Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1820-115-226-45

Op heden den een en twintigsten februarij des jaars achttien honderd en twintig, compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie noord braband ten huize en herberge van Cornelis van Raak te Tilburg aan de Hasselt, in bijwezen van de nagenoemde en ondergetekende getuigen.
Francis Broekmans, schobbelaar, Jan Baptist Sparidaans, dagloner als in huwelijk hebbende Pitronella Broekmans, en laatstgemelde uit eigen hoofde door voornoemde haaren man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, Willem de Haas, Pieter de Haas, wever, Maria de Haas meerderjarige en ongehuwde dochter zonder beroep, Elizabeth van den Horst, weduwe van wijlen Peter de Haas, zonder beroep, in betrekking als moeder en legale voogdesse van Adriana de Haas haare minderjarige dochter, in echt verwekt aan wijlen voorn: haaren man, zijnde de comparanten allen te Tilburg woonagtig.
Voornoemde Pieter de Haas en Willem de Haas, zich mede te zaamen, en ieder van hun insolidum verbindende, voor de ratificatie der navolgende verkoping, door Jan de Haas, wever, wonende te Lier, provincie Antwerpen. Wijders voornoemde Pieter de Haas nog in kwalieit als gevolmagtigde van zijn broeder Francis de Haas, soldaat in het eerste battaillon vijfde compagnie artillerie te voet, in garnisoen te ..., volgens procuratie gepasseerd voor den ondergetekende notaris in bijwezen van getuigen te Tilburg, den vierden februarij achttien honderd en twintig, waarvan het origineel brevet behoorlijk geregistreerd aan deze minute is vastgehecht.
Te kennen gevende, dat voornemens zijn, uit kragte van authorisatie van de regtbank van eersten aanleg, zitting houdende te s'Hertogenbosch, van dato den achttienden januarij achttien honderd en twintig, waarvan eene expeditie geregistreerd te s'Hertogenbosch, den een en twintigsten daaraan volgende, deel tien, folie zes en twintig, vak twee, ontvangen voor het regt van authorisatie eene gulden twee en veertig cents, voor expeditie twee gulden zes en dertig cents, en voor de verhogingen vier en negentig en een halve cent, ten deze is vertoond, gelezen, en dadelijk terug gegeven, en ingevolge gedaane annonces door het ministerie van voornoemde en ondergetekende notaris, als daar toe bij aangehaalde authorisatie benoemd, als nu over te gaan tot de publike verkoping vande nabeschreven onroerende goederen, waarvan de finale verkoping, zoo dezelve plaats heeft geschieden zal bij kaarsuitbranding op maandag den zesden maart eerstkomende, ter dezer plaats en uur, en zulks op de navolgende generaale en speciaale conditien en voorwaarden.
Artikel 1 t/m 16 (niet vertaald).
Omschrijving der te verkopene goederen.
Eerste koop.
Een half huis of woning bestaande in een kamer, klein kamertje, goot en schop, met den hof groot omtrent twintig roeden, staande en gelegen te Tilburg, wijk Hasselt, gequoteerd no. 502, en belend oost Cornelis van Dooremaal, west Adriaan van Iersel, zuid Anna Maria van Groenendaal en noord de straat.
Belast met twee gulden vijftig cents rente sjaars aanden Armen van Tilburg, volgens erfbrief gepasseerd voor schepenen van Tilburg den twintigsten november 1700 vier en tachtig.
Aantevaarden in gebruik te half april des jaars achttien honderd een en twintig, zullende de koper genieten het jaar huur als dan vervallende tot twintig gulden, in te vorderen ten lasten en periculen van den koper.
Trekgeld vijf gulden. Armgeld zestig cents.
Tweeden koop.
...
Derden koop.
...
De verkopers zijn eigenaren dezer goederen, als hun zijnde aangekomen bij successie uit de nalatenschap van wijlen Francis de Haas en Johanna Vermeer in leven echtelieden gewoond hebbende te Tilburg, Waarvan Johanna Vermeer die de langstlevende was, is overleden te Tilburg den vijfden december des jaars achttien honderd en negentien.
En hebben voornoemde comparanten aan mij notaris verzogt, om op de voorenstaande conditien, lasten en voorwaarden, als nu over te gaan tot de provisioneele verkoping, en hebben na gedaane voorlezing getekend met uitzondering van Francis Broekmans, Jan Baptist Sparidaans, Pitronella Broekmans, en Willem de Haas, de welke hebben verklaard niet te kunnen schrijven, noch hunnen naam tekenen.

