Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1820-115-226-137

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen vande nagenoemden ondergetekende getuigen,
Jan Cornelis Koolen, fabrikant, wonende te Tilburg wijk Stokhasselt,
Dewelke bij deze tegenswoordige acte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hoegenaamde beletzelen heeft verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Francis Verbunt, wever, wonende te Tilburg wijk Velthoven, hier bij tegenwoordig en accepterende kooper voor zich zelve, zijne erfgenamen en regtverkrijgende:
Een half huis of woning, bestaande in een kamer, klein kamertje, goot en schop met den hof, groot omtrent twintig roeden, staande en gelegen te Tilburg wijk Hasselt, gequoteerd no. 502, belend oost Cornelis van Dooremaal, west Adriaan van Iersel, zuid Anna Maria van Groenendaal en noord de straat. Belast met twee gulden vijftig cents rente 's jaars aanden Armen van Tilburg, volgens erfbrief, gepasseerd voor schepenen van Tilburg den twee en twintigsten november zeventien honderd vier en twintig voords zoo en in dien staat als al het zelve zich thans bevind, zonder iets daar van uittezonderen of te reserveeren, verklarende de kooper hetzelve wel te kennen ermede te vreeden te zijn en er geene naauwkeurige beschrijving of aanduiding van te verlangen, om door den kooper daar mede te kunnen doen en handelen als met goed hem in eigendom toebehorende te rekenen van heden, maar zal hij daar van niet in het gebruik kunnen treden, dan te half april des jaars 1800 een en twintig met genot der huur als dan vervallende,
De voornoemde verkoper aangekomen bij koop in publieke veiling van de erfgenamen van Johanna Vermeer weduwe Francis de Haas overleden te Tilburg den vijfden december des jaars 1800 negentien, volgens verbalen daar van gehouden voor mij notaris in bijwezen van getuigen te Tilburg, in dato's twintigsten februarij en zesden maart des jaars achttien honderd en twintig, beide behoorlijk geregistreerd.
De tegenswoordige verkooping is geschied, onder de navolgende conditien ten laste van den kooper, waar toe hij zich verbind:
1. om te betalen de regten en kosten waar toe deze aanleiding geeft,
2. om te betalen de verponding en alle andere hoegenaamde publieke belastingen uit het verkogte verschuld zijnde of wordende te rekenen van den eersten januarij 1800 een en twintig,
3. om te dragen alle nadelige servituten, waar mede het verkogte mogt zijn belast, niet te min kan hij zich daar tegen verzetten in alle voordelige op naburige erven doen gelden.
En voords voor den koopprijs en somme van twee honderd gulden, in mindering van de welke de verkooper erkend reeds voor het passeeren en tekenen dezes uit handen van de kooper te hebben ontvangen vijftig guldens, waarvoor in zoo verre kwitantie, en de overige honderd en vijftig gulden heeft de gezegde kooper Francis Verbunt, aangenomen, beloofden zich verbonden, aan de verkooper voornoemde Jan Cornelis Koolen of regtverkrijgende te zullen opleggen en betalen, ten allen tijde, op des zelve eerste aanvraag en requisitie, mits daar van drie maanden te vooren op of aanzegging doende en om van gemelde ... koopsom van honderd en vijftig gulden, te rekenen van heden intressen te zullen betalen op den voet van vier gulden van het honderd 's jaars; zonder eenige korting of inhouding van tegenswoordige of toekomstige belastingen.
Tot waarborg en zekerheid dier betaling zoo van het kapitaal als intressen, blijft het bij deze verkogte half huis schop en hof speciaal geaffecteerd, en verbonden en verpand, ingevolge privilegie expresselijk aan de verkooper gereserveerd.
Tot de uitvoering dezes hebben partheijen domicilie gekozen ter hunner woonhuizen binnen deze stad waar van acte:
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris, den dertigsten junij des jaars achttienhonderd en twintig in bijwezen van Adriaan van den Houdt, katoendrukker en Antonius van Woerkom, messenmaker als getuigen en wonende beide te Tilburg, die deze minute benevens de comparanten en mij notaris na voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832