiten en behalve de onkosten dezes, welke voornoemde van Iersel, dadelijk heeft verklaard, dezen koop gedaan te hebben voor rekening en ten behoeven van zijn hooggeboore den heere Johan Francois graave van Hogendorp van Hofweegen, houtvester, wonende te Tilburg, voor welkers acceptatie en ratificatie voornoemde Adriaan Wouter van Iersel caveerd, en zich sterk maakt bij deze.
Deze verkooping alzoo afgelopen zijnde verklaren de verkopers onder belofte van de getrouwe nakoming dezer conditien en voorwaarden, de kooper te stellen alle de regten van eigendom der thans verkogte vaste goederen de welke aan hun en committenten waren competerende daar van afstand doende ten behoeve van den kooper.
Tot nakoming dezes verkiezen partheijen domicilum ten hunnen woonhuizen binnen de gemeentens hier boven uitgedrukt.
Aldus finaal verkogt gedaan en gepasseerd te Tilburg, op dag, maand, jaar en plaats als boven, in tegenwoordigheid van Cornelis van Dijk, fabrikant en Jan Davit Ader, deurwaarder, als getuigen en beide wonende te Tilburg, die deze met de kooper verkoopers en mij notaris na voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832