Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1820-115-226-83

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde en ondergetekende getuigen, Adriaan Maas, wever, Pitronella Maas, meerderjarig ongehuwde dochter zonder beroep, Antonij Moonen, landbouwer, als in huwelijk hebbende Pitronella van Riel, en dezelve Pitronella van Riel uit eigen hoofde, door voornoemde haar man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, Cornelis Jacobs, gewezen landbouwer, tans geen vast beroep uitoefenende, als in huwelijk hebbende Pitronella Reijnen, en dezelve Pitronella Reijnen, uit eigen hoofde, door voornoemde haar man geassisteerd en tot navolgende geauthoriseerd, allen wonende te Tilburg, voornoemde Adriaan Maas, nog in kwaliteit als gevolmagtigde van Jan Baptist Maas, zijn broeder, wever, wonende te Geldrop, volgens procuratie gepasseerd voor mij notaris, in bijwezen van getuigen te Tilburg den dertigsten maart des jaars 1800 en negentien, behoorlijk geregistreerd, en waarvan de minute en het protokol van mij notaris is berustende, dewelke bij deze tegenwoordige acte, onder belofte van vrijwaring van evictie, hypotheken en alle andere hoegenaamde beletselen of storingen, hebben verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Peter Baaijens, landbouwer wonende te Tilburg, hierbij tegenwoordig en accepterende koper voor zich zelven, zijne erfgenaamen en regtverkrijgende,
1. een boeren huis met schuur, stal schop en aangelegen erve, groot omtrent zes lopensen, staande en gelegen te Tilburg aan de Hasselt, aldaar aan de Langstraat, gequoteerd no. 530, belend oost de straat, zuid en noord Peter Horvers en west Francis Haans,
2. een parceel akkerland, groot drie lopensen, gelegen te Tilburg als vooronder de Hasselt, aande heide, belend oost de straat, west eige erve, zuid den Heilige Geest armen en noord Adriaan Kleijsen,
3. een parceel akkerland, groot vier lopensen of daar omtrent, gelegen als voor te Tilburg aan de Hasselt, en belend oost Adriaan van Hest, west de straat, zuid Adriaan de Beer en noord eigen erve,
4. een parceel zoo akkerland als weide groot omtrent vier lopensen, gelegen als voor te Tilburg aande Hasselt, en belend oost Adriaan van Hest, west de straat, zuid het voorig perceel en noord volgende perceel, belast met zes gulden rente op pagt s'jaars aanden armen van Tilburg, blijkens renteboek van gemelden armen, waarvan onder anderen inschrijving is gedaan en genomen ten kantoore van den bewaarder der hypotheken te 's Hertogenbosch, den zevenden April 1800 en dertien, deel vijfentwintig nummer vier en zeventig,
5. een parceel zoo akkerland als weide groot vier lopensen, of daar omtrent, gelegen als voor te Tilburg aan de Hasselt, en belend oost Joseph Nouwens, west de straat, zuid vorig parceel en noord een weg, belast met vier en een halve gulden rente op pagt s'jaars aan den armen van Tilburg, blijkens renteboek van gezegde armen, zijnde hiervan inschrijving is gedaan en genomen ten kantoore van den bewaarder der hypotheken te 's Bosch, den zevenden April 1800 en dertien, deel vijfentwintig nummer vijf en zeventig,
6. een parceel uitgeturfd veld of putten groot omtrent zes lopensen, gelegen te Tilburg inde Oude Nieuwe Velden, belend oost Francis van Kraaij, west Huibert van Groenendaal, zuid de Langendijk en noord de gemeente,
7. een parceel uitgeturfd veld of putten groot vier lopensen of daar omtrent gelegen te Tilburg ter plaatse genaamd Jacobs Hoek, aldaar oost de Werkdot, zuid de Landscheiding, west Joseph Nouwens en noord de Leij,
zoo en in dien staat, als alle de voorschreven goederen zich tans bevinden, uitstrekken en gelegen zijn, zonder daarvan iets uit te zonderen, of te reserveren, verklarende de koper die alle wel te kennen, deswege tevreden te zijn, en daarvan geene naauwkeuriger beschrijving of aanduiding te verlangen,
De voormelde verkopers aangekomen bij successie van wijlen Adriana Maria Maas, gewoond hebbende binnen deze stad en aldaar overleden den zevenentwintigsten maart 1800 en negentien, volgens haar testament gepasseerd voor den ondergetekende notaris in bijwezen van vier getuigens te Tilburg den eersten April achttien negentien,
De voornoemden koper Peter Baaijens zal den voorschreven goederen in eigendom aanvaarden te rekenen van heden, echter zal hij daarvan niet in het gebruik kunnen treden, te weeten van het huis, hof en een lopensen wijland, dan te half April des jaars 1800 een en twintig, van de weiden ...... en van de akkerlanden de oogst daaraan volgende, blijvende de geldhuur, die half April 1800 een en twintig vervald nog ten behoeve van de verkopers, zoo mede de pagt over den oogstvan dezen jaarer 1800 en twintig, van om door hun genoten te worden,
Deze verkoping is geschied, onder de navolgende conditien ten lasten van den koper, waar toe deze zich verbind,
1. om te betalen de regten en lasten waar toe deze aanleiding geeft,
2. om te betalen de verponding en alle andere hoegenaamde publike belasten, uit voormelde goederen verschuld zijnde of wordende, te rekenen van den eersten januarij 1800 een en twintig,
3. om te dragen alle nadelige servituten waarmede het verkogte mogt zijn belast, niet te min kan hij zich daar tegen verzetten en alle voordeelige op de naburige erven doen gelden,
En daar en boven voor den koopprijs en som van achthonderd en vijftig gulden, dewelke de verkopers hebben erkend, reeds voor het passeeren en tekenen dezer, uit handen van den koper te hebben ontvangen, dus hier van kwitantie, ot de uitvoering, dezes hebben parthijen domicilie gekozen ten hunnen woonhuizen binnen deze stad. Waarvan acte,
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten woonhuize van Antonie Moonen wijk Hasselt den achtsten April des jaars achttien honderd en twintig, in tegenwoordigheid van Jan Baptist van Roessel, landbouwer en Cornelis Christiaan Mommers als getuigen, en wonende te Tilburg, die deze minute, benevens Adriaan Maas, Pitronella Reijnen huisvrouw van Cornelis Jacobs, de koper Peter Baaijens en mij notaris na voorlezing hebben getekend, maar niet de overige comparanten verkopers, dewelke alle hebben verklaard niet te kunnen schrijven, noch kunnen naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832