Aan welk verzoek voldoende heb ik voornoemde en ondergetekende notaris, ten overstaan van den heeren Mr. Johannes Franciscus Josephus Baesten vrederegter van het kanton Tilburg, geassisteerd met zijnen griffier, in tegenwoordigheid van voornoemde Elizabeth van der Horst weduwe de Haas, moeder en voogdesse, over de in deze geinteresseerde minderjarige, en van voornoemde Pieter de Haas, als toeziende voogd, over dezelve minderjarige, ter presentie van de nagenoemde getuigen, aan de bij eengekomen gegadigdens voorgelezen de conditien en voorwaarden dezer verkoping, met de omschrijving van de te verkopene goederen, en vervolgens heb ik notaris ten overstaan en in bijwezen als voor, overgegaan tot de provisioneele verkoping in maniere als volgd.
De eerste koop ingezet op twee honderd vijf en vijftig gulden, bij Jan Cornelis Koolen, fabrikant, wonende te Tilburg, afgehangen van vijf honderd gulden, gedaald tot op twee honderd vijf en vijftig gulden, zijnde de ingezette som daar voor aan den inzetter gebleven, die tot verhoging geslagen heeft vijf slagen en heeft na gedane voorlezing getekend.
De tweede koop ....
De derde koop ...
En gemerkt niemand meer gehoogd of geslagen heeft, zoo hebben de voornoemde verkopers de hier voorgemelde vaste goederen provisioneel toegewezen aan de laatste slagers hier voor gemeld, voorbehoudens de verhogingen of slagen dewelke nog zullen worden gedaan, zijnde vervolgens aan de gegadigdens op naam bekend gemaakt, dat de finale verkooping zal geschieden ter dezer plaats en uur over veertien dagen.
Aldus provisioneel verkogt gedaan en gepasseerd te Tilburg, op dag maand, jaar en plaats als boven, in bijwezen van Jan Davit Ader, deurwaarder en Arnoldus Ader, metselaar, als getuigen en beide wonende te Tilburg, die deze benevens Pieter de Haas, Elizabeth van der Horst, weduwe de Haas, Maria de Haas, de heere vrederegter, zijnen griffier en mij notaris na voorlezing hebben getekend maar niet de overige comparanten dewelke allen hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.

En op heden den zesden maart, des jaars achttien honderd en twintig, compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband ten huize en herberge van Cornelis van Raak, te Tilburg wijk Hasselt, in bijwezen van de nagenoemde en ondergetekende getuigen.
Francis Broekmans, Jan Baptist Sparidaans en Pitronella Broekmans, zijne huisvrouw, Willem de Haas, Pieter de Haas, Elizabeth van der Horst, weduwe van wijlen Peter de Haas, Maria de Haas, allen in betrekking en kwaliteit, onder assistentie en als gevolmagtigde respectivelijk, zoals gemeld is, en der zelver beroepen en wooplaatsen opgegeven en uitgedrukt bij het proces verbaal van provisioneele verkooping, van dato den een en twintigsten februarij, dezes jaars achttien honderd twintig, hier vooren staande behoorlijk geregistreerd zijnde, als nu mede gecompareerd Jan de Haas, wever, wonende te Lier, dewelke na kennis genomen en voorlezing gehad te hebben, van het voorzegde proces verbaal van provisioneele verkooping hier vooren staande, heeft verklaard, dit alles goed te keuren, te ratificeeren en bekragtigen, toe te stemmen en te bewilligen, dat het des zelve geheele uitwerking ... .
Te kenen gevende, dat het heden de bepaalde dag is, tot de finale verkooping der onroerende goederen, hier voor omschreven, waar van de provisioneele verkooping heeft plaats gehad, bij proces verbaal hier voor gemeld, en hebben diensvolgens van mij notaris verzogt, om als nu over te gaan tot den ontvangst der verhogingen of slagen, dewelke nog zouden mogen worden gedaan, en de finale verkooping derzelve goederen en hebben na gedane voorlezing getekend, met uitzondering van Francis Broekmans, Jan Baptist Sparidaans, Pitronella Broekmans en Willem de Haas dewelke verklaard hebben niet te kunnen schrijven noh hunnen naam tekenen.

Aan welk verzoek voldoende, heb ik notaris, in bijwezen van de nagenoemde getuigen, in tegenwoordigheid van voornoemde Elizabeth van der Horst, weduwe de Haas, moeder en voogdesse, over de in deze geinteresseerde minderjarige, en van gezegde Pieter de Haas, als toeziende voogd van dezelve minderjarige, ten overstaan van den heer Mr. Johannes Franciscus Josephus Baesten, vrederegter van het kanton Tilburg, aan de bijeengekomen gegadigdens gevraagd, of nog iemand hunner verkoos te hogen of te slaan, en vervolgens na gedane voorlezing van de conditien en voorwaarden dezer verkooping, hier vooren staande, tot de finale verkooping geprocedeerd in maniere als volgt:
En gemerkt op iedere koop een waschkaarsje ontstoken en uitgebrand zijnde, zonder dat door iemand verder gehoogd of geslagen is geworden, zoo hebben de voornoemde verkoopers de hier voorgemelde vaste goederen finaal verkogt en toegewezen aan de laatste slagers of verkopers, te weeten:
Den eersten koop aan Jan Cornelis Koolen, fabrikant, wonende te Tilburg, voor den koopprijs en som van twee honderd zestig gulden, buiten en behalve de onkosten dezes.
De tweede koop ...
De derde koop ...
Tot de uitvoering dezes hebben parthijen domicilie gekozen, te weeten de comparanten verkoopers ten woonhuize van Francis Broekmans, en de koopers ten hunnen woonhuize binnen deze gemeente.
Aldus finaal verkogt, gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten voormelde woonhuize van Cornelis van Raak, op dag, maand en jaar als in het hoofd dezes, in tegenwoordigheid van den heer Adriaan Wouter van Iersel, fabrikant, en Arnoldus Ader, metselaar, als getuigen hier toe verzogt, en wonende beide binnen deze stad, die deze minute met de comparanten verkoopers, koopers en mij notaris, benevens den heere vrederegter zijnen griffier na voorlezing hebben getekend, maar niet Francis Broekmans, Jan Baptist Sparidaans, Pitronella Broekmans en Willem de Haas, dewelke hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832