Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1821-115-174-26

Den 23 maart 1821.

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:
Laurens Cornelis Reijnen, Jacobus Cornelis Reijnen, Peter Cornelis Reijnen, alle drie wevers, Cornelia Cornelis Reijnen meerderjarig ongehuwd spinster, wonende allen te Tilburg, Maria Catharina Hoevenaars huisvrouw van Peter Couwenberg landbouwer wonende te Loon op Zand daartoe door gezegde haren man ook comparant geauthoriseerd, Peter Hoevenaars landbouwer wonende te Enschot, Adriana Maria Hoevenaars huisvrouw van Nicolaas Willem Poulussen landbouwer wonende te Tilburg daartoe door gezegde haren man ook comparant geauthoriseerd, en Johannes Hoevenaars landbouwer wonende te Enschot,
Dewelke bij deze tegenwoordige acte,met vrijwaring van alle kommer, evictien, substituten, hypothequen en alle andere hoegenaamde beletzelen gezamentlijk hebben verkogt, afgestaan en overgedragen aan Theodorus Francis Smarius landbouwer wonende te Tilburg, hierbij tegenwoordig en accepterende koper voor zich, zijne erfgenamen of regt verkrijgende,
Een parceel teelland groot omtrent twee lopenzaad, gelegen te Tilburg, wijk Hasselt, belend oost de verkrijger, west Cornelis Jan Vromans, zuid Francis Staps en de kinderen Peter Schijvens en noord Martinus Jan Smulders en de verkrijger,
Zoo als gemelde parceel teelland zich bevind en gelegen is, zonder daarvan iets uittezonderen of te reserveeren, verklarende de verkrijger hetzelve wel te kennen, daarmede te vrede te zijn. en daarvan geene nadere of ampele omschrijving te begeeren.
Om door gemelde verkrijger daarmede te kunnen doen en handelen als met goed hem in vollen eigendom en genot competerende, te rekenen van heden, edoch daarvan niet in gebruik te treden noch eenige revenuen te genieten dan te rekenen van den ooigst dezes jaars agtien hondert een en twintig aande blote stoppelen.
Zijnde dezen verkoop en koop geschied onder de verplichting van gezegde Theodorus Francis Smarius die zich verbind:
1. Om te voldoen en betalen alle de regten en kosten waartoe dit contract aanleiding zal mogen geven,
2. Om insgelijks te voldoen en betalen te rekenen van den eersten januarij dezes jaars de grond en andere lasten, waarmede het bij deze verkogte belast is, of bij vervolg belast zal mogen worden.
En bovendien voor ene somme van drie hondert guldens, welke somme de verkoopers erkennen en verklaren bereids voor het passeeren dezer van den kooper te hebben ontvangen, dus hem daarvoor bij deze zijn kwiterende.
Gemelde parceel teelland is de verkoopers aangekomen bij successie van hunne moeije Anna Maria Peter Reijnen overleden te Enschot den twaalfden januarij dezes jaars, zoo de verkoopers verklaaren.
Zijnde Anna Maria Peter Reijnen daarvan eigenaresse geworden mede bij successie van haar ouders Peter Reijnen en Johanna Maria Swagemakers, ingevolge acte van deeling gepasseerd voor schepenen van Tilburg en Goirle den twee en twintigsten maart zeventien hondert agt en tagtig.
Parthijen verkiezen voor de uitvoering dezer domicilie ter hunnen gemelden woonhuize.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van mij notaris den drie en twintigsten maart agtien hondert een en twintig, in tegenwoordigheid van Johannes Gerardus Panhuijsen goud en zilversmit en Christiaan Vinken koperslager, beide wonende binnen deze stad als getuigens, die deze na gedane verklaring van Jacobus Cornelis Reijnen en Nicolaas Willem Poulussen, dat niet kunnen schrijven of tekenen, met de overige comparanten en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekent.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832