Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1820-115-226-180

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband; in bijwezen van de nagenoemde en ondergetekende getuijgen.
Johannes de Koning, landbouwer, als in huwelijk hebbende Johanna Willemsen, en dezelve Johanna Willemsen uit eigen hoofde, door voornoemde haar man geassisteerd en tot het navolgende geautoriseerd, wonende te Tilburg.
Dewelke bij deze tegenswoordige acte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen heeft verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Peter van Geloven, fabrikant, wonende ook te Tilburg aan de wijk Stokhasselt, hier bij tegenwoordig en accepteerende, kooper voor zich zelve, zijne erfgenaamen en regtverkrijgende.
Een parceel akkerland, groot omtrent vijf lopensen, gelegen te Tilburg wijk Stokhasselt aldaar aan de Postelstraat, belendende oost en zuid Jan Baptist van Riel, west de straat, en noord Godefridus Vermeer. Zoo en in dien staat als gemelde parceel zich tans bevind, uistrekt gelegen en gereengenoot is, zonder iets daar van uittezonderen noch te reserveren, of aan de juiste maat gehouden te zijn, zullende het meerdere of mindere van dien ten voor of nadeele van den kooper zijn, die verklaard het zelve ten zijnen genoegen te kennen er mede te vreeden te zijn en daarvan geene naauwkeuriger beschrijving of aanduiding te verlangen.
De voornoemde Johanna Wilemsen, huisvrouw van Johannes de Koning, aangekomen uit de nalatenschap van wijlen haar vader Justinus Willemsen, overleden te Tilburg den vijftienden april achttien honderd negentien, volgens deeling daarvan gepasseerd voor mij notaris in dato den vijfden november achttien honderd negentien, behoorlijk geregistreerd.
De kooper voornoemde Peter van Geloven zal over het bij deze verkogte parceel als zijn eigendom kunnen beschikken, te rekenen van heden, echter zal hij daar van niet in het gebruik kunnen treeden, noch de revenuen genieten, dan te oogst des jaars achttien honderd een en twintig aan de bloote stoppelen.
Deze verkooping is geschied onder de navolgende conditien, ten lasten van den kooper waar toe deze zich verbind.
1. om te betalen de regten en kosten, waar toe deze aanleiding geeft.
2. om te dragen alle nadelige servituten, waar mede het bij deze verkogte parceel mogt zijn belast, niet te min kan hij zich daar tegen verzetten en alle voordelige op naburige erven doen gelden.
3. om te dragen de grond en andere publieke belastingen uit het verkogte parceel verschuld zijnde of wordende te rekenen van heden af aan.
En voords voor den koopprijs en som van drie honderd en tachtig gulden, dewelke de verkoopers hebben erkend reeds bevorens uit handen van den kooper te hebben ontvangen, dus hier van kwitantie.
Tot de uitvoering dezes hebben partheijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze stad.
Waarvan akte: Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantore van mij notaris den eersten september des jaars achttien honderd en twintig in bijwezen van Adriaan van den Houdt, katoendrukker en Antonius van Woerkom, messenmaker als getuigen en beide wonende te Tilburg, die deze minute met mij notaris na voorlezing hebben getekend maar niet de comparanten, als hebben deze alle drie verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen, nadat zij om te tekenen door mij notaris waren gerequireerd.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832